• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Medicine in de sportgeneeskunde

No translation available for Polish. Showing the original language.

Master of Medicine in de sportgeneeskunde

Qualification Information

De leerresultaten van de Master of of Medicine in de Sportgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde.

Medisch deskundige:
1. Over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikken op preventief, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend vlak met het oog op het verlenen van (evidence based) sportmedische zorg en sportbegeleiding.

Communicator:
2. Doeltreffend en helder communiceren in een sportmedische setting, onder andere met het oog op het verkrijgen en aanwenden van relevante sportgeneeskundige informatie van de patiënt/sporter en/of begeleiders.

Samenwerker:
3. In het professioneel handelen op passende wijze beroep doen op een intercollegiaal en multidisciplinair netwerk van andere zorgverleners en sportbegeleiders (trainer, coach, kinesist, psycholoog, diëtist, sportfysioloog, bewegingsdeskundige).

Manager/organisator:
4. Doeltreffend functioneren binnen een geïntegreerd zorgbeleid in een gezondheids-en/of sportorganisatie.

Wetenschapper:
5. Participeren in sportwetenschappelijk onderzoek en de verkregen resultaten op heldere wijze delen door publicaties, onderwijs en voordrachten.

Gezondheidsbevorderaar:
6. Kennis hebben van individuele sportmedische en/of sportspecifieke noden in relatie tot de noden van bredere bevolkingsgroepen, met aandacht voor psychosociale, economische en biologische aspecten. De sportmedische- en wetenschappelijke kennis aanwenden om bewegen en sporten te promoten.

Professional:
7. Hoogwaardige patiëntenzorg en begeleiding leveren, met aandacht voor gepast medisch doorverwijsgedrag en voor een correcte toepassing van de medische deontologie zowel binnen de groep van sportbegeleiders als naar externe instanties (o.a. media).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7