• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18 items
 1. International Tourism Events Management- Master studies

  Please note that the next intake is planned for autumn 2019! International joint master study programme International Tourism Events Management (ITEM) is the result of common efforts of five universities – Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia) and Klaipeda University (Lithuania) with a significant contribution of collaborating partner universities of Manchester Metropolitan University (United Kingdom), International Centre of Studies on Tourist Economics (Italy), Estonian School of Hotel and Tourism Management (Estonia) and the Association of Hotels and Restaurants of Latvia (Latvia) The aim of the ITEM program is designed towards requirements of public needs and the needs of the labour market: to train competent and creative young experts with advanced interdisciplinary knowledge in international tourism events management strengthening competitive advantages of being able widely to use ICT competencies and with personal abilities that tourism and event organizations demand to face future’s critical challenges. International Tourism Events Management joint master programme includes 90 ECTS to be delivered within three study semesters. There is a clear sequence based on logical accumulation principle to develop in-depth knowledge of the field and promote individual abilities for research. ITEM study plan includes these principles and is physically embedded in two locations – first semester will be held in Klaipeda University, Lithuania, the second – in Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia, an ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri ir spējīgi sekmīgi konkurēt atpūtas un izklaides industrijas darba tirgū Latvijā, ES un NVS valstīs. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu, veikt zinātnisko darbību un turpināt studijas doktorantūrā. Iegūtais grāds ļauj strādāt vadošajos amatos tūrisma un viesmīlības nozarē, atpūtas un izklaides industrijā, kurās nepieciešams maģistra grāds. Programmas mērķis - augsti kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana atpūtas un izklaides nozarē, kuriem ir gan teorētiskās zināšanas, gan profesionālās prakses prasmes atbilstošas mūsdienu starptautisko prasību līmenim, - spēja radoši risināt uzdevumus, darbs starptautiskajās un starpdisciplinārās komandās, efektīva uzņēmumu un organizāciju vadība, projektu plānošana un to īstenošana Latvijā un ārvalstīs. Studiju programma ietver humanitāro zinātņu bloku un vadības disciplīnu bloka, liela uzmanība ir pievērsta tēmām, kuras ir saistītas ar psiholoģiju un pedagoģiju, ir iespēja mācīties brīvas izvēles studiju disciplīnas, kuras ir aktuālas maģistrantu profesionālajām interesēm. Liela uzmanība tiek pievērsta speciālistu radošajam sagatavošanas posmam. Nozīmīga ir topošo speciālistu sagatavošana prakstiskam darbam, tādējādi studiju procesā ir iekļautas profesionālās prakses, kuru laikā maģistranti nostiprina iegūtās zināšanas un pie ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Tourism Strategic Management (MBA)- Professional master studies

  The study program contains such business administration courses as Theory of Economics, Personnel Management, Commercial Law, Management Information Systems, Financial Management and others. At the same time students will be studying a course related to tourism management: Tourism Strategic Planning, Tourism Marketing Strategies, Hotel Operation Management, Process Optimisation in Tourism etc. Students acquire skills required for a tourism specialist, get valuable practical training in Latvia and Greece, France, Italy and other European countries. After studies there are variable employment opportunities: broad-profile hospitality and tourism industry business manager; travel consultant and tour operator; tour guide; restaurant supervisor and manager; hotel manager; leisure and entertainment company manager and others. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tourism and Hospitality Management- Professional bachelor studies

  This study programme is the only programme in the entire Baltic Region and Northern Europe that has been accredited by World Tourism Organisation and has received the WTO TedQual certificate. Such study courses as Introduction into Tourism, Catering Service, Communication Psychology, Management Information Systems, Statistical Methods etc. establish an understanding of the industry and a platform for further acquisition of skills in tourism economics, management and planning in later study years via studies in Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, Tourism Business, Tourism Planning and Management, International Tourism Economics and other study courses. At the same time, students acquire skills required for a tourism specialist, get valuable practical training in Latvia and Greece, France, Italy and other European countries. Diploma Obtained: Professional Bachelor’s Degree in Business Administration. After studies there are variable employment opportunities: broad-profile hospitality and tourism industry business manager; travel consultant and tour operator; tour guide; restaurant supervisor and manager; hotel administrator and manager; leisure and entertainment company manager and others. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pasākumu producēšana un vadība- Prof. bak. studijas

  Apgūsi prasmes plānot, organizēt, veidot lietišķos pasākumus – gan pasaules mēroga kongresus, gan nelielas konferences. Apgūsi veselību veicinošo un SPA pasākumu pārvaldību, lietišķo etiķeti, ētiku, psiholoģija un līderību, izdzīvošanas prasmes brīvā dabā. Apgūsi prasmes veidot komunikāciju ar medijiem, kas ir svarīgi, kontaktējoties ar žurnālistiem. Studiju rezultātā tiek izveidota zināšanu un pieredzes platforma, kas būs drošs pamats jebkura mēroga pasākumu organizēšanai. Pasākumu organizēšanā, uz stabila pamata, kas veidots no mācību procesā apgūtajām zināšanām un prasmēm, būs iespēja veidot individuāli neatkārtojamus, stilistiski daudzveidīgus pasākumus, īstenojot jebkuru radošu ieceri, kā arī iekļauties jebkura liela mēroga projekta profesionālajā komandā. Gūtās zināšanas dos iespēju pārliecinoši darboties pasākumu industrijas laukā un katram no jums īstenot individuālos mērķus- organizēt dažādu mūzikas žanru koncertus, publiskus sporta un izklaides pasākumus, starptautiskas konferences, krāšņas kāzu svinības vai darboties Olimpisko spēļu organizatoru komandā. KARJERA: Tavs darbs būs interesants ne tikai Tev pašam, bet arī apkārtējiem; Tu radīsi citiem svētkus un pozitīvas emocijas; Darbs mudinās Tevi augt un iegūt zināšanas daudzās jomās, kas ļaus Tev veidot karjeru uzņēmumos, kas nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai atpūtas pasākumu organizēšanu, vai dibināt savu uzņēmumu; Jauno tehnoloģiju attīstība sniedz neierobežotas iespējas radošajai izpausmei; Augstskolas diploms kļūs par Ta ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Nekustamā īpašuma pārvaldība- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību nekustamā īpašuma pārvaldībā, profesiju standarta „Namu pārvaldnieks” (PS0286) un LR MK noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”) par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt namu pārvaldnieka (PS 0286) profesionālo darbību: nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā; - veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; - attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas; - veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā; - attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvali ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Uzņēmējdarbība- Tūrisma uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas "Uzņēmējdarbība" studiju modulis: "Tūrisma uzņēmuma vadība". Programmas saturs Nozares teorētiskie kursi - A daļa: Civilā aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Darba aizsardzība, Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Sports, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika I; II, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Darba un komerctiesības, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses Profesionālās specializācijas kursi- B daļa: Psiholoģija, Ekskursiju vadīšanas metodika, Pasākumu vadība, Socioloģija, Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība, Finansu grāmatvedība, Studiju darbs makroekonomikā,mikroekonomikā, Vides ekonomika, Vispārējās kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbība, Viesnīcu darba organizācija un vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, tirgzinībā, Tūrisma analīze, Tūrisma uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības analīze, Biznesa ētika, Ekonomiskā ģeogrāfija, Personālvadība, Starptautiskās tiesības, Tūrisma tiesības, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas studēt maģistra studiju programmās; strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.; piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Mazā un vidējā biznesa vadība- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programma sagatavo mazā un vidējā biznesa speciālistus darbam ar klientiem tūrisma jomā. Studentu sagatavošanā liela uzmanība tiek pievērsta tiešiem kontaktiem ar tām tūrisma jomām, kurās nākotnē strādās programmas absolventi. Studentu sagatavošana atbilst profesionālajam standartam. Studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas šādos virzienos: • tūrisma ekonomika; • grāmatvedība; • tūrisma biznesa vēsture; • menedžments; • mārketings; • tūristu ēdināšanas organizācija; • viesmīlība; • tūrisma ģeogrāfija un kulturoloģija • relīģija un kultūras vēsture u.c. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tūrisma organizācija un vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītājus darbam nozarē Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību veltot gan studenta personības izaugsmei, gan arī fiziskās izturības stiprināšanai. Prasmes un iemaņas, kādas studenti apgūst Studenti kļūst par profesionāļiem, kas spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli un komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu, spēj pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos; Studenti iegūst prasmes veikt lietišķus pētījumus un argumentēti diskutēt ar speciālistiem, spēj piedāvāt efektīvus risinājumus tūrisma nozarē un organizāciju vadībā. Karjeras iespējas Studiju programmas absolventi kļūst par tūrisma nozares uzņēmējiem, tūrisma plānošanas vadītājiem valsts un pašvaldību iestādēs, tūrisma informācijas centru vadītājiem, tūrisma un viesmīlības organizāciju struktūrvienības vadītājiem, ceļojumu konsultantiem un organizatoriem, speciālistiem, kas nodarbojas ar kultūras un dabas mantojuma iekļaušanu tūrisma jomā. Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs daudzpusīgs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai. Bakalaura studijas paver labas iespējas arī turpmākām studijām maģistratūrā, kur mērķtiecīgi var apgūt starptautiskā tūrisma pasākumu vadību, tūrisma u ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Tūrisma stratēģiskā vadība- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programmai Tūrisma stratēģiskā vadība piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO – UN World Tourism Organization) TedQual akreditācija uz maksimālo laiku – četriem gadiem, līdz 2022. gadam. Profesionālā maģistra studiju programma „Tūrisma stratēģiskā vadība” sniedz plašas zināšanas un veido stratēģisku skatījumu uz tūrisma norisēm globālā mērogā. Studiju programma lepojas ar pasniedzējiem - izciliem nozares praktiķiem, kas pārstāv tūrisma un saistītās jomas – viesnīcu vadību, tūrisma politikas plānošanu valstiskā līmenī, kā arī restorānu biznesu. Mācību procesā studenti izveido dzīvotspējīgas jaunu tūrisma galamērķu attīstības stratēģijas, kas sniedz iespēju praktiskā darbībā iepazīt tūrisma stratēģisko plānošanu. Studentiem ir iespēja aktīvi līdzdarboties Turības Tūrisma pētniecības centrā, kas līdz šim ir īstenojis vairākus nozīmīgus projektus - Rēzeknes starptautisko darījumu tūrisma centra stratēģijas, Liepājas Karostas, Sēlijas un Augšdaugavas tūrisma stratēģiju izveidi. Neatveramu skatu uz pasaules tūrisma jomas attīstību un tendencēm studenti gūst piedaloties lielākajā tūrisma izstāde pasaulē ITB Berlin, kas ir arī vērtīgu starptautisku kontaktu veidošanas platforma. Karjera: iegūtās zināšanas par pasaules tūrisma tirgu Tev palīdzēs efektīvi vadīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu gan Latvijā, gan ārvalstīs; ja Tevi interesē pētniecība un vēlies izprast tūrisma attīstības tendences, meklēt labāko ceļu tūrisma produkta attīstībai, varēsi strā ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages