• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 27 items
 1. mesterszintű energiagazdálkodási szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   - megfelelő természettudományi, környezetgazdálkodási és energetikai alapismeretekkel kell rendelkezniük,   - megismerik a megújuló energiaforrások (nap-, szél- és vízi energia, biomassza stb.) sajátosságait, termelésük és hasznosításuk technológiáit, azok gyakorlati alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételeit,   - alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtana, a napenergia hasznosítása, szélenergia hasznosítás, geotermikus energia felhasználása,   - szakmaspecifikus tudáselemek: biomassza-előállítás és -hasznosítás, napenergia-hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, alternatív villamosenergia-előállítás, alternatív hajtóanyagok előállítási módjai, ezek ökonómiája, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása. Személyes adottságok, készségek   - képessé kell válniuk a környezetbarát, megújuló és egyéb alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és szaktanácsadási tevékenység ellátására,   - egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk európai integrációs törekvéseink különböző szintjein és intézményeinkben, valamint a nemzetközi szervezetekben az alternatív energiaforrások fejlesztésének méltó képviseletére. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevéke ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Autonomous Vehicle Control Engineer

  A képzés célja autonóm járműirányítási mérnökök képzése, akik természettudományos, specifikus járműtechnikai, műszaki, informatikai és gazdasági ismereteik birtokában képesek autonóm járművek tervezésére, fejlesztésére, gyártására és a velük kapcsolatos folyamatok átfogó kutatására, az autonóm járművekből kialakuló közlekedési rendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemeltetésére, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az autonóm járműirányítási mérnök a) tudása - Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges, a mérnöki szakmához kötött általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. - Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, az autonóm járművek specifikus járműtechnikai, műszaki elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. - Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és az autonóm járműtechnikában megvalósuló fejlődés, fejlesztés várható irányait. - Ismeri a műszaki szakterület kutatásához, a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. - Ismeri és érti az autonóm járművekhez, a modellezéshez, a tervezéshez, a járműirányításhoz kapcsol ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. precision farming engineer

  Precíziós gazdálkodási szakmérnök képzése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ·        a modern adatnyerési technológiák és az adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; ·        a távérzékelési adatok és a földfelszín tulajdonságok közötti összefüggések elméleti és gyakorlati ismerete;  ·        GNSS-technológiai ismeretek és alkalmazásuk az adatnyerésben és mezőgazdasági gépek vezérlésében; ·        gyakorlati ismeretek a precíziós gazdálkodás előnyeiről és a hozzá tartozó technológiai háttérről, gépi eszközökről és berendezésekről; ·        a precíziós mezőgazdasághoz szükséges térinformatikai adatbázis felépítéséhez szükséges ismeretek: több forrásból származó, különböző típusú adatok jellemzőinek és integrálási módszereinek ismerete; ·        alkalmazói szintű ismeretek a távérzékelés-alapú szakirányú vizsgálatok, a problémamegoldás/tervezés kérdéseiben; ·        a távérzékelés-alapú növénymonitoring alapismeretei; ·        a talajműveléshez kapcsolódó és a növénytermesztési időszakban felmerülő kérdések és problémák felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra; ·        interdiszciplináris ismeretek (műszaki, térinformatikai, agrár) integrálása a precíziós gazdálkodásba; ·        a precíziós mezőgazdaság területén jelentkező szervezési, szabályozási, tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerése, azok értelmezése, majd azok magas szintű menedzsment szemlélettel történő megoldása. E szakképzettség ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető

  A képzés célja olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a Magyar Honvédség részére, akik szilárd közszolgálati, hadtörténelmi, harcászati és hadműveleti ismeretek birtokában, a hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és gyakorlat elemzésével, a katonai vezetői ismeretek hadműveleti szintre emelésével képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés előkészítő, valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban egyaránt. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a hadműveletek és hadtörténelem elméletét, törvényszerűségeit; - a hadművelet logisztikai támogatásának és vezetésének elméleti és gyakorlati kérdéseit; - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat; - a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat; - a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzésének, irányításának, ellenőrzésének és működtetésének módszereit. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - logisztikai alegységek és egységek vezetésére; - harcászati és hadműveleti törzsekben törzskari feladatok ellátására, logisztikai döntések előkészítésére, a szaktisztek munkájának koordinálására; - a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi területen a logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására; - többnemzeti logisztikai szervezetek vezetésér ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. okleveles katonai üzemeltető

  A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete birtokában, békében és háborúban egyaránt képesek szakterületüket magas szinten művelni, a rájuk bízott katonai szervezeteket vezetni, a katonai-szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani, beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni. Szakképzettségüknek megfelelően képesek békeidőszakban alegység, egység, parancsnoki, a különböző katonai szervezeteknél szakterület vezetői vagy szaktiszti beosztásokban, valamint a béketámogató és háborús műveletek során az alkalmazott haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzembentartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. A végzett hivatásos állományú tisztek megfelelnek a NATO-ban a katonai vezetők részére előírt feltételeknek, és képesek feladataikat e rendszer keretei között is kiváló minőségben ellátni, valamint felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek - társadalomtudományi ismeretek; - a szakmához kötődő elméleti és gyakorlati ismeretek; - rendszerszervezési ismeretek; - katonai vezetői ismeretek; - hadműveleti/harcászati katonai szakmai ismeretek; - hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek; - általános és kat ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. közlekedés műszaki, járműtechnika egyetemi szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek - járműbiztonsági és az igazságügyi szakértői ismeretek, - közúti közlekedés biztonsági műszaki (balesetelemzés) feladatok ellátásához szükséges ismeretek Személyes adottságok, készségek - Alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára, - Jó problémamegoldó és kommunikációs készség, - Kreativitás, - Pontosság A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A szakképesítéssel rendelkezők - munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb műszaki színvonalon lesznek képesek elvégezni, - alkalmasak lesznek speciális – baleset- és kárelemzési – területeken történő feladatmegoldásra, munkavégzésre.       ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Specialist of supply chain optimization in petroleum industry

    A képzés célja olyan olajipari ellátási lánc optimalizálás szakmérnökök képzése, akik finomítói, kereskedelmi, logisztikai, petrolkémiai üzleti és technológiai ismereteik felhasználásával képesek a teljes olajipari értéklánc modellezésére és optimalizálására.       A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök  ismeri:   –       az olajipar üzleti és technológiai sajátosságait,   –       alapvető optimalizálási elméleteket és módszereket,   –       az üzleti optimalizáláshoz szükséges modellezési módszereket (finomítói, petrolkémiai, logisztikai, kereskedelmi rendszerek),   –       készségszinten a PIMS (Process Industry Modelling System) optimalizáló szoftvert,   –       a beruházások, üzleti tervek döntés előkészítési és támogatási módszereit, az eredmények értékelési eljárásait és prezentációs technikákat.       A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakmérnök alkalmas:   üzleti tervező optimalizáló pozíció betöltésére, döntéselőkészítő anyagok készítésére az olajipar számára (beruházások, üzleti/ középtávú, rövidtávú tervek), szakértői szintű modellezésre és optimalizálásra 1 év gyakorlat után.   A végzett szakmérnökök rendelkeznek: a szakmai képesítésükre épülő átfogó szaktanácsadási ismeretekkel, a projektek tervezéséhez és lebonyolításához szükséges informatikai eszközök ismeretével, a csoportmunka módszereinek ismeretével és alkotó felhasználásával, kapcsolatteremtő és együttműködő készséggel, szakmai elkötelezettséggel, ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Hydrocarbon Process Economist

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:       A szakmérnöki szak hallgatói képessé válnak a Downstream (DS) szektor működési folyamatainak, mélyebb megismerésére, alkalmazni és értelmezni tudják a közgazdaságtani alapismereteket a teljes értéklánc mentén. Megismerik az üzlet eredményes működését befolyásoló legfontosabb tényezőket. Elsajátítják az iparágban alkalmazott speciális műszaki számítási, elemzési, döntés-előkészítési, optimalizálási módszereket. Az elsajátított, átfogó jellegű üzleti ismeretek révén eredményesebben fognak tudni dolgozni a multifunkcionális team munkában. Megismerik az DS üzlet hosszú távú eredményességét biztosító stratégiaalkotási, beruházás-előkészítési folyamatokat.       A szakon végzett hallgatók képessé válnak átlátni a DS költségstruktúráját, elemezni az egyes tevékenységek profitabilitását, értelmezni és értékelni a tőzsdei beszámolók fő elemeit.   Képessé válnak önálló döntés-előkészítési tanulmányok elkészítésére.   Megismerkednek az iparág jövőképével a várható világpiaci trendekkel.   Megismerik a DS projektek menedzselésének alapelemeit, a projekt-életciklust egy esettanulmányon bemutatva. Áttekintik a projektek legfontosabb műszaki dokumentumainak tartalmi és formai követelményeit.   A képzés során a DS működési hatékonyságának javítása, az értékteremtés kerül a fókuszba.   A képzés gyakorlati részében az önálló esettanulmányok formájában DS-specifikus feladatmegoldás (-elemzés), -fejlesztési projekt kerül bemutatásra.   A szakdolgozatban a ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Chemical Engineer

  A képzés célja vegyészmérnökök képzése a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően, akik képesek a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; vegyipari és kémiai technológiák, eljárások és új anyagok kifejlesztésére, a technológiai folyamatok energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a szakterület kutatási, fejlesztési, tervezési és innovációs feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vegyészmérnök a) tudása - Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot. - Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit. - Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit. - Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket. - Ismeri a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait. - Ismeri a minőségirányítás vegyiparban jellemzően alkalmazott módszereit. - Ismeri a v ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Electrical Engineer

  A képzés célja villamosmérnökök képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, fejlesztésére és integrálására, a szakterületen fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben való folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A villamosmérnök a) tudása - Ismeri a villamosmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel. - Ismeri a villamos területen alkalmazott anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. - Ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokat. - Rendelkezik a villamos területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. - Ismeri a villamos területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. - Ismeri a modellezés és szimuláció villamos szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. - Rendelkezik a villamos területhez kapcsolódó szaknyelvi ismeretekkel. A választott specializációtól függően az alábbiak közül egy vagy néhány tématerület ismerete: - Tervezői szintű ismeretekkel r ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages