• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24 items
 1. Child and Youth Studies, Master's Programme

  Child and Youth Studies, Master's Programme Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=L2BUV Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Child care and youth services Language: English Teaching Language: ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Graduate Programme in Pediatric Nursing

  Som barnsjuksköterska har du möjlighet att arbeta självständigt inom olika specialområden på sjukhus eller med friska barn inom barnhälsovård och skola. Utbildningen bygger på ett samarbete inom den medicinska fakulteten och den kliniska verksamheten inom specialistsjukvård för barn och ungdom samt barnhälsovård och elevhälsa, vilket ger hög kvalitet på utbildningen. Under utbildningen fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom barnsjuksköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer. Den verksamhetsförlagda delen i utbildningen genomförs företrädesvis i Västerbottens län. I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, som är centralt för att bekräfta att du har uppnått kraven för examen. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Graduate Programme in Pediatric Nursing

  Som barnsjuksköterska har du möjlighet att arbeta självständigt inom olika specialområden på sjukhus eller med friska barn inom barnhälsovård och skola. Utbildningen bygger på ett samarbete inom den medicinska fakulteten och den kliniska verksamheten inom specialistsjukvård för barn och ungdom samt barnhälsovård och elevhälsa, vilket ger hög kvalitet på utbildningen. Under utbildningen fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom barnsjuksköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer. Den verksamhetsförlagda delen i utbildningen genomförs företrädesvis i Västerbottens län. I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, som är centralt för att bekräfta att du har uppnått kraven för examen. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Child Studies, master's programme

  Child Studies, master's programme ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master´s Programme in Mathematics Education

  Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i matematik? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva forsknings- och utvecklingsprojekt på din skola? Masterprogrammet i matematikämnets didaktik riktar sig till dig som är verksam lärare i matematik eller som arbetar med undervisning och lärande inom matematik i andra sammanhang (t ex i lärarutbildning eller som matematikutvecklare). Programmet ger en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen ges på halvfart. Under utbildningens första år ingår obligatoriska kurser i matematikämnets didaktik som behandlar det matematikdidaktiska forskningsfältet, vetenskaplig teori och forskningsmetodik. Därefter läses valbara och valfria kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 30-60 hp.De fyra obligatoriska kurserna ges på distans medan utbudet av valbara kurser under utbildningen inkluderar såväl distans- som campusförlagda kurser. Vid distansstudier inom programmets obligatoriska och valbara kurser ingår upp till 4 obligatoriska träffar per 7.5 hp. Studierna är flexibla och vi försöker hjälpa till att i möjligaste mån skräddarsy utbildningen individuellt. Efter samråd med kursansvarig lärare kan möjlighet finnas att även läsa mindre delar av de valbara campusförlagda kurserna på distans. För mer information om programmets uppläggning och innehåll, se utbildningsplanen. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master´s programme in Children´s Culture

  Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.I programmet ingår följande kurser:- Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp - Teori och metod i barnkulturforskning, 7,5 hp- Fördjupningsstudium i barnkultur, 7,5 hp- Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp- Självständigt arbete inom barnkultur, 15 hpsamt- Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hpeller - kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master´s programme in Children´s Culture

  Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.I programmet ingår följande kurser:- Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp - Teori och metod i barnkulturforskning, 7,5 hp- Fördjupningsstudium i barnkultur, 7,5 hp- Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp- Självständigt arbete inom barnkultur, 15 hpsamt- Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hpeller - kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Pirmsskolas izglītības skolotājs" Apakšprogramma - Pirmsskolas izglītības skolotājs sniedz iespēju iegūt profesionālā maģistra grādu izglītībā un pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju. Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst zināšanas un prasmes bērna garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstībai, pedagoģiju un psiholoģiju, fizioloģiju, mācību metodikas bērnu runas attīstīšanā un pedagoģiskajā korekcijā, literatūras un mākslas darbu uztveres un izpratnes attīstīšanā, tēlotājdarbībā (zīmēšanā, veidošanā, aplicēšanā), rokdarbos u.c. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra da ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Skolotājs logopēds" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti sagatavojas darbam speciālajās mācību iestādēs, apgūstot zināšanas un prasmes speciālās pedagoģijas, speciālās psiholoģijas un logopēdijas zinātnēs, studējot psiholingvistiku, neirofizioloģiju, psihofizioloģiju, pataloģiju, alternatīvās komunikācijas metodes, psihoterapeitiskās metodes logopēda darbā, valodas un runas traucējumu diferenciāldiagnostiku, balss traucējumus, stostīšanās teorijas, korekcijas metodiku, u.c. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināša ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Speciālās izglītības skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti sagatavojas darbam speciālajās mācību iestādēs, apgūstot speciālo pedagoģiju un speciālo psiholoģiju, psiholingvistiku, neirofizioloģiju, psihofizioloģiju, pataloģiju, alternatīvās komunikācijas metodes, integrēšanās iespējas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām, kā arī latviešu valodas speciālo metodiku, matemātikas speciālo metodiku, darbmācības speciālo metodiku, vizuālās mākslas speciālo metodiku, u.c. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra da ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages