• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2 items
 1. Medicīnas inženierija un fizika- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējā izglītības: 1) profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā 2) profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija. Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību, kuri spētu īstenot iegūtās zināšanas medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. Uzdevumi 1. Izglītot profesionālus maģistrus medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. 2. Sekmēt medicīnas inženierijas un fizikas nozares konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. 3. Īstenot medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. Studiju rezultāti 1. Izglītots absolvents iegūs zināšanas un iemaņas, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. 2. Izglītots absolvents medicīnas inženierijas un fizikas nozarē mainīgajos sociālekonomiskos apstākļos būs konkurētspējīgs starptautiskajā darba tirgū, pretendējot uz darba vietām gan pētniecība, gan lietišķās jomās . 3. Absolventam tiks nodrošinātas medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgas padziļinātas zināšanas teorijā un praksē lai izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģi ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Nanoinženierija- Prof. mag. studijas

  Studiju programma sagatavo augstākā līmeņa speciālistus darbam iestādēs un uzņēmumos, kas strādā nanoinženierijas jomā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā. Studiju programma sagatavo speciālistus zinātniski pētnieciskai darbībai, iespējamām tālākām studijām doktorantūrā. Programmas kopapjoms ir 80 kredītpunkti, t.sk. obligātās daļas apjoms 34 kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 20 kredītpunkti, prakse 6 kredītpunkti, maģistra darbs 20 kredītpunkti. Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem sasniegumiem nozares teorijā un praksē, pētniecības darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus. Mērķis Sagatavot augsta līmeņa speciālistus nanoinženierijā, dažādu nanoinženierijā izmantojamo ierīču un tehnoloģiju projektēšanā, kā arī zinātniski pētnieciskai darbībai. Uzdevumi 1. Sniegt fundamentālas zināšanas par nanoobjektu īpašībām; 2. Sniegt zināšanas un iemaņas par nanoobjektu izmantošanu un izveidošanu; 3. Sniegt zināšanas par iekārtām un procesiem mikro- un nanotehnoloģijās, to izmantošanas iespējām, kā arī par mikro- un nanotehnoloģiju iekārtu projektēšanu. Studiju rezultāti Programmas absolventam jāiegūst: • kompetenci veikt pētniecisko darbu, • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus ar nanoinženieriju saistītajos jautājumos; • padziļinātas un paplašinātas zināšanas, izpratne par nanoinženieriju saistītajos pētījumos, par projektēšanas un inženiertehnoloģiju ekspluatācijas jautājumiem, saskaroties ar dažādām inženieri ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia