• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Tourism and Hospitality Management- Professional bachelor studies

  This study programme is the only programme in the entire Baltic Region and Northern Europe that has been accredited by World Tourism Organisation and has received the WTO TedQual certificate. Such study courses as Introduction into Tourism, Catering Service, Communication Psychology, Management Information Systems, Statistical Methods etc. establish an understanding of the industry and a platform for further acquisition of skills in tourism economics, management and planning in later study years via studies in Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, Tourism Business, Tourism Planning and Management, International Tourism Economics and other study courses. At the same time, students acquire skills required for a tourism specialist, get valuable practical training in Latvia and Greece, France, Italy and other European countries. Diploma Obtained: Professional Bachelor’s Degree in Business Administration. After studies there are variable employment opportunities: broad-profile hospitality and tourism industry business manager; travel consultant and tour operator; tour guide; restaurant supervisor and manager; hotel administrator and manager; leisure and entertainment company manager and others. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Pasākumu producēšana un vadība- Prof. bak. studijas

  Apgūsi prasmes plānot, organizēt, veidot lietišķos pasākumus – gan pasaules mēroga kongresus, gan nelielas konferences. Apgūsi veselību veicinošo un SPA pasākumu pārvaldību, lietišķo etiķeti, ētiku, psiholoģija un līderību, izdzīvošanas prasmes brīvā dabā. Apgūsi prasmes veidot komunikāciju ar medijiem, kas ir svarīgi, kontaktējoties ar žurnālistiem. Studiju rezultātā tiek izveidota zināšanu un pieredzes platforma, kas būs drošs pamats jebkura mēroga pasākumu organizēšanai. Pasākumu organizēšanā, uz stabila pamata, kas veidots no mācību procesā apgūtajām zināšanām un prasmēm, būs iespēja veidot individuāli neatkārtojamus, stilistiski daudzveidīgus pasākumus, īstenojot jebkuru radošu ieceri, kā arī iekļauties jebkura liela mēroga projekta profesionālajā komandā. Gūtās zināšanas dos iespēju pārliecinoši darboties pasākumu industrijas laukā un katram no jums īstenot individuālos mērķus- organizēt dažādu mūzikas žanru koncertus, publiskus sporta un izklaides pasākumus, starptautiskas konferences, krāšņas kāzu svinības vai darboties Olimpisko spēļu organizatoru komandā. KARJERA: Tavs darbs būs interesants ne tikai Tev pašam, bet arī apkārtējiem; Tu radīsi citiem svētkus un pozitīvas emocijas; Darbs mudinās Tevi augt un iegūt zināšanas daudzās jomās, kas ļaus Tev veidot karjeru uzņēmumos, kas nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai atpūtas pasākumu organizēšanu, vai dibināt savu uzņēmumu; Jauno tehnoloģiju attīstība sniedz neierobežotas iespējas radošajai izpausmei; Augstskolas diploms kļūs par Ta ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Uzņēmējdarbība- Tūrisma uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas "Uzņēmējdarbība" studiju modulis: "Tūrisma uzņēmuma vadība". Programmas saturs Nozares teorētiskie kursi - A daļa: Civilā aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Darba aizsardzība, Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Sports, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika I; II, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Darba un komerctiesības, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses Profesionālās specializācijas kursi- B daļa: Psiholoģija, Ekskursiju vadīšanas metodika, Pasākumu vadība, Socioloģija, Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība, Finansu grāmatvedība, Studiju darbs makroekonomikā,mikroekonomikā, Vides ekonomika, Vispārējās kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbība, Viesnīcu darba organizācija un vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, tirgzinībā, Tūrisma analīze, Tūrisma uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības analīze, Biznesa ētika, Ekonomiskā ģeogrāfija, Personālvadība, Starptautiskās tiesības, Tūrisma tiesības, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas studēt maģistra studiju programmās; strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.; piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tūrisma organizācija un vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītājus darbam nozarē Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību veltot gan studenta personības izaugsmei, gan arī fiziskās izturības stiprināšanai. Prasmes un iemaņas, kādas studenti apgūst Studenti kļūst par profesionāļiem, kas spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu, spēj pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos; Studenti iegūst prasmes veikt lietišķus pētījumus un argumentēti diskutēt ar speciālistiem, spēj piedāvāt efektīvus risinājumus tūrisma nozarē un organizāciju vadībā. Karjeras iespējas Studiju programmas absolventi kļūst par tūrisma nozares uzņēmējiem, tūrisma plānošanas vadītājiem valsts un pašvaldību iestādēs, tūrisma informācijas centru vadītājiem, tūrisma un viesmīlības organizāciju struktūrvienības vadītājiem, ceļojumu konsultantiem un organizatoriem, speciālistiem, kas nodarbojas ar kultūras un dabas mantojuma iekļaušanu tūrisma jomā. Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs daudzpusīgs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai. Bakalaura studijas paver labas iespējas arī turpmākām studijām maģistratūrā, kur mērķtiecīgi var apgūt starptautiskā tūrisma pasākumu vadību, tūrisma u ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Nekustamā īpašuma pārvaldība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (dienas un neklātienes studijās - reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Programmu beidzot, iegūst vienu no profesionālajām kvalifikācijām. Profesionālo bakalaura studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldība” mērķis: sniegt bakalaura profesionālo augstāko izglītību Nekustamā īpašuma pārvaldībā atbilstoši apstiprinātajiem profesiju standartiem - Nekustamā īpašuma ekonomists (PS0328), Nekustamā īpašuma pārvaldnieks (PS0438) un Nekustamā īpašuma vērtētājs (PS0379), un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt nekustamā īpašuma ekonomista, nekustamā īpašuma pārvaldnieka vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību. Uzdevumi - nodrošināt studentiem plašu, profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu; - nodrošināt studentiem piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nekustamā īpašuma ekonomista, vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju, kā arī turpināt izglītību maģistratūrā; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pil ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Viesmīlības vadība- Bak. studijas

  Starptautiska studiju programma, kuru Rēzeknes Augstskola īsteno kopīgi ar Utenas Lietišķo zinātņu universitāti (Lietuva). Programmas saturs Ievads viesmīlības vadībā, mikro un makro ekonomika, saskarsmes psiholoģija, angļu, vācu, lietuviešu valodas, valodu kultūra, socioloģija, viesmīlības ētika, viesmīlības servisa organizācija, viesnīcu darba organizācija, ēdināšanas servisa organizācija, patērētāju uzvedība, marketings, pētījumu metodes, finanses un grāmatvedība, tiesības, viesmīlības pakalpojumu vadība, ilgtspējīga attīstība, cilvēkresursu vadība, līderība, nišu tūrisms, kultūras, izklaides un relaksācijas projektu vadība. Studiju laikā būs iespēja iziet praksi starptautiskos uzņēmumos ārzemēs. Absolventu iespējas Studiju valoda: angļu (ja vēlas divus diplomus) vai latviešu valodā Studijas: Rēzeknes Augstskolā (4 semestri) un Utena University of Applied Sciences (Lietuva) (2 semestri) - ja vēlas iegūt divus diplomus. Rēzeknes Augstskolā, ja izvēlas studēt latviešu valodā un pretendēs uz vienu diplomu Iegūsi: Rēzeknes Augstskolas un Utena University of Applied Sciences (Lietuva) diplomus Studiju valoda: angļu (ja vēlas divus diplomus) vai latviešu. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tūrisma uzņēmējdarbības vadība- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Tūrisma uzņēmējdarbības vadība - Viesmīlības vadība - Restorānu un klubu uzņēmējdarbības vadība (pēc ISMA 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Uzņēmējdarbība restorānu biznesā") - Labsajūtas tūrisma vadība (Welness-management, specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Klaipeda State University of Applied Sciences). Studiju programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus, inovatīvi domājošus un konkurētspējīgus tūrisma uzņēmējdarbības vadītājus, kuri spēj dibināt un vadīt jaunus, inovatīvus un globālajā tūrisma tirgū konkurētspējīgus uzņēmumus vai ieņemt vadošus amatus jau esošos uzņēmumos. Studiju programmas uzdevumi: - Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, EKI 6 līmenis) tūrisma uzņēmējdarbības vadībā un sagatavot tūrisma nozares speciālistus ar augstu veiktspējas potenciālu kā Latvijas, tā arī globālajā darba tirgū. - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas par mūsdienu ekonomiskās attīstības likumsakarībām, inovāciju sasaisti ar uzņēmējdarbību, tūrisma nozarē un ar to saistītās tautsaimniecības nozarēs notiekošiem procesiem, valsts un sabiedrības pārvaldi un citiem, ar uzņēmējdarbību saistītiem procesiem. - Attīstīt studējošo zinātniskās pētniecības prasmes, analītiskās domāšanas iemaņas, inovatīvās domāšanas prasmes un kreativitāti, komunikācijas prasmes, kas ļautu absolventiem veidoties par radošām personībām, sekmīgi iekļauties Latvijas un glo ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tūrisma un rekreācijas vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: •tūrisma vadība •veselības tūrisms •radošās industrijas tūrismā Kvalifikācija (atkarībā no izvēlētā apakšvirziena) •tūrisma nozares uzņēmumu vadītājs •rekreācijas speciālists •tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs. Programmas saturs Stratēģiskā vadība; Projektu izstrāde un vadība; Tūrisma mārketings; Tūrisma vadība; Kultūras tūrisms; Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma ģeogrāfija; Tūrisma pamati; Tūrisma uzņēmējdarbības procesi u. c. Tūrisma vadība: Tūrisma organizācija un vadība; Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība; Starptautiskais tūrisms un globalizācija Veselības tūrisms: Rekreācija un tūrisms; Veselības un SPA tūrisms; Veselības tūrisma pārvaldība Radošās industrijas tūrismā: Radošums un radošās industrijas; Radošā tūrisma attīstība; Kultūras un sociālie procesi. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt ar tūrisma nozari saistītā uzņēmumā vai iestādē: tūrisma informācijas centrā vai birojā, tūrisma aģentūrā, viesnīcā vai motelī, viesu mājā vai lauku tūrisma uzņēmumā, dabas parkā,lidostā,ostā u. c. - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. International Sport Management (B.A.)

  The degree program in International Sports Management prepares you for the tasks professional sports managers face in a global context. As a graduate of the International Sports Management (B.A.) program, you work at the interface between sports and business. By approaching the demands and challenges of the field in a reflective manner, you can ensure the success of your institution. As a graduate of the program you are the ideal expert for leading companies and sports organizations with clear strategies. You may take on managerial positions in clubs, confederations, and businesses and are crucial in contributing to sustainable development within such organizations. The bachelor's degree contains practical course content in the fields of economics, management and sports. In addition to an introduction to academic research, the course develops students' knowledge of corporate governance, finance, marketing, media and communications, and sports law. Practical internships reinforce the theoretical knowledge and prepare students for the research work involved in their bachelor‘s thesis. ...

  Provider NameLUNEX University

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. Bachelor Degree in International Hospitality and Tourism Management

  BBI (Brussels Business Institute) offers 3-year Bachelor programme in a truly international framework. This programme focuses on theoretical subjects (academic disciplines) and comprehension ability (hospitality operations and all related facilities). It provides knowledge of team working and decision-making. The programme offers a combination of operational skills and solid business management knowledge, in order to enhance students’ knowledge of general management and finance, vital for this professional career path.  This Bachelor is described as “Career-oriented programme”, meaning that it directly prepares students for professionals’ activities. Therefore, at the end of this programme, students who graduate can, depending on their personal ambitions, directly enter the world of work or can continue studying for a Masters. ...

  Provider NameBBI School for International Hospitality and Tourism Management

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg

Pages