• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve- Doktora studijas

  Specializācijas virzieni: - Biomateriāli un biomehānika - Bionika un protezēšana - Lietišķā mehānika - Mašīnbūve - Medicīniskā inženierzinātne un medicīniskā fizika - Ražošanas automatizācija un pārstrāde tehnika - Siltumtehnika. Doktora studiju studiju programmas " Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve" galvenais mērķis ir sagatavo visaugstākās kvalitātes speciālistus tehnisko inovāciju izstrādē gan pētniecības laboratorijās inženierzinātņu jomā, gan akadēmiskās vides veidošanā augstskolās. Uzdevumi 1. Ievērot Latvijas iedzīvotāju velmi iegūt visaugstākās kvalitātes izglītību inženierzinātņu jomā, kas atbilstu Eiropas un pasaules prasībām, dot iespēju studēt ārzemju studentiem RTU programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām (piem., Engineering Mechanics, Mechatronics, Material Science, Heat and Power Engineering, Bio-engineering, Biomedical Engineering). 2.Pielietot studiju procesā modernizētās mācību metodes (situāciju analīze, darbs grupā skaitļošanas zālē, pētnieciskais darbs eksperimentu zālēs, uzstāšanās zinātniskajos semināros u.c.,). 3. Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovāciju radīšanas procesa skaidrošanai (analīze, tēze, antitēze, sintēze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, izgudrojumi, patenti, ražošana). 4. Sagatavot augstas klases speciālistus zinātnei un augstskolām sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos piem., Lietišķajā vai nepārtrauktas vides mehānikā, Mašīnbūves iekārtās, Robotu projektēšanā, Biomehānikā, Spektroskopijā, Biomateriālos, Protezē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Kuģu vadīšana- Prof. studijas pēc koledžas

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Kuģu vadīšana". Studiju rezultātā iegūst Kuģu vadīšanas inženiera profesionāo kvalifikāciju. Uzņemšana studijām notiek pēc atbilstošas pirmā līmeņa profesionālās augstākās jūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Kuģu mehānika- Prof. studijas pēc koledžas

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Kuģu mehānika". Studiju rezultātā iegūst kuģu mehānikas inženiera profesionāo kvalifikāciju. Uzņemšana studijām notiek pēc atbilstošas pirmā līmeņa profesionālās augstākās jūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, kāds patlaban veidojas Latvijā, tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni - starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu. Uzdevumi 1. Ievērot Latvijas iedzīvotāju velmi iegūt vēlamo izglītību inženierzinātņu jomā, kas atbilstu Eiropas un pasaules prasībām, dot iespēju studēt ārzemju studentiem RTU studiju programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām (piemēram, Engineering Sciences, Mechanical Technologies, Mechanical Engineering). 2.Pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, semināri u. c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīze, piemēram, par notikumiem dabā un cilvēku sabiedrībā; darbs grupā skaitļošanas zālē u.c.,). 3. Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovāciju ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, izgudrojumi, patenti, ražošana). 4. Dot studējošiem iespēju izvēlēties mācīties par valsts budžeta līdzekļiem vai ( liela konkursa programmas virzienos) par personīgajiem līdzekļiem. 5. Sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos piem., "Lietišķajā vai nepārtrauktas vides mehānikā", "Ražošanas automatizācijā un pārstrādes tehnikā", "Mašīnbūve" u.c. 6.Lai apmierinātu galvenās interešu grupas (sabiedrību, studentus, mācībspēkus, klientus u.c.,) lielu nozīmi veltīt studiju vadības kvalitātes pa ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Transports- Doktora studijas

  Specializācijas virzieni: - Autotransports un pārvadājumi - Aviācijas transports - Dzelzceļa transports - Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums. Doktora studiju programmas „Transports” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnēs transporta un satiksmes jomā, speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, nodrošinātu transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un nodrošinātu ar speciālistiem augstskolas un zinātniskās pētniecības iestādes. Uzdevumi Doktora studiju programmas „Transports” uzdevumi ir: - sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos; - apgūt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus; - apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas; - apgūt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un apgūt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām; - sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana); - sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; - veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros. Nākamās nodarbinātības apraksts Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam pedagoģiskajam darbam augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs un uzņēmumos. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas " Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve" galvenais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā inženierzinātņu darba tirgū, kāds veidojas Latvijā un Eiropas Savienībā, tautsaimniecību orientējot uz augstāko ekonomikas attīstības līmeni - starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu. Uzdevumi 1. Ievērot Latvijas iedzīvotāju velmi iegūt vēlamo izglītību inženierzinātņu jomā, kas atbilstu Eiropas un pasaules prasībām, dot iespēju ārzemju studentiem studēt RTU studiju programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām (piemēram, Master of Science in Engineering, Engineering Mechanics, Mechanical Technologies, Mechanical Engineering). 2.Pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, semināri u.c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīze, piemēram, par notikumiem dabā un cilvēku sabiedrībā; darbs grupā skaitļošanas zālē, pētnieciskais darbs eksperimentu zālēs u.c.,). 3. Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltījot inovāciju ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, izgudrojumi, patenti, ražošana). 4. Dot studējošiem iespēju izvēlēties mācīties par valsts budžeta līdzekļiem vai ( liela konkursa programmas virzienos) par personīgajiem līdzekļiem. 5. Sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos piemēram, Lietišķajā vai nepārtrauktas vides mehānikā, Ražošanas automatizācijā un pārstrādes tehnikā, Mašīnbūve ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Transporta sistēmu inženierija- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību transporta sistēmu inženierijā, lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi. Studiju procesā iegūt zināšanas un prasmes, lai varētu nodrošināt transporta institūciju un iestāžu starptautiskā līmeņa attīstību, plānot un vadīt darbu atbilstoši organizācijas mērķiem saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīviem aktiem. Beidzot studijas tiek iegūts bakalaura profesionālais grāds transporta sistēmu inženierijā , kas dod iespēju turpināt studijas profesionālā/akadēmiskā maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmā lekcijās, praktiskajās nodarbībās un laboratorijas darbos iegūtās zināšanas nostiprina, pielieto un pārbauda praksē praktisku uzdevumu risināšanai: izstrādā un pilnveido-integrētas un līdzsvarotas multimodālās transporta sistēmas, transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas, personāla izglītošanas un profesionālās apmācības programmas. Studentos jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbību transporta sistēmu attīstības, pilnveidošanas un inovāciju veicināšanas jomās. Nākamās nodarbinātības apraksts Bakalaura profesionālo studiju programmas "Transporta sistēmu inženierija" izglītību ieguvušais transportsistēmu inženieris strādā transporta uzņēmumos un organizācijas, pētniecības un izglītības iestādēs un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar efektīvu transporta tehnoloģisko s ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Aviācijas transports- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību, lai sagatavotu starptautiska līmeņa atzītus speciālistus gaisakuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai, kā arī sistēmu darbības analīzei un projektēšanai. Studiju laikā iegūtās nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetence dod iespēju aviācijas transporta ekspluatācijas inženieriem mehāniķiem un avionikas inženieriem veiksmīgi integrēties darba tirgū, metodiska aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu, zinātnisko pētījumu izpildi un iespēju turpināt studijas maģistrantūrā Uzdevumi Studiju programmā apgūtās fundamentālo zinātņu un aviācijas nozares teorētiskās un speciālās zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijās uz maketiem, stendiem, trenažieriem un tiek iegūtas praktiskās zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmieniem. Studentiem jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbu un bakalaura darba projekta daļas izstrādes laikā realizēt iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas. Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst Eiropas aviosabiedrību prasībām un sagatavot darbam Eiropas darba tirgū. Studiju rezultāti Zināšanas (zināšanas un izpratne). Spēj parādīt aviācijas transporta sistēmas nozarei raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Daļa zināšanu atbilst aviācijas transporta sistēmas nozar ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Dzelzceļa transports- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta nozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa transportā; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām vilcienu vadības sistēmu un elektrotransporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu; - rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus; - attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa transporta jomā, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: • spēj izstrādāt un attīs ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Automobiļu transports- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību automobiļu transporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas automobiļu transporta nozare un Latvijas darba devēji; - sniegt visaptverošas automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un atsevišķas augstāko sasniegumu zināšanas un veicināt šo zināšanu kritisku izpratni; - veidot prasmes izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - attīstīt spējas īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu izveidošanas un pilnveidošanas pasākumus un radīt inovācijas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un augstāko sasniegumu zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; - spēj izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta projektēšanas, konstruēšanas, ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - spēj veikt profesionālo izglītošanu un profesionālās apmācības programmu veidošanu automobiļu transporta jomā; - spēj veicināt, īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu attīstības un pilnveidošanas pasākumus un inovācijas; - spēj pielietot zināšanas integrētas un līdzsvarotas automobiļu transporta sistēmas izveidoš ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages