• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Civilā drošība un aizsardzība- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijai atbilstošus speciālistus. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām: - speciālists policijas darbā, - speciālists penitenciārajā (probācijas) darbā vai - speciālists organizāciju drošībā. Studiju laikā Tu apgūsi: cilvēktiesību pamatus, civilo aizsardzību un ugunsdrošību, ievadu civiltiesībās, pirmo palīdzību, profesionālo ētiku, publiskās varas organizāciju Latvijā, vides aizsardzību, informācijas sistēmas un informācijas drošību, svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālo terminoloģiju, moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai u.c. Programmas stratēģiskie mērķi: •sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību; •veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgas mācīšanas prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos; •radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmas specifiskie mērķi un uzdevumi: •sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī; •novērst un atklāt likumpārkāpumus; •veikt personu datu pārbaudi; •savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpum ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Robežapsardze- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijas): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 11.01.2019. Uzņemšanas noteikumi 2019./2020. gadā: - Pilna laika studijās lasīt šeit - Nepilna laika studijās lasīt šeit Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, organizē un vada robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī organizē un veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli. Programmas ietvaros studējošie apgūst: 16 nozares profesijas mācību kursus: Robežpārbaudes, Robežuzraudzība, Imigrācijas kontrole, Administratīvās tiesības, Ieroču un šaušanas mācība, Militārā sagatavošana, Fiziskā sagatavošana, Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Kriminālistika, Krimināltiesības, Dokumentu tehniskā izpēte, Tehniskie līdzekļi un inženiertehniskais aprīkojums, Informācijas tehnoloģijas, Militārā topogrāfija, Kriminālprocess, Civilā aizsardzība. 14 vispārizglītojošos mācību kursus: Svešvaloda (angļu val., vācu val.), Ekonomikas pamati, Loģistika, Saskarsmes psiholoģija, Personālvadība, Didaktika, Politoloģija, Ģeogrāfija, Ētika, Publiskās runas pamati, Pētnieciskā darba pamati, Darba un sociālās tiesības, Konstitucionālās tiesības, Otrā svešvaloda (krievu val.). 2 mācību prakses Valsts robežsardzes struktūrvienībās. Pēc Valsts robežsardzes koledžas absolvēšanas robežsargi dien Valsts robežsardzes struktūrvienību jaunāko virsnieku amatos. Dienot Valsts robežsardzē, koledžas absolventi var turpināt mācības Latvijas a ...

  Provider NameValsts robežsardzes koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Organizācijas drošība- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Iegūsi prasmes preventīvu pasākumu plānošanā un veikšanā un praktiskas, juridiskas iemaņas likumpārkāpēju aizturēšanā, šaujamierocu un pašaizsardzības paņēmienu izmantošanā un pielietošanā, drošības tehnisko un speciālo līdzekļu pielietošanā, personiskās un masu pasākumu drošības organizēšanā, konfidenciālās informācijas aizsardzībā. KARJERA: •iegūtā izglītība atbilst tam, lai Tu varētu strādāt valsts vai pašvaldības institūcijās drošības dienestā; •ja vēlies strādāt privātās institūcijās, tad izvēlies karjeru komercsabiedrības drošības dienestā. PRAKSE 1. un 2. studiju gadā. Augstskola ir iestājusies Latvijas Drošības biznesa asociācijā (LDBA), kas ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas apvieno ap trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus un firmas, kurās Tev būs iespēja iziet prakses. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameACADEMIA d.o.o., OE Višja strokovna šola ACADEMIA

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Policijas darbs- 1. līm. prof. studijas

  Pirmā līmeņa profesionālās programmas "Policijas darbs" ietvaros tiek piedāvātas četras specializācijas: 1. Izmeklēšanas darbs; 2. Kārtības policijas darbs; 3. Kriminālpolicijas darba specializācija; 4. Eksperta darbs. Katra semestra beigās ir sesija, kuras ilgums ir no vienas līdz trim nedēļām. Studiju procesu nodrošina Policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļa, katedras, Nodrošinājuma nodaļa. Studiju procesa nodrošināšanā ir iesaistīti speciālisti no dažādiem Valsts policijas dienestiem. Noslēgumā tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, kuru veido trīs daļas: teorētisko zināšanu tests, eksāmens izvēlētajā specializācijā, kvalifikācijas darba aizstāvēšana. Iegūtā izglītība ļauj turpināt studijas pēctecīgā augstskolas programmā augstākas profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Programma atbilst "neuniversitātes tipa" augstākās izglītības programmai. ...

  Provider NameValsts policijas koledžas Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Policijas darbs- 1. līm. prof. studijas

  Pirmā līmeņa profesionālās programmas "Policijas darbs" ietvaros tiek piedāvātas četras specializācijas: 1. Izmeklēšanas darbs; 2. Kārtības policijas darbs; 3. Kriminālpolicijas darbs; 4. Eksperta darbs. Iegūtā izglītība ļauj turpināt studijas pēctecīgā augstskolas programmā augstākas profesionālās kvalifikācijas ieguvei. ...

  Provider NameValsts policijas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameEkonomska šola Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameB2 d. o. o., Višja strokovna šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Varovanje

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja, razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik, razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela sposobnost za organizacijo lastnega dela poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja. ...

  Provider NameŠolski center Kranj, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages