• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 405 items
 1. Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

  Leerresultaat 4 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaat 1-3 en 15 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de opleiding bio-ingenieur en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot de grondslagen en de toepassingen van de wiskunde en de natuurwetenschappen, met bijzondere aandacht voor de biologie, de chemie, de aard- en omgevingswetenschappen en de interacties tussen de levende materie en de abiotische omgeving. 2. Systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en basisingenieursvaardigheden hebben op een algemeen niveau binnen het domein van de toegepaste biologische wetenschappen. 3. Systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en ingenieursvaardigheden hebben op een meer gevorderd niveau binnen een kennis- en toepassingsdomein van de toegepaste biologische wetenschappen. 4. Grondig inzicht hebben in de theoretische basis en methoden, in de toepassingsmogelijkheden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en in de aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen de ingenieursdisciplines. 5. Systeemgericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de conceptuele implicaties van de specifieke casus. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor of Science in de biowetenschappen

  Leerresultaten 6 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaten 1-5 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de bacheloropleiding biowetenschappen en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde, natuurkunde, statistiek, biowetenschappen en chemie, met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Basiskennis hebben van economische principes, ondernemerschap en consumentengedrag. 3. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de specifieke domeinen van de agro-productieketen en de omgeving. 4. Kennis van en inzicht in (bio)technologische processen kunnen aanwenden in het uitvoeren van kwaliteitscontrole en onderzoek in de gerelateerde domeinen. 5. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met betrekking tot milieu en natuur, plantaardige en dierlijke productie en/of de productie van voedingsmiddelen. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 7. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 8. Binnen een afgelijnd kader een probleemstel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor of Science in de industriële wetenschappen

  Familieleerresultaten van toepassing op alle bacheloropleidingen Industriële Wetenschappen en Biowetenschappen:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken. 3. Vanuit inzicht in de basistheorie en –methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen, praktische ingenieurstechnische problemen oplossen. 4. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus. 5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, onderwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, met aandacht voor de randvoorwaarden voor de technische realisatie ervan. 8. Blijk geven van een onderzoeksattitude: nauwkeurigheid, kritische reflectie, wetenschappelijke en technische nieuwsgierigheid, verantwoording van gemaakte keuzes. 9. Blijk geven van een ingenie ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten zijn in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1, 7 en 9 evenals de 5 bijkomend geformuleerde domeinspecifieke leerresultaten “Milieukunde” zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen - in het bijzonder (micro)biologie en chemie en fysica - met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken. 3. Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen, praktische ingenieurstechnische problemen oplossen. 4. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de operationele implicaties van de specifieke casus. 5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Security Engineering

  Saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gaisrinės saugos inžinieriaus darbą. Asmuo, įgijęs saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi: - žinoti saugos inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes, gaisrinės saugos sistemos struktūrą, jos elementus ir valdymą, žmonių įtaką saugai, medžiagų, konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, teisinį saugos valdymą. - gebėti įvertinti medžiagų ir elementų naudojimo riziką bei ją kontroliuoti, suprasti saugos sistemos struktūrą, projektuoti jos elementus ir ją valdyti, užtikrinti konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, parinkti ir tinkamai naudoti saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, įvertinti žmogiškojo veiksnio įtaką saugos valdymui; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti kolektyvui; Saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gaisrinės saugos studijų programą. Norintiems siekti saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi nėra pripažįstami. Įgiję saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi Vidaus Reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, staty ...

  Awarding bodyVilnius Gediminas Technical University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Bachelor of Traffic Safety Engineering

  Saugaus eismo inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti su sausumos kelių transporto saugaus eismo ir jo valdymo užtikrinimu susijusius inžinerinės pakraipos darbus. Asmuo, įgijęs saugaus eismo inžinerijos kvalifikacinį laipsnį, turi: – gebėti taikyti įgytas žinias ir supratimą sausumos transporto eismo saugos ir valdymo problemoms nustatyti ir spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą, – gebėti projektuoti ir modernizuoti sistemas ir jų elementus, susijusius su eismo sauga ir valdymu, atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas bei eismo dalyvius, taikant sausumos transporto priemonių, kelių ir jų elementų konstrukcinias ir funkcinias žinias, rengti ir įgyvendinti saugų eismą užtikrinančius projektus; – žinoti inžinerinių eismo organizavimo ir valdymo bei saugumo gerinimo priemonių taikymą automobilių kelių bei geležinkelių transporto sistemoms, – išmanyti modernias sausumos transporto priemonių aktyviosios ir pasyviosios saugos sistemas bei transporto infrastruktūrą valdančias sistemas ir ateities valdymo perspektyvas, jų sąsajas tarpusavyje ir su kelio elementais bei eismo dalyviais; – mokėti atsakingai ir efektyviai dirbti savarankiškai ir organizuoti darbą komandoje, sklandžiai reikšti mintis, logiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą. Norintiesiems siekti saugaus eismo inžinerijos kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį ...

  Awarding bodyVilnius Gediminas Technical University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Bachelor's Degree in Aircarft Technology of Technological Education. Department of Aircraft Technology of Technological Education. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Central Greece

  The graduate of the Department has knowledge of Physics, Applied Mathematics, Engineering, Electronics, Software Technology, based on which he/she obtains the following: Skills:Concerning the repair, maintenance and control of accessories, devices, parts of structural elements, of power systems, and of the electronic systems of flying machines. For the quality control and quality assurance in the industry producing flying machines and services with the use of flying machines. Competences regarding the design, development, production and management regarding the entire scope of technologies used in flying machines. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Central Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor's Degree in Automation Engineering. Department of Automation Engineering. Faculty of Engineering. Piraeus University of Applied Sciences (former Technological Educational Institute of Piraeus).

  Knowledge:- Operating Principles of Automatic Control Systems and application of these principles into practical systems of each technology such as: electrical, electronic, hydraulic, pneumatic, mechanical, chemical, biological, etc. - Knowledge of the structure and function of various systems (electrical, electronic, computer, hydraulic and pneumatic, electrical machines) with emphasis on automatic control and expertise in robotic systems, CNC machine tools, industrial networks of information collection and processing, intelligent control, etc.- In depth education in PCs and software with emphasis on industrial information technology. Skills:- Application of scientific and technological methods of analysis, design, development, construction, operation and maintenance of automation systems in electrical, electronic, hydraulic, pneumatic systems, etc.- Study and design of automatic control applications on construction sites, farms, industries and each production facility.- Use, programming, maintenance, adjustment and adaptation of computers, microcomputers, programmable logic controllers and, in general, of equipment that implements automated control algorithms.- Study, design and installation of industrial data collection and processing networks, aimed to the automatic control of industrial production processes.- Study, design and installation of office automation based on PCs, PC networks and computer software.- Supervision and measurement of automatic control implementation projects in each production facili ...

  Awarding bodyPiraeus University of Applied Sciences Technological Educational Institute of Piraeus (T.E.I. of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor's Degree in Automation Engineering. Department of Automation Engineering. Faculty of Technological Applications. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  The graduate of the Department of Automation is an engineer, capable of applying the theory of automated control systems on systems of productive processes, with extensive knowledge on electronics, electricity, mechatronics, and computer programming. 1) Applies the scientific and technological methods for the design, development, manufacture, and operation of electrical, electronic, calculative, hydraulic and pneumatic machines, etc., along with the automated control thereof. 2) Performs project assessments and measurements, which belong to systems containing automated control elements. 3) Performs assessments and issues expert reports on facilities with the above systems. 4) Prepares and supervises studies of projects and works concerning automated control system or more general systems, such as electric systems, electronic, electromechanical, calculative, mechatronic systems, etc., within the context of public or private projects, as a freelancer or as an employee of companies of the public or private law. 5) Uses, programmes, maintains, configures, and adjusts computers, microcomputers, microcontrollers, programmable logic controllers (PLCs), programmable CNC machine tools, robotic devices, and generally equipment implementing methods and algorithms for automated control.6) Is able to provide solutions to production problems requiring the introduction of automation technology, and meets the conditions, through suitable specialization, of advancing to new fields of automation. As a production engineer, the gr ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Automotive Engineering. Department of Automotive Engineering. Faculty of Technological Applications. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  The graduates of the Department of Automotive Engineer of Technological Education are able to engage, on their own or in collaboration with other scientists of relevant fields, with the design, research and application of technology in every general and specialised fields of the vehicles. Specifically, with the knowledge, skills, and competencies acquired through studying, the graduate of the Department can cope with the following professional activities: A) General learning outcomes: - Engage professionally with every level of production, quality control, and marketing in industries, small industries, and workshops for the manufacture, conversion, repair, maintenance, management and marketing of vehicles.- Function effectively as a member or head of a technical team. - Effectively apply written and oral communication in technical and non-technical texts or environments, locating and using suitable literature.- Capable for autonomous, continuous professional advancement. - Teach in every level of education or training, in order to cover for the didactic needs of his/her specialty. - Show responsibility, ethical behaviour, and respect to diversity and to the work environment. - Evaluate the impact of the technological achievements by sciences to a constantly developing social and global framework.- Commit to quality and continuous improvement.- Deal with research, development, and innovation in every field of his/her specialty. B) Specific learning outcomes. The graduates are able to: - locate, analyse, and gi ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages