• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 43 items
 1. disaster and crisis psychologist

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző - egészségügyi, pedagógiai, szociális, rendvédelmi, gazdasági, ipari - területeken dolgozó pszichológus szakemberek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt felkészültek legyenek katasztrófakrízis, illetve egyéb súlyos válsághelyzet esetén a segítő beavatkozásra. A résztvevők a képzés során olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek által képessé válnak arra, hogy kompetensen vegyenek részt a katasztrófa-, illetve krízishelyzetek sürgősségi, közép- és hosszútávú kezelésében, valamint prevenciójában is. A szakirányú továbbképzés fókuszában annak megismertetése és gyakorlása áll, hogy a különböző specializációval rendelkező pszichológusok katasztrófa- és egyéb krízishelyzetekben hogyan vehetnek részt leghatékonyabban abban a teammunkában, amely ilyenkor jól felépített szervezeti keretben, több szakterület képviselőinek együttműködésével zajlik. Ennek érdekében szereznek ismereteket a katasztrófák, válságok, traumák pszichés és szociális jellemzőiről, sajátítanak el intervenciós technikákat, és ismerik meg a saját (eredeti) specializációjuk funkcióját ilyen helyzetekre adaptáltan (azaz mi a feladata és kompetenciája katasztrófa-, illetve krízishelyzetben pl. egy tanácsadó vagy klinikai stb. specializációjú pszichológusnak, és milyen munkamegosztásban célszerű dolgoznia).  Ismeretek: -   a katasztrófák és krízishelyzetek jellemzői; -   a katasztrófák és krízisek kezelésének folyamata (prevenció, intervenció, utógondozás) és szervezeti rendszere; -   a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Expert in Social Development

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett társadalomtudományi, civilizációs, kulturális és történelmi ismereteik, valamint kritikai és analitikus megközelítéssel képesek a modern társadalomfejlesztés (városi- társadalmi terek , kulturális örökség, regionális és nemzeti fejlesztések) területein működő intézmények és szolgáltatások irányítására, működtetésére és fejlesztésére, a terület és identitás problémájához kapcsolódó önálló tevékenységre, a módszerek megújítására, a szakterületi problémák megértésére és megoldására. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására is, alkalmasak rendszerszerűen és kreatívan új és összetett történeti és társadalmi témakörökkel foglalkozni, a rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni. Megfelelő szervezeti és szervezetfejlesztői ismereteik birtokában a szociális szolgáltatások területén olyan feladatokat látnak el, amelyek a helyi gazdaság erősítésével a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok gazdasági és társadalmi integrációját segítik elő. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A társadalomfejlesztési szakember a) tudása - Részleteiben átlátja a civilizáció és kultúra fogalmának modern értelmezéseit. - Részleteiben átlátja a kul ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis

  A képzés célja közgazdasági és pénzügyi műveltséggel, nemzetközi szinten versenyképes elméleti és módszertani tudással és készségekkel rendelkező közgazdász szakemberek képzése, akik gazdaság- és pénzügyi-elemzési és modellezési ismereteik birtokában képesek a gazdasági és pénzügyi intézményrendszer különböző területein és szintjein - beleértve az Európai Unió, a központi állami irányítás, a regionális, az önkormányzati, vállalati szintet - önálló munkavégzésre. Képesek önálló, kreatív gondolkodásra, alkalmazott közgazdasági és pénzügyi elemzés és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában egyaránt. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, illetve azok korlátait. - Ismeri a közgazdasági elméleteket és módszereke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Philologist in Balkan Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a balkáni és a tágabb délkelet-európai régió történetét, mai helyzetét és Magyarországgal való kapcsolatrendszerét, ezért képesek a térséggel kapcsolatos önálló kutató- és oktatómunka megkezdésére. Gyakorlatias szakértői ismereteket szereznek, amelyek birtokában képesek elhelyezkedni a köz- és a versenyszférában, megállva helyüket a régióval kapcsolatos jól hasznosítható tudásuknak köszönhetően. Képesek arra, hogy ne csak a világnyelvek (elsősorban az angol) segítségével tudjanak kommunikálni a térségben, hanem a régió legalább két nyelvén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A Balkán-tanulmányok szakos bölcsész a) tudása Rendszerezett, átfogó és a részletekre is kiterjedő tudással rendelkezik a balkanisztika általános és specifikus tartalmáról, diszciplináris sajátosságairól és határairól, legfontosabb fejlődési irányairól, a szakterület és a rokon diszciplínák kapcsolódásairól. Behatóan ismeri a Balkán történetét, szociokulturális sajátosságait, aktuális társadalmi és politikai viszonyait. Mély tájékozottsággal rendelkezik a térség belső, szubregionális tagoltságáról, az egyes államokra és nemzetekre vonatkozó specifikumokról. Kiválóan ismeri a régió és Magyarország történeti és aktuális kapcsolatrendszerét, valamint a térségben élő magyar nemzeti közösségek helyzetét. Magas szinten elsajátította a balkanisztika szakspecifikus kutatási, ismeretszerzési és problémamegoldási módszer ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. nemzetközi közszolgálati szakértő

  A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák (The training objective of the master degree course, the professional competences to be obtained): A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. (The aim of the training is to train experts capable of performing duties related to international relations at international and EU instituions, in the domestic central and regional public administration, in the foreign affairs, defence and law enforcement administration.) A mesterképzési szakon végzettek ismerik (Graduates of the master degree course shall know): - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, (the historical, legal and political aspects of international public service relations,) - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, (the policies of the European Union as well as its public law and institutional system,) - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, (the regional dimensions of the international system's operation,) - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, (the international and domestic systems of handling crisis situations,) - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, (the fundamental ideas of the public administratio ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Philologist in African Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik birtokában képesek az afrikanisztika, a szubszaharai Afrikához kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az afrikanisztika szakos bölcsész a) tudása Ismeri Afrika népeinek történelmét, kultúráját, civilizációját, a szubszaharai Afrika helyét a történelemben, a földrész és régiói, valamint a nagyhatalmak viszonyának változásait, a földrészt összekötő és elválasztó szálakat, a térség sajátosságait, fejlődésbeli különbségeit, ezek miértjeit. Meg tudja határozni a szubszaharai Afrikát mint kulturális régiót, a történelem, az irodalom, a képzőművészet, a néprajz, a zene, a film, a nyelv, a gazdaság, a társadalom, politika, kultúra összefüggéseit és jellemzőit, a térséget ért kulturális, művészeti, nyelvi, történeti, politikai, gazdasági, társadalmi hatásokat. Ismeri a kontinens etnikai sokféleségét, az etnikai kérdés szerepét, jelentőségét, a nemzetté válás sajátosságait, sikereit, kudarcait, a multikulturalizmus afrikai jelenségeit. Elsajátította a térségre vonatkozó kutatások módszertanát, a régióval foglalkozó részdiszciplínákat. Elsajátította a modern kommunikáció eszközeinek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szexuálpszichológiai szakpszichológus

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az egyénnek vagy párnak a szexuális élet valamely területén felmerült nehézségek megjelenésekor, egyedül, más segítőkkel együttműködve vagy szakszerű továbbirányítással.    Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szexuálpszichológiai szakpszichológus: – segíti az egyént vagy a párt az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés elérésében és megtartásában, a problémák vagy azok súlyosbodásának megelőzésében; – ismeri a szexuális egészség alapvető elemeit, képes azonosítani a szexuális természetű elakadások hátterében vagy azok folyományaként előálló pszichés folyamatokat, és amennyiben azok saját kompetenciahatárain belül támogathatóak, segítséget nyújt a feloldásukban; – szükség esetén együttműködik más segítőkkel vagy szakszerűen továbbirányítja a kliensét; – szem előtt tartja, hogy a pszichológiai segítés feltétele, hogy a szexualitást érintő nehézség esetében a testi/fizikai okokat szakorvos már kivizsgálta és további orvosi kezelésüket nem találta indokoltnak vagy azok kiegészítését a segítő beszélgetéssel javasolta; – képes kezelni a szexuális tünetekkel kapcsolatosan a speciális segítő helyzetében előálló problémákat, a több kliens egyidejű jelenlétét, valamint jártas  az egészségpszichológiai megközelítést és ismereteket igénylő, vonatkozó jelenségek felismerésében, elkülönítésében és helyes súlyozásában;  – a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Expert in East Asian Studies

  A képzés célja magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Kelet-Ázsia mint régió és az itt található egyes országok nemzetközi életben betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük birtokában képesek analitikus és szintetizáló gondolkodásra, tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a gazdasági, politikai folyamatok megértésére, előrejelzésére. Magas szintű nyelvi felkészültségük lehetővé teszi számukra a források feldolgozását és elemzését. A végzett hallgatók ismerik és értik a térség fejlődési tendenciáit. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A Kelet-Ázsia elemző a) tudása Ismeri a kelet-ázsiai államok politikai, gazdasági rendszerét. Ismeri a kelet-ázsiai államok történetét. Ismeri a kelet-ázsiai államok külkapcsolati és biztonságpolitikai rendszerét. Ismeri a kelet-ázsiai államok társadalmi problémáit. Ismeri a kelet-ázsiai államok szellemi és kulturális örökségét. Ismeri valamely kelet-ázsiai állam nyelvét. Ismeri a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit. Ismeri a szakmai-etikai normákat. Ismeri a nemzetközi kapcsolatok komplex rendszerét. b) képességei Képes önálló elemző munka elvégzésére. Képes a Kelet-Ázsiára vonatkozó folyamatok megértésére, előrejelzésére és formálására. Képes gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések e ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Expert in International Public Service Specialised in Policing Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Expert in International Public Service Specialised in Security Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages