• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 184 items
 1. Elektronisko iekārtu apkalpošana- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis – nodrošināt studentiem tādu teorētisko un praktisko iemaņu apguvi, kas dot iespēju veikt lidlauku radio elektronisko, modernās sadzīves, ofisa, auto elektromehānisko iekārtu apkalpošanu, ekspluatāciju un remontu. Iespējams studēt divās apakšprogrammās: 1) Lidostas radioelektronisko iekārtu ekspluatācija. Kvalifikācija – Lidostas radioelektronisko iekārtu apkalpošanas speciālists Speciālists saņem zināšanas, prasmes un kompetences elektronikas pamatos, ciparu tehnikā, informācijas pārraidē, apstrādē, datortehnoloģijās; lidostu radio- elektronikas iekārtu pamatparametros, konstrukcijas shēmu tehnikā, iekārtu ekspluatācijā, tehniskajā apkalpošanā, iekārtu diagnostikā, testāšanā, remontā un regulēšanā; profilaktiskos un reglamentētos darbos. 2) Ražošanas un sadzīves iekārtu ekspluatācija. Kvalifikācija – Elektronisko iekārtu apkalpošanas speciālists. Speciālists iegūst zināšanas, prasmes un kompetences elektronisko iekārtu pamatparametru konstrukcijās, shēmu tehnikā, automobiļu elektriskās un elektroniskās iekārtās, signalizācijas sistēmās un sakaros, ofisa tehnikā, iekārtu ekspluatācijā, tehniskajā apkalpošanā, diagnostikā, testēšanā, remontā un regulēšanā; profilaktiskos un reglamentētos darbos. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Enerģētika un elektrotehnika- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir sagatavot Latvijas un pasaules darba tirgū konkurētspējīgus elektroenerģētikas un elektrotehnikas speciālistus ar padziļinātām zināšanām elektroenerģētisko sistēmu un to iekārtu darbībā, kas spēj izvēlēties, izveidot un uzturēt elektroenerģētiskajām sistēmām vai elektroenerģijas patērētājiem piemērotos risinājumus elektroenerģijas pārvadīšanā, sadalē un izmantošanā vai arī atsevišķu elektrisko mašīnu un aparātu izbūvē un ekspluatācijā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt augstākā līmeņa zināšanas elektroenerģētikā un elektrotehnikā; - nodrošināt zināšanas un iemaņas atbilstoši elektroinženieru profesijas standarta prasībām; - sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai; - nostiprināt studentu vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas; - veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un sadarbību ar uzņēmumiem; - attīstīt izpratni par profesionālo ētiku un atbildību, kā arī attīstīt sadarbības iemaņas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj plānot un īstenot elektroapgādes, elektroenerģētisko sistēmu automatizācijas vai elektrisko mašīnu un aparātu projektus; - pārzina elekroenerģētisko un elektrotehnisko uzdevumu risinājumu izstrādes procesus un tehnoloģijas savā izvēlētajā specializācijas jomā; - spēj izvēlēties, izvērtēt un ieviest uzņēmumiem piemērotāko elektroenerģētisko iekārtu risinājumu; - spēj veikt elektroenerģētisko sistēmu vai to mašīnu un aparātu darbības analīzi un problēmu risinājum ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ķīmijas tehnoloģija- Bak. studijas

  Mērķis: Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozarēs. Sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā; -sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - demonstrē ķīmijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās pamatzināšanas ķīmijā (vispārīgajā, neorganiskajā, organiskajā, analītiskajā un fizikālajā), ķīmijas tehnoloģijā, matemātikā un fizikā, kas ļauj izprast, aprakstīt un analizēt ķīmijas tehnoloģijas procesus; - izprot ķīmijas tehnoloģijas pamatprincipus (materiālu un enerģijas bilanci, līdzsvaru, siltuma un masas pārnesi, ķīmisko reakciju ātrumu); - izprot procesu kontroles pamatnostādnes un procesu/produktu mērījumu pamatprincipus; - spēj parādīt pamatzināšanas darba drošības, veselības un vides aizsardzības pamatjautājumos; - izprot ilgtspējas koncepciju un ķīmisko produktu izstrādes pamatprincipus; - sp ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Telekomunikācijas- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir lekcijās, praktiskās nodarbībās, semināros, laboratorijas darbos, studentu pētnieciskajā darbā un patstāvīgās literatūras studijās 1. apgūt zināšanas šādos priekšmetos: 1.1. fundamentālo zinātņu pamatos, 1.2. profila teorētiskos pamatus nodrošinošos priekšmetos, 1.3. specializēto disciplīnu apguvi nodrošinošos priekšmetos, 1.4. sociālo un humanitāro zinātņu pamatos. 2. apgūt šādas prasmes: 2.1. prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakšnozarē; 2.2. prasmi veikt stāvokļa analīzi ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti; 2.3. prasmi lietot informācijas tehnoloģijas. 3. sagatavot absolventus: 3.1. patstāvīgi risināt problēmas ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos; 3.2. sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā. Studiju rezultāti Galvenie studiju rezultāti: 1. apgūtas šādas zināšanas: 1.1. fundamentālo zinātņu pamatos, 1.2. par telekomunikāciju tīkliem, galvenajām tehnoloģijām un standartiem, 1.3. par telekomunikāciju iekārtu darbības principiem, 1.4. par telekomunikāciju tīklu un sistēmu projektēšanas un analīzes metodēm, 1.5. par telekomunikāciju iekārtu un tīklu ekspluatācijas pamatiem un mērīšanas metodēm, 2. apgūtas šādas prasmes: 2.1. izmantot teorētiskās ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Elektronika un mobilie sakari- Bak. studijas

  Mērķis Sniegt akadēmisko pamatizglītību elektronikas nozarē un sagatavot tālākām studijām šīs nozares akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās. Uzdevumi Lekcijās, praktiskajās nodarbībās, studiju projektos, laboratorijas darbos un literatūras studijās: • attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko priekšmetu apguvei nepieciešamos fundamentālo zinātņu (matemātikas, fizikas, ķīmijas) pamatus; • nodrošināt, ka tiek iegūtas zināšanas virziena fundamentālajos priekšmetos (elektriskās ķēdes, signāli, elektronu ierīces, elektrodinamika) tādā līmenī, kas nepieciešams specializēto priekšmetu un virziena novitāšu apguvei; • nodrošināt studiju virzienam raksturīgu specializētu zināšanu ieguvi un prasmi tās pielietot konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroniku saistītās nozarēs; • iegūt prasmes izmantot datorus un atbilstošu programmatūru, veikt eksperimentālus pētījumus elektronisko shēmu un ierīču darbības izpētē; • nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas, kā arī profesionāli pilnveidoties. Studiju rezultāti Studiju programmas absolvents: • pārzina analogo un ciparu elektronisku ierīču darbības analīzes metodes, spēj veikt šādu analīzi, izmantojot datorus un atbilstošu programmatūru; • spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroniku saistītās nozarēs; • spēj veikt stāvokļa analīzi kādā ar elektroniku saistītā problēmā, balstoties uz literatūrā un datortīklos pieejamās informācijas izpēti; • prot ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Automātika un datortehnika- Bak. studijas

  Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto datorgrafiku, datorvadību un datoru tīklu tehnoloģijas problēmu risināšanai. Automātikas un datortehnikas speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Studiju programma sagatavo speciālistus, kas ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatzināšanas un prasmes, ieskaitot programmēšanu, datu bāzu vadības sistēmas, operētājsistēmas, datortīklus, un spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes ražošanā, datorgrafikā, datorvadibā un datortīklu sistēmu projektēšanā un īstenošanā problēmorientētu automātikas un datortehnikas risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, inteliģentām sistēmām arhitektūru izveidošanai un pārvaldībai, automātikas un datortehnikas projektu vadībai un tās tehnoloģijas pielietojumam. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai. Uzdevumi - Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikā un datortehnikas tehnoloģijās. - Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai ražošanas uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts ie ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Enerģētika un elektrotehnika- Bak. studijas

  Specializācija: Elektroapgāde un elektroiekārtas. Studiju programmas mērķis ir sniegt elektrotehniskās izglītības pamatus elektroenerģētikas nozarē un sagatavot studentus turpmākām studijām augstākā līmeņa programmās, kā arī dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt un nostiprināt jomas teorētisko priekšmetu apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu pamatus; - nodrošināt, ka tiek iegūtas zināšanas virziena fundamentālajos priekšmetos (elektrotehnikas teorētiskie pamati, elektriskās mašīnas un aparāti, elektriskie tīkli un sistēmas, elektroapgādes pamati) tādā līmenī, kas nepieciešams specializēto studiju priekšmetu un virziena novitāšu apguvei; - nodrošināt studiju virzienam raksturīgo specializēto zināšanu apguvi un prasmi tās pielietot konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai elektroenerģētikā; - veidot studentu prasmes izmantot datorus un programmatūru, veikt eksperimentālos pētījumus elektrotehnisko shēmu un iekārtu darbības izpētē; - veicināt studentu interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolvents: - spēj pielietot elektrisko tīklu un sistēmu, elektrisko mašīnu un aparātu darbības analīzes metodes, prot veikt šādu analīzi, izmantojot datorus un atbilstošu programmatūru; - spēj izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai ar elektroenerģētiku un elektrotehniku saistītās nozarēs; - prot veikt stāvokļa analīzi, izmantojot literatūras datus un pieejamo in ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Materiālzinātnes- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātņu teorētisko pamatzināšanu, patstāvīgas profesionālas darbības prasmju un pētnieciskā darba pamatiemaņu apgūšanu ar materiālu dizainu, ražošanu, kvalitātes novērtēšanas u.c. saistītās nozarēs, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā vai augstākas profesionālas kvalifikācijas iegūšanai. Uzdevumi • Attīstīt studentu patstāvīgu domāšanu un prasmes izmantot iegūtās zināšanas konkrētu aktuālu materiālzinātnes uzdevumu efektīvai risināšanai. • Nodrošināt studiju programmas elastīgumu, pastāvīgi garantējot studiju priekšmetu efektīvu un mūsdienīgu teorētisko un lietišķo realizēšanas līmeni un veicinot maksimāli lielu studenta patstāvīgā darba un iniciatīvas īpatsvaru priekšmetu apgūšanā. • Nodrošināt, lai studenti apgūtu un prastu patstāvīgi un efektīvi izmantot moderno eksperimentālo tehniku, sistēmiski apgūstot daudzveidīgās studiju programmas organizētāju rīcībā esošās eksperimentālās metodes un iekārtas. • Racionāli un efektīvi organizēt studentu obligāto patstāvīgo pētniecisko darbu visā studiju procesa garumā. • Nodrošināt efektīvu un kontrolējamu plānoto programmas rezultātu sasniegšanu. • Sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: • izprot kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes apstākļiem, tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām; • pārzina dažādu materiālu (to skaitā kompozītu) iegūšanas tehnoloģiskos procesus un iekārtas; • izprot mat ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Transports- Doktora studijas

  Specializācijas virzieni: - Autotransports un pārvadājumi - Aviācijas transports - Dzelzceļa transports - Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums. Doktora studiju programmas „Transports” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnēs transporta un satiksmes jomā, speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, nodrošinātu transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un nodrošinātu ar speciālistiem augstskolas un zinātniskās pētniecības iestādes. Uzdevumi Doktora studiju programmas „Transports” uzdevumi ir: - sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos; - apgūt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus; - apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas; - apgūt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un apgūt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām; - sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana); - sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; - veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros. Nākamās nodarbinātības apraksts Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam pedagoģiskajam darbam augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs un uzņēmumos. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Enerģētika un elektrotehnika- 1. līm. prof. studijas

  Specializācija: - elektroapgāde un elektroiekārtas. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus elektrisko iekārtu tehniskās ekspluatācijas speciālistus, kuri ir profesionāli sagatavoti dažādu elektrisko tīklu un sistēmu elektroiekārtu izbūvei, ekspluatācijai un uzraudzībai. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības līmenim, starptautiskiem standartiem un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību elektrisko tīklu un sistēmu elektroiekārtu izbūves, ekspluatācijas un uzraudzības jomā; - rosināt studentos interesi par nozares attīstības tendencēm Latvijas energosistēmā un pasaulē, vēlmi piedalīties šīs profesionālās jomas attīstībā; - vecināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un turpmākām studijām augstākā līmeņa profesionālajās programmās iepriekš iegūtajai izglītībai atbilstošās jomās. Studiju rezultāti Studiju programmas absolvents: -spēj veikt elektrisko sadales tīklu vienkāršotos režīmu aprēķinus; - prot strādāt ar informatīvajām programmām un datu sistēmām; - prot apkopot informāciju par elektroenerģijas patēriņu un sadales tīkla režīmu; - prot izvēlēties elektroapgādes tīkla pamatiekārtu tipus un parametrus; - prot veikt elektromontieru darbu uzskaiti un noformēt darbu uzdevumus; - prot veikt elektroiekārtu montāžu un to darbības uzraudzību. Nākamās nodarbinātības apraksts Studiju programmas absolventi var uzsākt profesionālo darbību ikvienā uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē, kur ir nepieciešama elektrisko sistē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages