• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 184 items
 1. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Telekomunikācija- 1. līm. prof. studijas

  Telekomunikāciju speciālists veic tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar telekomunikāciju iekārtām; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot telekomunikāciju shēmu rasējumus; veikt materiālu un darba patēriņa aprēķinu telekomunikāciju iekārtu ieviešanai; sniegt tehnisko palīdzību telekomunikāciju sistēmu lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību pastāvošajiem standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos telekomunikācijas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušas problēmas, vadīt citus darbiniekus. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vides inženieris- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” vai kādā radniecīgā maģistra studiju programmā; • strādāt Vides ministrijas, Reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas pakļautībā esošajās struktūrā, pašvaldībās, konsultatīvajās struktūrās, gan valsts, gan privātos uzņēmumos. Darba vietas var būt reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides aģentūra, ūdensvada tīkla un kanalizācijas pārvaldes, vides veselības centri, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumi, minerālresuru un citu dabas resursu ieguve un pārstrāde, pārtikas produktu pārstrāde, enerģijas ražošana, būvdarbi, būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, vides kvalitāti ietekmējošie rūpniecības objekti, zinātniskās laboratorijas, inovatīvie centri, mācību iestādes. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mehatronika- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi: Projektu vadība, Personāla vadība, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ražošanas un pakalpojumu organizēšana, Inovāciju vadība, Patentzinības, Saskarsmes psiholoģija, Darba aizsardzība u.c. Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi: Augstākā matemātika, Materiālzinības, Tehniskā grafika, Programmēšanas valodas, Datorprogrammas inženiermehānikā, Datoru arhitektūra, Metroloģijas pamati u.c. Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos kursus mehatronikā. Nozīmīgākie studiju kursi: Mehānika I, II, III, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Detaļu precizitāte un standartizācija, Bionika, Precīzās mehānikas elementi; Elektrotehnika, Elektronika, Energoelektronika, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa,Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas; CAD/CAM tehnoloģijas, Metālapstrādes tehnoloģijas, Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti, Kokapstrādes tehnoloģijas, Plastmasu apstrādes tehnoloģijas; Automātiskā vadība un regulēšana, Robotu tehnika, Automātikas sensoru sistēmas, Automātiskās vadības sistēmu projektēšana; Mikroprocesoru tehnika; Datorvadības sistēmas, Robotu vadības sistēmas; Datorvadības sistēmu projektēšana u.c. Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas “Autotransports” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai panāktu profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītībai (4.līmeņa profesionālā kvalifikācijai) atbilstošu profesionālo kompetenci. Autoservisa speciālista kvalifikācijas iegūšanai studiju programmas ietvaros paredzēts sagatavot augstikvalificētus, vispusīgus, darba tirgū konkurētspējīgus autoservisa sektora speciālistus ...

  Provider NameMalnavas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Elektronika- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmas specializācijas: - datori, elektroniskās sistēmas un tīkli; - pusvadītāju tehnoloģijas; - radiotehniskās un telekomunikāciju sistēmas; - radiolokācija un radionavigācija ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Elektronika- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmas specializācijas: - aeronavigācijas sistēmas; - transporta telemātika ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Elektronika- Bak. studijas

  Programmas specializācijas: - Datori, elektroniskās sistēmas un tīkli; - Pusvadītāju tehnoloģijas; - Radiotehniskās un telekomunikāciju sistēmas. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Telemātika un loģistika- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Doktora studiju programma „Telemātika un loģistika” ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli" izstrādāta uz dažādu zinātņu nozaru saskari, ietverot apmācību fundamentālos virzienos fizikā, elektronikā, matemātikā, programmatūras uzbūvē un plašus praktiskos pielietojumus tādās jomās ka radioelektroniskas un telekomunikāciju sistēmas, datorsistēmas un elektronisko sakaru tīkli, transporta telemātikas sistēmas. Programmas pamatuzdevums ir sagatavot speciālistu, kas vienlaikus orientējas kā telekomunikācijas, tā arī datorzinātnes un datortīklu tehnoloģijas nozarē. Programmas specializācijas: - telekomunikāciju sistēmas; - datoru tīkli. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages