• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3 items
 1. Chemistry Technology (Chemical Engineering)- Bachelor studies

  Program envisages basic theoretical education in chemistry and chemical engineering, acquisition of practical skills in teaching and research laboratories, as well as practice in specialty. Program includes specialization in different directions of chemical technology: - Biologically active compounds and their dosage forms; - Chemistry and technology of biomaterials; - Chemistry and technology of polymer materials; - Chemistry and technology of silicate materials; - Environmental engineering; - General chemical technology. Simultaneously to theoretical studies during elaboration of Bachelor thesis and within specialty subjects student acquires research methods and technique, as well as can obtain practical skills at enterprise. Study program trains specialists for enterprises dealing with processing and manufacturing chemistry, biotechnology and pharmaceutical products, food, cosmetics, fuel, wood, ceramics, textile and building materials, as well as specialists for corresponding research and quality control laboratories, research institutions and commercial companies. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Materiālzinātnes- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātņu teorētisko pamatzināšanu, patstāvīgas profesionālas darbības prasmju un pētnieciskā darba pamatiemaņu apgūšanu ar materiālu dizainu, ražošanu, kvalitātes novērtēšanas u.c. saistītās nozarēs, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā vai augstākas profesionālas kvalifikācijas iegūšanai. Uzdevumi • Attīstīt studentu patstāvīgu domāšanu un prasmes izmantot iegūtās zināšanas konkrētu aktuālu materiālzinātnes uzdevumu efektīvai risināšanai. • Nodrošināt studiju programmas elastīgumu, pastāvīgi garantējot studiju priekšmetu efektīvu un mūsdienīgu teorētisko un lietišķo realizēšanas līmeni un veicinot maksimāli lielu studenta patstāvīgā darba un iniciatīvas īpatsvaru priekšmetu apgūšanā. • Nodrošināt, lai studenti apgūtu un prastu patstāvīgi un efektīvi izmantot moderno eksperimentālo tehniku, sistēmiski apgūstot daudzveidīgās studiju programmas organizētāju rīcībā esošās eksperimentālās metodes un iekārtas. • Racionāli un efektīvi organizēt studentu obligāto patstāvīgo pētniecisko darbu visā studiju procesa garumā. • Nodrošināt efektīvu un kontrolējamu plānoto programmas rezultātu sasniegšanu. • Sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: • izprot kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes apstākļiem, tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām; • pārzina dažādu materiālu (to skaitā kompozītu) iegūšanas tehnoloģiskos procesus un iekārtas; • izprot mat ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ķīmijas tehnoloģija- Bak. studijas

  Mērķis: Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozarēs. Sagatavot absolventus patstāvīgam darbam uzņēmumos, kas saistīti ar ķīmisko procesu organizāciju un kontroli, materiālu un produktu kvalitātes nodrošināšanu ķīmijas tehnoloģijas, ķīmijas un materiālzinātņu jomā, kā arī turpmākām studijām maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā; -sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - demonstrē ķīmijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās pamatzināšanas ķīmijā (vispārīgajā, neorganiskajā, organiskajā, analītiskajā un fizikālajā), ķīmijas tehnoloģijā, matemātikā un fizikā, kas ļauj izprast, aprakstīt un analizēt ķīmijas tehnoloģijas procesus; - izprot ķīmijas tehnoloģijas pamatprincipus (materiālu un enerģijas bilanci, līdzsvaru, siltuma un masas pārnesi, ķīmisko reakciju ātrumu); - izprot procesu kontroles pamatnostādnes un procesu/produktu mērījumu pamatprincipus; - spēj parādīt pamatzināšanas darba drošības, veselības un vides aizsardzības pamatjautājumos; - izprot ilgtspējas koncepciju un ķīmisko produktu izstrādes pamatprincipus; - sp ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia