• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program je interdisciplinaren in posreduje potrebna teoretična in praktična znanja za kompetentno opravljanje poklica na področju zdravstvene nege. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Zdravstvena nega (Nursing Care)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri zdravstvene nege bodo lahko preučevali sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in uporabi v klinični praksi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Kognitivna znanost (Cognitive Science- joint program)

  Študijski program obsega 120 ECTS in traja 2 leti. Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Kognitivna znanost / Cognitive Science - Joint program izvajajo Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta; University of Vienna, Dunaj, Avstrija; University of Zagreb, Hrvaška; Budapest University of Techhnology and Economics, Budimpešta, Madžarska; Comenius University in Bratislava, Slovaška. Kognitivna znanost se z interdisciplinarnega vidika ukvarja s pojavi, povezanimi s kognicijo – percepcijo, razumom, mišljenjem, čustvi, učenjem, vedenjem itd. Je interdisciplinarni projekt, ki združuje različna znanstvena področja, filozofijo in tehnologijo. Njene temeljne konstitutivne discipline so nevroznanost, psihologija, antropologija, umetna inteligenca, biologija, lingvistika, filozofija in edukacijske vede. Cilj skupnega interdisciplinarnega študijskega programa je izšolati raziskovalce na področju kognitivne znanosti kot samostojne vede, strokovnjake, sposobne povezovalnega dela pri interdisciplinarnih projektih in strokovnjake, ki so sposobni sintetizirati dognanja kognitivne znanosti ter jih aplicirati na specifičnih področjih (npr. pri spodbujanju procesov pridobivanja in kreiranja znanja, pri poučevanju, pri izdelavi programske opreme za strojno učenje in odločanje ipd.). Za dosego navedenih ciljev morajo študenti pridobiti konceptualno raz ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Farmacevtski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izdelavo farmacevtskega izdelka (tekoče, poltrdne in trdne farmacevtske oblike ter izvlečka iz drog) po predpisu v skladu z dobro proizvodno prakso; izdajanje in dajanje navodil za uporabo za zdravila brez zdravniškega recepta v lekarni pod nadzorom magistra farmacije; izdajanje in dajanje navodil za uporabo za zdravila brez zdravniškega recepta v specializirani prodajalni; izdajanje in dajanje navodil za uporabo za rastlinske droge in naravne spojine; izvajanje kvalitativnih, polkvantitativnih in kvantitativnih analiz zdravil ter testov stabilnosti zdravil; vrednotenje delovanja, uporabe in najpogostejših neželenih učinkov zdravil, ki se izdajajo brez recepta. ...

  Provider NameŠolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Paliativna oskrba (Palliative Care)

  Predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti v okviru obveznih predmetov študijskega programa so: usposobljenost za strokovno utemeljeno prepoznavanje in razumevanje paliativne oskrbe; sposobnost za kritično razmišljanje o razvoju paliativne oskrbe pri nas in v evropskem prostoru; poznavanje potreb starajočega prebivalstva, analitične veščine in veščine reševanja večine geriatričnih sindromov v sodelovanju z družino in drugimi člani tima; znanje poiskati relevantno literaturo, in oblikovati in izdelati aplikativni raziskovalni projekt s področja paliativne oskrbe in aplicirati dokaze v klinično okolje; poznavanje različnih filozofskih pristopov, ki so pomembni za paliativno oskrbo; poznavanje pojma ocenjevanja v paliativni oskrbi in njegovo izvajanje v kompleksnih situacijah; sposobnost vpeljave ocenjevanja in A-inštrumentov v zdravstvene/socialne in druge organizacije, skrb za nadaljnji razvoj ocenjevanja in inštrumentov; poznavanje inštrumentov kakovosti v paliativni oskrbi in sposobnost razpravljanja o njihovi koristi v praksi; poznavanje Liverpoolske klinične poti; sposobnost vključevanja oskrbe svojcev v paliativno oskrbo; sposobnost uporabe hitrih testov funkcionalnosti starejše osebe in ocenjevanja tveganja za nastanek osteoporotičnih zlomov; poznavanje najpogostejših kroničnih, neozdravljivih bolezni in sposobnost za prepoznavo simptomov, ki zahtevajo paliativno oskrbo; usposobljenost za prepoznavo stadija bolezni, ko se veča potreba po paliativni oskrbi; sposobnost ugotavljanja paciento ...

  Provider NameVisoka zdravstvena šola v Celju (College of Nursing in Celje)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Zdravstvena nega (Nursing Care)

  Študijski program Zdravstvena nega bo omogočal izobraževanje študentov s področja zdravstvene nege. Študenti bodo sposobni razvijati, znanstvenoraziskovalno delo modele, postopke in procese zdravstvene nege kot jedro znanja za prakso in izobraževanje. S tem bo omogočena povezava teoretičnih modelov in konceptov v praksi ter aplikacija znanstvenih dokazov, ki so osnova za na dokazih utemeljeno zdravstveno nego. Študijski program predstavlja jedro pri nadaljnjem razvoju znanstveno raziskovalnega dela na visokošolskih in raziskovalnih institucijah in bo omogočil zmanjšanje vrzeli med teorijo in prakso, razvoj znanosti za podporo razvoja zdravstvene nege, kot znanstvene discipline v slovenskem prostoru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Kozmetologija (Cosmetology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Kozmetologija je izobraževanje usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta v kozmetični industriji, regulativi in inšpekcijskih službah, v raziskovalnih inštitucijah, predstavništvih s kozmetičnimi izdelki ter pri svetovanju in trženju s kozmetičnimi izdelki v različnih ustanovah. Diplomanti bodo sposobni samostojno spremljati znanstvene dosežke na področju kozmetologije in jih prilagajati potrebam na strokovnem in raziskovalnem področju. Program podaja znanja o bioloških osnovah človeškega telesa, vrstah, sestavi in izdelavi različnih kozmetičnih izdelkov, njihovemu delovanju na koži ali zunanjih delih telesa, preizkušanju njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter predpisih, ki urejajo nadzor, trženje in oglaševanje s kozmetičnimi izdelki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (Faculty of Pharmacy)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Laboratorijska biomedicina (Laboratory biomedicine)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj triletnega univerzitetnega študijskega programa je izobraziti visoko usposobljene strokovnjake za delovna mesta v medicinskih laboratorijih različnih ožjih področij v laboratorijski medicini, v raziskovalnih ustanovah ter za delovna mesta v dejavnostih, ki so povezana z laboratorijsko medicino. Program daje osnove za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje. Študent v času usposabljanja usvoji naslednja znanja in veščine: sposobnost reševanja konkretnih problemov v zvezi z analitiko humanih bioloških vzorcev, sposobnost obvladovanja sodobnih analiznih tehnik v medicinskih laboratorijih s posebnim poudarkom na njihovi tehnični izvedbi in zahtevah za doseganje pravilnosti in natančnosti rezultatov, nauči se vrednotenja uporabnosti rezultatov laboratorijskih preiskav za oceno zdravstvenega stanja preiskovanca, usvoji zakonodajo in etiko, povezani z laboratorijsko medicino, in je sposoben razvijati nove analizne metode ali aplikacije za specifične biološke vzorce (EF, HPLC, ELISA ...). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (Faculty of Pharmacy)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti se usposobijo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, prevzemanje odgovornosti za vodenje zahtevnih sistemov v zdravstvu in zdravstveni negi in za razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zdravstvena nega (Nursing)

  Visokošolski strokovni študijski program je sodoben študijski program, izdelan skladno z določili direktive EU za regulirane poklice (2005/36/ES in 2013/55/EU) ter smernicami Bolonjske deklaracije. Skladno s predpisi direktive EU, ki določa, da je kliničnemu usposabljanju v študijskih programih zdravstvene nege namenjeno vsaj polovico trajanja študijskega programa, delež kliničnega usposabljanja v študijskem programu Zdravstvena nega obsega 2300 ur. Obravnavano je z enako pomembnostjo in pozornostjo kot teoretični del študijskega programa. Klinično usposabljanje se izvaja v učnih zavodih visoke šole na različnih strokovnih področjih, skladno s predmetnikom. Vsi zavodi, s katerimi sklepamo pogodbe o izvajanju kliničnega usposabljanja, imajo status učnega zavoda pri Ministrstvu za zdravje RS. Pogodbe o sodelovanju imamo sklenjene s 36 učnimi zavodi v savinjski in sosednjih regijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka zdravstvena šola v Celju (College of Nursing in Celje)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages