• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 87 items
 1. Librarian and Information Scientist

  A képzés célja könyvtáros szakemberek képzése, akik a megszerzett könyvtár- és információtudományi és informatikai ismereteik birtokában az információs és tudástársadalom alapintézményeiben (könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken) - a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva - képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával, archiválásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kötődő szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a tudás, az információ és a kultúra közvetítésére. Képesek továbbá aktív szerepet vállalni a tudásdisszemináció és a kutatástámogatás területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az informatikus könyvtáros a) tudása Magas szinten ismeri, és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a könyvtár- és információtudomány helyét, kapcsolódási pontjait és szerepét más tudományterületekkel összefüggésben. Ismeri és érti azokat a hazai, európai és nemzetközi stratégiákat, irányelveket, jogi normákat, amelyek meghatározzák a könyvtár- és információtudomány aktuális kérdéseit, és kijelölik a könyvtárak szerepét az oktatási, képzési, kutatási és fejlesztési környezetben. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik az információs és tudástársadalom, a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Communications and Media Studies Expert

  A képzés célja a munkaerőpiac új és folyamatosan változó kihívásaira jól reagáló kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek képzése, akik magabiztos ismeretekkel és tudással rendelkeznek a társadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságára vonatkozóan. Ismerik és működtetni tudják a kommunikáció és média különböző intézményeit, illetve felkészültek ezen intézmények elemző értékelésére is, valamint kutatási programokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek a) tudása Magas szinten ismeri a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. Ismeretei kiterjednek a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére, a rokon szakterületekhez való kapcsolatok meg- és felismerésére, a tágabb rendszer adta lehetőségek és a hatásrendszerre vonatkozó kontextusok használatára. Elmélyült és értő ismeretei vannak a kommunikáció- és médiatudomány minden fontos területéről, a társadalmi kommunikáció színtereiről, az itt működő intézményekről és ezek működési mechanizmusairól, folyamatairól, ismeri az erre a területre vonatkozó történeti vonatkozásokat. Ismeri és átlátja azokat a hazai, európai és globális társadalmi és kulturális jelenségeket és problémákat, amelyek meghatározó szerepet játszottak és játszanak a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáinak kialakításában. Ismeri a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Archivist

  A képzés célja a hazai levéltárak ellátása magasan képzett levéltáros szakemberekkel a levéltár-technikai, a közigazgatási és a történeti területeken, továbbá ehhez kapcsolódóan sokoldalú ismeretekkel rendelkező iratmenedzserek képzése a kormányzati és a magánszféra számára, akik felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A levéltáros a) tudása Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a levéltári anyagról és a levéltári munka elméleti és gyakorlati oldalairól, elemzési és értelmezési módszereiről. Ismeri a levéltári feladatok ellátásához szükséges problémamegoldó technikákat. Rendelkezik levéltártani ismeretekkel, iratismerettel. Levéltár-informatikai ismeretekkel rendelkezik. Rendelkezik állományvédelmi és reprográfiai ismeretekkel. Rendelkezik intézménytörténeti ismeretekkel. Rendelkezik jogi és közigazgatási ismeretekkel. b) képességei Képes önálló és minden szempontból szakszerű munkára levéltárban vagy bármely kormányzati vagy önkormányzati szerv, a magánszféra bármely szereplője iratkezelésében. Képes levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munkafeladatok végzésére, illetve az ilyen munkafeladatok koordinációjára, tervezésére. Képes történeti, ügyviteli és egyéb szempontok együttes alkalmazására. Képes modern iratkezelési és iratértékelési szempontok érvényesítésére. Képes a levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munka során önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére. Képes a levéltári és iratkezelési feladatmenedzsme ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szakközgazdász nemzetközi infokommunikációs szakon

  A továbbképzés célja olyan médiaszakemberek kibocsátása, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű, magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a különféle médiatevékenységek komplex fejlesztési és megvalósítási feladatainak stratégiai szintű megoldására. Ugyanakkor a magas szintű infokommunikációs elméleti és módszertani ismeretanyag, a hozzá tartozó általános és gyakorlatorientált médiaismeretek, a tudatosan fejlesztett kommunikációs készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi sajtó különböző területein önálló szóvivői, PR-menedzseri, akár közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. A hallgatók olyan speciális szakmai ismereteket és tapasztalatokat is szereznek, amelyek nem csupán önálló, hanem hatékony team-munkát is tesznek lehetővé. A szakon végzett hallgató ismeri:* A hazai és nemzetközi média aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok figyelembevételével,* a hagyományos és elektronikus sajtó versenyelőnyön nyugvó fejlődési (változási) pályájának meghatározását,* a fejlesztési megvalósításhoz szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,* a fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges önálló retorikai, szervezői és projektvezetési ismeretanyagot,* a kapcsolódó területekkel történő szakszerű kommunikációs technikákat.      A szakon végzett hallgató alkalmas:* hatékony ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szakközgazdász Public Affairs szakirányú továbbképzési szakon

  A Public Affairs szakközgazdász képzés olyan ismereteket nyújt gazdasági szakemberek és közéleti szerepvállalók számára, amelyek birtokában eligazodnak az Európai Uniós döntéshozatali és érdekérvényesítési folyamatokban. A szak elsősorban azoknak a gazdasági szakembereknek kínál új ismereteket, akik napi munkájuk során kapcsolatban állnak az Európai Unió intézményeivel, vagy közvetve munkájukra az EU jogszabály alkotási folyamatai hatással vannak. A szak átfogó tudást biztosít azok számára, akik gazdasági, vagy civil szervezetnél, hivatásszerűen gyakorolják a Public Affairs tanácsadást, de eddig nem ismerték a tanácsadás EU specifikus eszközeit, lehetőségeit. Ugyanakkor hasznos lehet a közigazgatás és a politika azon szereplői számára is, akik munkakörükből adódóan rendszeresen kapcsolatban állnak a gazdasági élet és a civil szféra érdekeit megjelenítő tanácsadókkal. A szakon végzett hallgató ismeri:   * jogszabályok, adó, vám, illeték, járulék stb. hatásainak elemzését;    * a gazdasági környezetben bekövetkező változások értékelését;   * a programok megvalósításához szükséges koalíciók, szövetségek építésének lehetőségeit;   * válsághelyzet kezelést;    * a nemzetközi és a magyar politikai élet elemzését;    * tárgyalás és kommunikációs ismereteket;   * rendezvény- és kampányszervezési ismereteket   * Média gazdaságtani és marketing ismereteket    * Hálózatépítési ismereteket   * Közigazgatási kommunikáció elméletét és gyakorlatát A szakon végzett hallgató alkalmas:   * e képzettség birtokában a Public Affai ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. regionális kommunikátor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az eredeti diploma mellett rendelkeznek olyan speciális ismeretekkel, melyek lehetővé teszik a regionális kulturális kapcsolatok kialakítását, fenntartását és működtetését, a helyi közösségek igényeinek felmérését. A képzés keretében a nemzetközi, kultúraközi  kommunikáció, protokoll szabályait éppúgy elsajátítják a hallgatók, mint az Közép-Kelet Európai régió és országai kulturális gazdasági és történeti sajátosságait. Napjainkban az Eu-n belül egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a régiók, melyek fontosak az Eu-tagállamok kapcsolata szempontjából éppúgy, mint a leendő Eu-tagországok felzárkóztatásában. A regionális együttműködés jó lehetőséget jelent a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolattartásra is. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * kommunikáció,* menedzsment,* nemzetközi kapcsolatok,* Közép-Kelet-Európa,* régió- és országtanulmányok. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi közösségek igényeinek felmérésére* Gazdasági, tudományos, oktatási, politikai szervezetek közötti közvetítő szerep vállalására* Regionális és interkulturális kapcsolatok kialakítására, működtetésére* A határon átnyúló együttműködések kialakítására* Fentiekkel kapcsolatos pályázati tevékenységre, nyertes pályázatok menedzselésére, lebonyolítására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* Kreativitás, módszeresség, rendszeresség* Önismeret, önművelés* Kritikai szemlélet* Nyitottság más kultúrák és a kiseb ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. televíziós újságíró-szerkesztő

  A képzés célja olyan sokoldalúan felkészült, közszolgálati szemléletű televíziós újságírók, szerkesztők, műsorvezetők képzése, akik korábbi tanulmányaikra építő, az újságírói hivatás magas szintű műveléséhez szükséges specializált ismereteket adó elméleti képzésben részesülnek, elsajátítják a televíziózás sajátos igényei szerint szükséges újságírói ismereteket és készségeket, és legfőképpen behatóan megismerkednek a televíziózás különféle területeivel (speciális műsorszerkesztői, műsorvezetői, riporteri, gyártási, operatőri ismeretek).A szakirányú szakképzettséget megszerzett hallgatók ismereteik és készségeik alapján alkalmasak elsősorban televíziós riporteri, műsorvezetői, szerkesztői feladatok ellátására, a televíziós szakma hosszú távú művelésére. Ezen kívül kiegészítő ismereteket szereznek a műsorkészítés technikai-műszaki folyamatairól, ami a fenti munkakörök eredményes és hatékony műveléséhez szükséges alapismeretek megszerzésén túl a további szaktudás megszerzésének alapjául szolgálhat.a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* televíziós hírműsorok készítésében való önálló munkavégzés riporterként, szerkesztőként, műsorvezetőként, * televíziós magazinműsorokban való önálló munkavégzés szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként, * riportfilmek önálló elkészítése, * anyagok megvágása, * operatőri munkához instrukciók adása. b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* műsorvezetési képességek, * megfelelő beszédtechnika, * filmforgatás, * forgatókönyvírás, * műsorterv-ké ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. rendészeti kommunikátor és szakújságíró

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A bűnmegelőzés és a bűnüldözés, a közbiztonság, a közrendvédelem, a közlekedésrendészet, a határrendészet, az igazgatásrendészet, a katasztrófák elleni védekezés, a büntetés-végrehajtás, a vám- és jövedéki igazgatás, valamint a magánbiztonság elméletének és gyakorlatának, az új kihívások és veszélyek megelőzésének és összehangolt kezelésének elemzésére, interpretációjára, valamint a rendészeti szervek és a magánbiztonsági szféra szakmai munkájának, szolgálati tevékenységének szakszerű és hiteles tudósítására való képesség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:Rendészeti kommunikációs és szakújságírói, szakma-specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.      Ismeretek:­ Kommunikációs, jogi és rendészeti alapismeretek;­ Kommunikációs, kriminológiai és kriminalisztikai ismeretek;­ Kommunikációs és rendészeti szakismeretek. c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek­ Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás;­ Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség;­ Kommunikációs és empátia-készség, bizalomteremtő képesség;­ Minőségi munkavégzés és kooperatív készség;­ Személyközi kapcsolatteremtő, verbális, nonverbális és elektronikus kommunikációs képesség.d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben      Konkrét környezet:­ bűncselekmények helyszíne;­ közlekedési balesetek helyszíne;­ tömegdemonstrációs helyszínek;­ természeti, ipari és civilizációs katasztrófák, ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. haditudósító

  A Haditudósító képzés célja, gyakorlati szakemberek olyan szakirányú továbbképzése, amelynek eredményeként képessé válnak a politikai és katonai folyamatok értelmezésére, elemzésére békében, konfliktusok időszakában vagy béketeremtő műveletek során, bárhol a világban haditudósítóként való tevékenységre. Jártasságot szereznek informatikai műveletek, kampányok és a katonai PR munka tervezésében, információvédelmi koncepciók kidolgozásában, a katonai sajtó és a kommunikációs kapcsolatok terén a NATO elvárásainak megfelelően az ágazat közkapcsolati tevékenységének PI, PA és PR munkájának végzésében, irányításában. a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- A differenciált viszonyok között, a háborús feszültség terekben a helyzet önálló megítélésére, elemzésére, interpretációjára való képesség.- Biztonságpolitikai, hadi- és médiatechnikai, szakma specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:- Biztonsági, katonai, hadijogi.- A hadidtudósításhoz szükséges hadszíntéri, hadi- és médiatechnikai, eljárási szakmai ismeretek.- Társadalomtudományi (szociológiai, politikatudományi, kommunikáció és média elméleti és gyakorlati) ismeretek.c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek- Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás.- Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség.- Kommunikációs és empátia készség, bizalomteremtő képesség.- Differenciált körülmények közötti minőségi munkavégzés, kooperatív készség.- Személyközi ka ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Public Relations kommunikációs szaktanácsadó

  A képzésben végzettek a PR fogalmi kereteinek teljes ismeretét kapják, alapvető készségükké válik a szakma elhelyezése mind a tudomány, mind a teljes kommunikációs szakma területén.Mivel a képzés kiemelt hangsúlyt fektet a hazai és nemzetközi gyakorlatban sikeresen alkalmazott technikák ismeretére, így mind itthon mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátít el a képzésben résztvevő, amelynek gyakorlati alkalmazhatósága a személyes tehetségek és elkötelezett szándékokon túl is biztosított. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A PR kommunikációs szaktanácsadó* képessé válik a PR fogalomrendszerének értelmezésére, használatára,* a PR-t képes a szakmák és a tudomány területén elhelyezni,* a sajtókapcsolatokat magas szinten kezeli,* krízis esetén releváns megoldási módokat felvázol,* egy márka építésének folyamatát érti, annak folyamatában alkotó módon részt vesz,* a hírnév, image, arculat kérdéseit kezeli,* a szervezetek kapcsolatrendszerét értő módon építi,* az Issue Management technikáit használja,* a társadalmi felelősségvállalás fogalomkörét a gyakorlatban alkalmazza,* önálló és támogató kommunikációs folyamatokat létrehoz, vezet. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:* stratégiai gondolkodás,* a kommunikáció menedzsment funkcióként való kezelése,* modern kommunikációs eszközök felhasználása,* sajtókezelés,* issue menedzsment technikák,* vállalati kapcsolatrendszer kezelés,* Public Affairs típusú ügykezelés, márkaépítés. Ismeretek:   A PR kommuniká ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages