• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Raietööline, tase 2

  Raietööline, tase 2 on oskustöötaja, kes teeb lihtsamaid raietöid etteantud tööülesande järgi. Ta töötab põhiliselt trasside raietel: sihid, teeservad, kraavid, liinikoridorid jm. Raietööline kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaage. Raietööline töötab ohutult ja ergonoomiliselt ning hoiab korras oma turvavarustust ja muud tööks vajaliku varustust. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Metsanduse spetsialist, tase 5

  Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5. Metsanduse spetsialist, tase 5 inventeerib metsa, planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid: metsakasvatamine, puiduvarumine, puidu vedamine, puidu hakkimine ja metsaparandus. Metsanduse spetsialist suhtleb töövõtjatega, klientidega ja koostööpartneritega. Metsanduse spetsialisti kutse sisaldab metsur, tase 4 kompetentse. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Metsur, tase 4

  Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5. Metsur, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb ise ja korraldab metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Ta juhendab teiste tööd ja võtab vastutuse töötulemuste eest. Metsur juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Metsur kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid. Metsuril on eeldusi luua oma väikeettevõte ning seda majandada. Metsur, tase 4 sisaldab raietööline, tase 3 kompetentse. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Meisterarborist, tase 5

  Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5. Meisterarborist, tase 5 on ulatusliku kogemusega puuhoolduse spetsialist, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Ta hindab puittaimede seisukorda ja väärtust ning teeb keerulisemaid puuhooldustöid. Ta juhendab kaastöötajaid, korraldab tööde läbiviimist, annab erialast nõu ning koostab puittaimede kohta eksperthinnanguid. Meisterarboristi kutse sisaldab puittaimede hindaja, tase 5 osakutset. Meisterarborist töötab välitingimustes ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Meisterarborist kujundab sihikindlalt kutseala positiivset mainet: reklaamib; avaldab publikatsioone; osaleb erialaliidu tegevuses, võistlustel (organisaatori, osaleja või kohtunikuna), näitustel, töötubades; organiseerib erialaseid kursusi jms. Meisterarborist on arenemisvõimeline ja kursis rahvusvahelise arboristika arengusuundadega. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Arborist, tase 4

  Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5. Arborist, tase 4 on oskustöötaja, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Arborist töötab välitingimustes ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Arborist, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset: 1) raietööline, tase 2, 2) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4, 3) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4. Töötamisel avalikus ruumis järgib arborist oma tegevuste planeerimisel projekti või tööjuhendit ning arboristi kutse-eetikat (lisa 1). ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia