• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1718 items
 1. Anglistika (English studies (Combined programme))

  Dvodisciplinarni magistrski študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti študijskega programa pridobijo znanja o angleškem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kakršna potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z drugim predmetom oz. področjem svojega študija. Diplomanti svoja znanja in zmožnosti uporabljajo kritično in skladno v povezavi z drugim področjem ali drugimi področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejemajo etično odgovornost. S svojim delom se trudijo prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogatijo znanja na vseh področjih svojega delovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Anglistika (English studies (Combined teacher education programme))

  Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje so usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih in pedagoških znanj diplomantom omogoča razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Anglistika (English studies (Teacher education programme))

  Enopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje je zagotoviti kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah in v povezavi z določenim predmetnostrokovnim področjem. Magistri profesorji anglistike imajo kompetence za poučevanje angleškega jezika na različnih ravneh in v različnih izobraževalnih okoljih v slovenskem in svetovnem prostoru. Diplomanti pridobijo vsa jezikovna in kulturna znanja ter jezikovno in medkulturno zmožnost oz. zavest, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in jezikovne zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Obenem znajo vsa pridobljena znanja in zmožnosti uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah ter glede na njihove sporazumevalne in kulturne posebnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Anglistika (English studies)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:ƒ poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika, znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,ƒ znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,ƒ poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti,ƒ poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini izpod peres pripadnikov drugih jezikovnih skupnosti,ƒ pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,ƒ sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov,ƒ zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Anglistika (English Studies)

  Dvopredmetni nepedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Cilj študijskega programa je pridobitev poglobljenih teoretskih in praktičnih znanj s področja angleškega jezika in književnosti ter uporaba teh znanj in spretnosti v praksi. Študent pridobi naslednje kompetence: obvladovanje specifičnih raziskovalnih metod s področja jezikoslovja in književnosti, obvladovanje pravopisa in pravorečja angleškega jezika na višjih nivojih, podrobno poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh; sposobnost ustreznega oblikovanja in uporabe besedil v angleščini v poslovni komunikaciji in v odnosih z javnostjo; obvladovanje poglobljenih konceptov teorije jezika; razumevanje jezikovnih pojavov z vidika sodobnih teoretičnih pristopov; sposobnost vrednotenja sodobnih književnih pojavov z vidika zgodovinskega književnega razvoja, umeščanja znanja o aktualnih književnih pojavih v kontekst že pridobljenega znanja, podrobno poznavanje izbranih starejših in modernih tokov književnosti v angleškem jeziku; iskanje in uporaba angleške znanstvene literature ter kritično presojanje kakovosti dostopnih virov; obvladovanje okvirne analize in vrednotenja posameznih segmentov slovenske in angleške zgodovine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodno ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Anglistika (English studies)

  Enopredmetni študijski program Anglistika traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje Anglistika pridobijo vsa jezikovna in kulturna znanja ter jezikovno in medkulturno zmožnost oz. zavest, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in jezikovne zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Obenem znajo vsa pridobljena znanja in zmožnosti uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah ter glede na njihove sporazumevalne in kulturne posebnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Antični in humanistični študiji (Classical and humanistic studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri: Latinska filologija, Grška filologija. S programom si študent pridobi temeljno pregledno znanje na področju antične politične in kulturne zgodovine, književnosti, filozofije, religije in mitologije, vsakdanjega življenja ter na drugih področjih antične materialne in duhovne kulture. Poseben poudarek velja latinskemu srednjemu veku in humanizmu ter recepciji grško-rimske kulture od renesanse do sodobnosti. Z izbiro smeri »latinska filologija« ali »grška filologija« se študent usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov). Grška in rimska književnost in kultura sta v programu zastopani enakovredno. Študent si tako pridobi široko klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifične filološke kompetence: obvladovanje enega od dveh klasičnih jezikov s sposobnostjo branja težavnih besedil v izvirniku ter razumevanje zgodovine jezika in njegovega vpliva na moderne jezike. Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in na ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Antični in humanistični študiji (Classical and humanistic studies)

  Študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister antičnih in humanističnih študij pridobi poglobljeno znanje o kulturi grško-rimske antike, o srednjem veku ter o humanistični tradiciji, ki je podobo klasične antike posredovala sodobnosti. V okviru študijskega programa študent pridobi temeljito klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifična filološka znanja: obvlada enega od dveh klasičnih jezikov, razume njegovo zgodovino, socialne in slogovne ravni, bere in prevaja najtežavnejša besedila, pozna načela in metode tekstne kritike in edicijskega dela, samostojno analizira, komentira ter interpretira literarna in strokovna besedila. Pozna tudi najpomembnejše smeri sodobne jezikoslovne in literarne teorije ter je razgledan po teoretskih diskurzih sorodnih humanističnih disciplin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Antropologija (Antropology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program daje poudarek razumevanju spleta razmerij med posameznikom in najrazličnejšimi sestavinami, praksami, dejavniki, strukturami in procesi »kulture«/kulturnega okolja, nadalje razumevanju razmerja med »naravnim« in »kulturnim« v človeku in naposled raznovrstnim interpretacijam vplivov med »specifičnostmi naravnega« okolja in izoblikovanjem njegovih »kulturnih« posebnosti. Ti temeljni poudarki so podrobneje osvetljeni z vidika specifičnih področij regionalne antropologije, antropologije religijskih, ritualnih in drugih kulturnih praks, medicine, zdravja in zdravljenja, ekologije in naravnega prostora, etničnosti in človekovih pravic, demografskih procesov (rodnosti, migracij), sorodstva in spola. Program študentom omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljšanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja, za razvijanje kritične refleksije družbenokulturnega dogajanja in procesov ter za reševanje konkretnih nalog, povezanih z različnimi družbenimi problemi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugo ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Aplikativna elektrotehnika (Applicative Electrical Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP), Telekomunikacije in Tehniška kakovost. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: zmožnost definiranja, razumevanja in reševanja problemov na področju elektrotehnike, sposobnost kritičnega vrednotenja konkretnih rešitev, poklicna, okoljska in socialna odgovornost, sposobnost strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki, sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, sposobnost samostojnega sledenja razvoja stroke, sposobnost timskega dela s strokovnjaki s sorodnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages