• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 84 items
 1. Air Traffic Control

  Future flight managers study radio location systems for flight management, aviation devices, aviation engines and their thermodynamics, flight mechanics, computer and radio navigation, remote and satellite navigation systems for flight management, principles of a flight and aircraft characteristics, air transport management, technologies of air traffic services, etc. Practical training is organized in four stages: after the second year of studies, students work in an aircraft simulator (3 weeks); after the third year of studies, students work in a tower simulator, and practice in an airfield and with regional flight management authorities (4 weeks); after the fourth year of studies, students are trained in a computerized flight management simulator and airfield under the control of a supervisor, where they manage visual flight and traffic (4 weeks); in the ninth semester, students work during flight managers shifts (3 weeks). The duration of practical training is 23 weeks. During training, the acquired skills of flight management, dissemination of meteorological information, communication with aircraft pilots, etc., are developed. The study programme for flight management is intended for persons who have acquired secondary education and wish to become flight managers. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Aircraft Piloting

  Students of aircraft piloting study programme in a period of five years are studying the following 52 subjects: basic university education subjects (mathematics, physics, chemistry, electrotechnics, theoretical mechanics, general engineering graphics, information technologies, mechanics of materials, philosophy, aviation history, fundamentals of scientific research and innovations, human safety, microprocessors and digital techniques); subjects of the study basics (flying, general navigation, principles of flight, meteorology, aviation and flight safety, radio communication rules and procedures, economics, management and law); special education subjects (human abilities and limits, aircraft communication, electronics, radio navigation and satellite systems and electrical equipment, aviation English, airports and light signal systems, airborne radar systems, aviation instruments, aviation engines and their thermodynamics); deepening subjects (flight dynamics, aircraft computer, radio navigation, airborne long range and satellite navigation systems, flight principles and aircraft airfoils, constructions and functional systems, air law, air carriage management, , flight planning and procedures). They also perform scientific researches in the aeronautics field. The scope of four flight practices is 19 credits. The complex project, 12 JAR-FCL exams for pilot licence and master's thesis are obligatory for the completion of the studies. This Aircraft piloting programme is intended for individuals who have acquired s ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Aviation Transport- Professional master studies

  The Master study programme will equip experienced aviation industry personnel with the necessary knowledge of the complex disciplines and an understanding of the technical, operational and maintenance pressures impacting flight operations and CAMO engineering. The aim of the programme is to prepare students for work in the construction and maintenance of aviation transportation infrastructure, operation and maintenance service for aircraft mechanical systems and technical systems of avionics, system operation analysis and design. The programme covers compulsory disciplines ranging from general courses, theoretical courses and courses of information technologies to specialized courses. Limited choice subjects are divided according to related specialization and include following courses: Aircraft Maintenance and its Technical Management, Computer Methods for Test Planning and Data Processing, Theoretical Fundamentals of Flight Safety, Aircraft and Systems Reliability Strategy, Methods and Means of Diagnostics of Aircraft Electrical Systems, Analysis and Synthesis of Aircraft Power Supply System, Structure Optimization of Aircraft Navigation Complexes, etc. Career Options: Aviation specialists can work in a variety of positions including aircraft operation and maintenance engineers in airports, engineers-designers in aircraft and aviation system production companies, engineers in aviation maintenance companies, researchers in research centres and airfreight logistics specialists in logistic companies. In addition ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Aviācijas transports- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā 2) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera mehāniķa kvalifikācija vai profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija. Maģistra profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt, lai tiktu iegūta aviācijas transporta nozarei nepieciešamā izglītība, kura nodrošina aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu, gaisakuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanu, sistēmu darbības analīzi un projektēšanu. Studiju noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju aviācijas transporta sistēmas inženierim adaptēties darba tirgū un dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā. Uzdevumi Maģistra profesionālā studiju programmā fundamentālo zinātņu, nozares teorētisko, nozares speciālo priekšmetu lekcijās, praktiskajās nodarbībās par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmieniem, prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) studenti pielieto iegūtās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā. Studenti studiju programmā iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas pielieto maģistra darba ar projekta daļu izstrādes laikā. Studiju rezultāti Zināšanas (zināšanas un izpratne). ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Aviācijas vadība- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmu beidzot, iegūst: - Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā vai - Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā un Transporta uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. Profesionālās maģistra studiju programmas “Aviācijas vadība” mērķis ir - sagatavot starptautiska līmeņa aviācijas nozares uzņēmumu vadītājus, kas ieguvuši padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences dažādās funkcionālajās vadības jomās mūsdienu aviācijas nozarē un spēs pielietot iegūtās zināšanas aviācijas uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, veikt konsultatīvu un pētniecisku darbību. Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” ir unikāla mācību programma, kas izveidota ciešā sadarbībā ar aviācijas nozares organizācijām un kuras galvenais mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu vadītājus vienā no visstraujāk augošajām pasaules nozarēm un 21.gadsimta globālās ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem. Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” sniedz iespēju veidot starptautisku profesionālo karjeru tādos ar aviācijas nozari saistītos uzņēmējdarbības virzienos kā gaisa kuģu pasažieru un aviācijas kravu pārvadājumi, lidostu, lidsabiedrību, gaisa kuģu tehniskās apkopes, un citu ar nozari saistīto uzņēmumu vadība. Programma var būt pievilcīga ne tikai aviācijas nozares profesionāļiem, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas nozarē, bet arī citu nozaru speciālistiem, kuru darbība tieši vai pastarpināti ir saistīta a ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Dzelzceļa elektrosistēmas- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās 2) profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un inženieris dzelzceļa elektrosistēmās. Studiju programma izveidota, lai dotu iespēju turpināt studijas studējošiem ar bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dzelzceļa elektrosistēmu nozarē. Profesionālā maģistra studiju programmas apjoms ir 60 kredītpunkti, apmācības ilgums ir 1,5 gadi vai 120 kredītpunktu apjoms un apmācības ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās, un 2 vai 3,5 gadi attiecīgi nepilna laika (neklātienes) studijās. Pirmajā studiju gadā tiek apgūti dzelzceļa elektrosistēmas nozares teorētisko pamatu priekšmeti. Studiju programmā “Dzelzceļa elektrosistēmas” studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles mācību priekšmeti dod iespēju izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs. Studenti diezgan aktīvi piedalās zinātnisko darbu izstrādē institūtā izpildīto grantu vai līgumdarbu ietvaros. Izstrādātie zinātniskie darbi tiek apspriesti institūta zinātniskos semināros, kā arī ikgadējās RTU studentu zinātniskajās un tehniskajās konferencēs. Šo konferenču materiāli arī tiek ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Dzelzceļa transports- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma: 1) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā 2) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā un inženieris dzelzceļa transportā. Studiju programma izveidota, lai dotu iespēju turpināt studijas studējošiem ar bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dzelzceļa transporta nozarē un bakalaura akadēmisko grādu mašīnzinātnē. Studiju programma tiek īstenota 3 virzienos. Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no šīs programmas 3 virzieniem: I. Dzelzceļa ritošā sastāva virziens ar specializāciju: a. Dzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīves); b. Dzelzceļa ritošais sastāvs (vagoni). II. Dzelzceļa pārvadājumu tehnoloģijas virziens; III. Sliežu ceļa un ceļa mašīnu virziens ar specializāciju: a. Sliežu ceļš; b. Ceļa mašīnas. Studiju programmā “Dzelzceļa transports” studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles studiju priekšmeti dod iespēju studentiem izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs. Studenti diezgan aktīvi piedalās zinātnisko darbu izstrādē institūtā izpildīto grantu vai līgumdarbu ietvaros. Izstrādātie zinātniskie darbi tiek apspriesti institūta zinātniskos semināros, kā arī ikga ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Fleet operations command

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Programą gali studijuoti turintieji ne žemesni kaip bakalauro ar jam prilygstantį šių krypčių išsilavinimą: - jūrų transporto inžinerijos krypties - be papildomų reikalavimų; - mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, kitų transporto šakų inžinerijos, jūrų aplinkosaugos inžinerijos krypčių - papildomai atsiskaitę už nustatytos apimties termodinamikos, laivų mechanikos. ir laivo inžinerijos dalykus pagal individualią programą. 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 3. Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) 1) Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Mokslinių tyrimų pagrindai(4); Chemotologija(3); Tribologija(3); (Iš viso 10). 2) Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai Laivyno techninės eksploatacijos technologijos(4);Jūrų transporto įmonių valdymas(4); Jūrų transporto įmonių ekonomika(4); Laivų inžinerinių įrenginių patikimumas ir laivų klasifikacinės bendrovės ( 3 ), laivų administravimas ir draudimas(3); Laivo remonto įmonių valdymas(3); Laivo remonto įmonių ekonomika(3); Gamtosaugos problemos jūroje ir uoste(3); Laivo jėgainės automatizavimas su KP (3+1); Alternatyvos 1(4); Alternatyvos 2(4); Alternatyvos 3(4). (iš viso 43) Tame skaičiuje(alternatyvos): Alternatyvos 1. Laivų krovos darbų mechanizavimas su KP(3+1); Šelfo technologijos ir įrenginiai su KP(3+1); Žūklės technologija ir įrenginiai su KP(3+1); Alternatyvos 2. Dyzelių remontas su KP(3+1); Laivų aplinkos inžinerija su KP(3+1); Sunkiųjų dyzelių oro taršos m ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Industrial Logistics

  Die Industrielogistik dient der Bedarfsplanung und -deckung von Material und begleitenden Informationen in der Wertschöpfungskette industrieller Güter von den Lieferanten durch das Produktionsunternehmen hindurch bis hin zu den Kunden. Die Industrielogistik umfasst entsprechend dieser Kette die Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik zur ersten Lieferanten- bzw. Kundenstufe, aber auch die Entsorgungslogistik. Das dreisemestrige Studium besteht aus den Pflichtfächern „Operations Research für Logistik“, „Logistik-Strategie und Supply Chain Management“, „Modellbildung und Simulation logistischer Systeme“, „Produktions- und Anlagenwirtschaft“, „Materialflussmanagement“, „Automatisierungstechnik für Industrielogistiker“ sowie aus den aus den oben genannten Pflichtschwerpunktfächern und aus Wahlfächern. Alle Lehrveranstaltungen sind aus dem Angebot aller anerkannten inländischen und ausländischen Universitäten auszuwählen und Prüfungen darüber anzulegen. Zudem ist ein Pflichtpraktikum zu absolvieren. Das Studium wird mit einer Masterarbeit und einer mündlichen Masterprüfung abgeschlossen. ...

  Provider NameMontanuniversität Leoben

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 10. Jūras transports- Prof. mag. studijas

  Studijas programmā paredzētas divas specializācijas: - jūras transporta vadības inženierija; - jūras transporta ekspluatācija. Studiju saturs - visi studējošie apgūst vispārējo pedagoģiju un psiholoģiju un pētnieciskā darba metodoloģiju, padziļina iepriekšējās studijās iegūtās zināšanas kvalitātes nodrošināšanā un vadībā, informāciju tehnoloģijās, vadības zinībās, transporta ekonomikā un finansēs, izvērsti analizē jūras transporta sasniegumus un problēmas, zinātniskajos semināros iegūst diskusiju un prezentācijas prasmi u.c. Atkarībā no izvēlētā studiju pamatvirziena un maģistra darba specifikas, studējošie apgūst specializācijas un brīvās izvēles priekšmetus, kas ļauj padziļināt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā jomā. Prakses laikā maģistranti iepazīst reālās novitātes un problēmas nozares industrijas tehnoloģijās un vadības sistēmās, pilnveido teorētiskajās studijās iegūto zināšanu izmantošanas iemaņas lietišku nozares uzdevumu risināšanā, praktiski apzina un izvērtē maģistra darba izvēlētās tēmas aktualitāti un piedāvāto risinājumu novitāti, kā arī savāc, apkopo un sistematizē materiālus maģistra darba izstrādei. Karjeras iespējas: darbs uzņēmumu, organizāciju, iestāžu un to struktūrvienību vadītāju, galveno un vadošo tehnisko speciālistu, kā arī pētnieku, pedagogu u.c. amatos jūras transporta vadības un ekspluatācijas jomā. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages