• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Fizioterapija

  Drugostopenjski študijski program Fizioterapija je študijski program, ki traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS. Študijski program je usmerjen na manualne terapije (kot npr. ortopedska manualna terapija) in s tem spremlja razvoj fizioterapevtske stroke v svetu in neposredno prispeva k dvigu kakovosti slovenskega zdravstva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisokošolski zavod Fizioterapevtika (PHYSIOTHERAPEUTICA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Temeljni cilj programa je izobraziti fizioterapevta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj in poleg specialnih znanj obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravnave bo pridobil še znanja komunikacije, psihologije, managementa, raziskovanja in etike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija je izobraziti in usposobiti diplomante za strokovno, odgovorno, varno in etično opravljanje poklica fizioterapevta na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti in zdraviliščih v skladu z zahtevami Odredbe o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Doktorski študij Fizioterapije bo izobrazil in oblikoval v strokovne in vešče zdravstvene delavce na področju medicinske rehabilitacije. Študijski program predstavlja novost v slovenskem prostorusaj, vnaša manjkajoče temeljno znanje na področju znanstveno raziskovalnega dela in reševanja znanstvenih problemov. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki, kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende, znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte na področju fizioterapije in drugih zdravstvenih poklicih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Integrirana zdravstvena in socialna oskrba (Integrated Health and Social Care)

  Študij omogoča doseganje končnih izidov, ki zagotavljajo izvajanje integrirane zdravstvene in socialne oskrbe bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki potrebujejo dolgotrajno, kontinuirano in celostno oskrbo. Magistrski študijski program omogoča poglabljanje znanja na širših družbenih področjih, usposabljanje za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah pri integrirani in kontinuirani zdravstveni obravnavi pacientov ter medpoklicnem sodelovanju pri skupnostni skrbi za zdravje, kakovost življenja in dobro počutje pacientov. Obvezen sestavni del programa so temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Zdravstvene vede (Health Sciences)

  Študijski program tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede je namenjen pridobivanju znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične kompetence so na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij. Doktorski študij Zdravstvene vede ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Zdravstvene vede (Health Sciences)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program pripravlja sedanje in bodoče zdravstvene delavce za napredno delo na področju zdravstva prek študija raznovrstnih disciplin ter razvijanja in izboljševanja raziskovalnih, evalvacijskih in načrtovalnih sposobnosti. V drugem letniku podiplomskega študijskega programa se bodo usmerili v enega od štirih modulov: Javno zdravje, Zdravstveno nego, Fizioterapijo ali Integrativne zdravstvene vede. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Zdravstvene vede (The Master of Health science degree programme)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program je v določeni meri nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja zdravstvenih ved, obenem pa ponuja širšo alternativo in s tem tudi možnosti študija drugim strokovnjakom s področja zdravstvenih in socialnih ved. Študijski program vsebuje tudi obvezno vključevanje študentov v raziskovalno delo tako, da bodo diplomanti usposobljeni za uporabo znanstveno-raziskovalnih tehnik na področju zdravstvenih ved in jih bodo znali uporabljati kot dopolnitev pri svojem strokovnem delu v kliničnem okolju, v širšem spektru problemov ter v novih ali spremenjenih okoliščinah. V prvem letniku študent posluša skupne predmete, v drugem letniku pa ima na voljo tri smeri: Javno zdravje, Zdravstvena nega, Fizioterapija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (Faculty of Health and Social Sciences...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Socialna gerontologija (Social Garontology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj novega programa je študenta voditi skozi proces teoretskih znanj, ki jih sukcesivno preverja v raziskovanju, ga pripeljati do sposobnosti analize in sinteze raziskovalnih izkušenj in ga usposobiti za modeliranje novih rešitev. Gre za željo zagotoviti kakovost dela s starimi kot vrednoto, katere sinonim je nenehno izboljševanje, prenavljanje, poskus oblikovanja storitve na nov način, kvalitetnejše, kompleksnejše, lepše, boljše. Pristop k socialni gerontologiji je naravnan tako, da se vzpostavlja kot posebno pomembna kvaliteta in specifika dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Dietetika (Dietetics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant bo pridobil temeljno znanje o prehrani, podprto z vsebinami kliničnih predmetov (dietna terapija, nutricevtika, nutrigenomika, idr). Študij vključuje tudi področja družboslovnih znanosti (psihologija prehranjevanja, znanje tujega jezika idr.) in študija raziskovalnih metod. Namen študijskega programa je izobraziti strokovnjake ditetike, ki bodo delovali kot prehranski svetovalci zdravih in obolelih posameznikov ter skupin. Sodelovali bodo v promociji zdravega načina prehranjevanja in varovanju ter krepitvi zdravja nasploh. Kot prehranski svetovalci bodo delovali tako v zdravstvenih institucijah vseh treh ravni kot člani interdisciplinarne obravnave in oskrbe bolnika na področju klinične prehrane in dietoterapije, v gostinsko-turističnih dejavnostih, posvetovalnicah ipd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages