• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 77 items
 1. Agricultural Economics

  Future masters in economics under deepening study program of Agricultural economics study Sustainable Development of Agriculture, Common Agricultural Policy, Economic Globalization, Agricultural Policy Analysis, Development of World Food System, International Agriculture Trade Policy, Business Strategic Management, etc. The practice is not provided. Deepening study program of Agricultural economics is designed for persons with a bachelor's qualification degree and pursuing a master's qualification in economics. ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Applied Sociology

  Objective(s) of a study programme: The programme of Applied Sociology is designed to prepare specialists capable of originally and independently analysing peculiarities and problems of the functioning of society at its various levels. Graduates will also be able to prepare and complete research projects on social problems, to define solutions for social problems and to implement them by applying contemporary sociological theories and methods. Learning outcomes: 1.To apply sociological theoretical models for the analysis of peculiarities of the functioning and development of society; 2.To identify social problems within various social institutions – economics, politics, family, law, education, religion, medicine (i.e. macro level) and at the level of individual relations (i.e. micro level); 3.To analyse social problems from the perspective of local and global processes; 4.To prepare and implement research projects on social problems; 5.To conduct empirical research by applying quantitative and qualitative methods of social research; 6.To process research data with the data analysis software; 7.To analyse and interpret the data of sociological research and prepare research reports; 8.To define solutions for social problems and possibilities to implement these solutions; 9.To consult governmental, non-governmental and private organizations about the development of human resources, organizational culture, communication and interest coordination between various minority groups and to evaluate the intellectual and so ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Business Economics

  Objective(s) of a study programme: Is to prepare highly qualified specialists who possess the latest knowledge and practical skills of business economics, are able to recognise complex problems of business economics, solve strategic questions in business organisations, have insights of business possibilities and outcomes in national and global environments and are able to carry out economic applied research and communicate their results efficiently. Learning outcomes: Knowledge and Its Application: Has economic knowledge that makes foundation and provides possibility to create originally and/or apply original ideas in the field of scientific economic research. Knows, how to asses economic ideas, evaluate analytical methods critically. Has knowledge that enables to assess critically government's policy and processes of country's, other countries' and global economy. Demonstrates knowledge enabling to assess business resources, their management and make decisions. Knows how to evaluate human resources and organizational management and make decisions. Knows how to assess customers' expectations and means to meet them and make decisions. Research Skills: Can initiate and be able to control one's and others creation process, raise ideas, assumptions, assess statements, find logical and causal mistakes, determine definitions. Is able to solve atypical complex economic problems in new and unknown business environment. Can integrate knowledge and solve economic problems, formulate economic arguments having scarce infor ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Business Psychology

  Future specialists in business psychology study commercial psychology, management psychology, labour law, commercial law, public relations and advertising psychology, negotiations and mediation in business, team formation and management, psychology in human resources, innovation management psychology, work motivation, the analysis of the activity of an organization, psychological consulting in organizations, business economics, statistical methods in business psychology, etc. Professional training is organised. The duration of training is 400 hours. Consulting, personnel management, and other skills are consolidated and improved during the training This business psychology programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in psychology and would like to earn a master’s degree in psychology. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Business Systems Economics

  Būsimieji ekonomikos specialistai studijuoja privalomų studijų dalykus: Verslo sistemų ekonomikos teorijos, Makroekonominė ir mikroekonominė analizė, Tarptautinė finansų sistema, Verslo sistemų ekonomika ir politika, Verslo sistemų konkurencingumas, Verslo rizikos valdymas, Verslo projektų valdymas, Mokslinis tiriamasis darbas. Pirmajame studijų semestre studentai gali rinktis iš keturių alternatyvių dalykų (Investicijų analizė ir valdymas, Finansų statistika, Asmeninių finansų valdymas, Verslo įžvalgos). Antrajame semestre pateikiami du pasirenkamų dalykų kompleksai (Inovacijų ekonomika, Verslo paslaugų ekonomika, Žinių ekonomika, Regionų ekonomika, Lyginamoji ekonomika ir globalizacija) orientuoti į specifinių ir įvairiapusių ekonomikos žinių gilinimą arba (Tarptautinė rinkodara ir rinkos tyrimai, Tarptautinė logistika, Tarptautinė bankininkystė, Tarptautinė prekyba paslaugomis, Tarptautinės prekybos teorija ir politika) leidžiančių pagilinti kompetenciją atitinkamoje pagal poreikius, interesus ar darbo specifiką verslo srityje, plėtojant ją tarptautiniu mastu. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Clinical psychology

  Future holders of a master’s degree in psychology study cognitive psychotherapy, psychodynamic psychotherapy, crisis and trauma psychology, developmental psychopathology, existential humanistic psychotherapy, etc. Professional training is organised at adult and child treatment and consultancy organisations. The duration of training is 640 hours. Psychological diagnosis, psychological counselling, diagnosis and therapy of behavioural and emotional disorders, identification and solution of problems, and other skills are consolidated and improved during the training. This clinical psychology programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in psychology and would like to earn a master’s degree in psychology. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Communication and creative technologies

  Komunikacijos ir kūrybinių technologijų antros pakopos (magistrų) studijų programos svarbiausias tikslas –rengti aukštos kvalifikacijos naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti, kurti ir valdyti šiuolaikines medijų tinkintoss aplinkas, jas technologiškai realizuoti ir įprasminti, taip pat kompleksiškai spręsti uždavinius, susijusius su šiuolaikinėmis komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse, taip pat jų organizaciniais, vadybiniais, teisiniais, vertybiniais aspektais bei jų inovacine be kūrybine universalizacija, leidžiančia įgyti strateginės komunikacijos įgūdžių kintančiuose socialiniuose, ekonominiuose ir kultūriniuose kontekstuose, kuriant medijų aplinkas, projektuojant komunikacijos sistemas bei priimant inovacinius sprendimus. Išskirtinis programos pranašumas, kad nemaža programos dalis skirta didinti besimokančiųjų gebėjimus kurti ir sėkmingai vystyti visuomenės gerovės didinimui svarbias naujas organizacijas ir sukaupti žinių, reikalingų ne tik įsidarbinti jau veikiančiose organizacijose, bet ir save įdarbinti, kuriant naujas kūrybinių medijų technologijomis grįstas organizacijas. Būsimieji socialinės komunikacijos specialistai studijuoja dalykus: Medijų technologijų moksliniai tyrimai, Kūrybinės industrijos, Įtinklintos sociokultūrinės technologijos, Edukacinių sistemų žaidybiniams, Kūrybiškumas medijų komunikacijoje, Socialinio modeliavimo filosofiniai pagrindai, Kūrybinga žinojimo visuomenė, Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos, Technologin ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Communication of Creative Society

  General Description The objectives of CC study programme are: to deepen students’ knowledge of the cultural development, processes and tendencies with emphasis on communicative aspects; to introduce the concept of creative society with emphasis on importance of the social environments creation; to introduce the concepts and methodologies of creation, art and innovation also educate the skills to develop and spread activities of creation; to present approach to communication and media studies, to educate a self-study of communication and media effects; to expand economic and managerial attitudes in respect of creation and their critical reflection, to cultivate attitudes of responsible creative business Learning outcomes: Knowledge and its application: knowledge about the development and processes of modern culture, about modernity and postmodernity concepts; about social processes and the peculiarities of creative society; about concepts and interactions of creation, art and innovation in the context of creative society; about the role of communications and media in creative society; about aspects of management, business and consumption in creative society and communicative (mediated) environment; about integrated methods of innovation, communication and management and their specific application forms and combinations in creative environments. Ability to carry out research: to collect and analyze data that are required solving the problems of creative society, cultural and artistic creation, using culture metho ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Comparative social policy and welfare

  Būsimieji sociologijos magistrai studijuoja socialinę nelygybę ir atskirtį, kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus, Europos užimtumo sistemas, lytis ir gerovės valstybę, socialinės gerovės tyrimų metodologiją, gerovės valstybių teorijas, lyginamąją Europos socialinę politiką, nacionalines darbo ir socialinės apsaugos sistemas ir kt. Numatyta praktika - vieno mėnesio trukmės stažuotė Europos Sąjungos institucijose. Praktinių studijų trukmė 160 val. Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems sociologijos magistro kvalifikacinio laipsnio. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Consultative psychology

  Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programos tikslas - gilinti ir plėtoti bendrųjų ir dalykinių psichologo kompetencijų sistemą, laiduojančią studijas baigusiam asmeniui pakankamą pasirengimą savarankiškai psichologo profesinei veiklai, teikiant pagalbą kasdienio gyvenimo sunkumus išgyvenantiems žmonėms, ir/ar gilinimuisi mokslinės – tiriamosios veiklos srityje. Programos absolventas gebės teikti psichologinę pagalbą asmeniui ar asmenų grupei naudojantis psichologinio konsultavimo teorinėmis paradigmomis grindžiamais metodais, atsižvelgiant į klientų problemų įvairovę, jų poreikius bei psichologinio įvertinimo rezultatus. Profesinėje veikloje vadovausis konsultavimą reglamentuojančiais teisės aktais bei etikos principais, nuolat analizuos ir vertins savo veiklos rezultatus ir pasekmes, sieks kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Studijų rezultatai: I. Įgyjamos žinios ir jų taikymas: Įgis teorinių žinių apie psichologinio konsultavimo proceso paradigmas, jomis grindžiamus metodus bei technikas ir jų taikymo galimybes. Žinos specialių sričių (krizių ir traumų, karjeros, šeimos ir kt.) konsultavimo teorines prielaidas ir modelius, gebės kritiškai vertinti jų galimybes. Žinos emocijų, elgesio, kognityvinės sferos, socialinės adaptacijos ypatumus bei sutrikimų požymius ir reikalingos pagalbos pobūdį. Žinos ir supras psichologinio konsultavimo profesinius, teisinius ir etinius aspektus. II. Tyrimo gebėjimai: Gebės savarankiškai pasirinkti konkrečius tyrimo metodus, planuoti ir atlikti ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages