• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. Bachelor's Degree in Sound Technology and Musical Instruments. Department of Sound Technology and Musical Instruments. School of Musical Technology. Technological Educational Institute of Ionian Islands.

  Knowledge: The title holder will have demonstrated knowledge and understanding of issues in the following general and specialized subjects.• General subjects:Mathematics, Physics-Mechanics, Acoustics, Informatics, Introduction to Sound and Musical Instruments Technology, Electronics, Electroacoustics, Human factors in technology, Radio TV production, Music Technology in Education, Psychoacoustics, Music Theory, Organology, Musical groups, History of Music, Music for the theatre and cinema, Management. • Specialized cognitive subjects:Recording Techniques, Digital signal and sound processing, Mixing of Sound, Post-processing and mastering, Sound support of events, Electronic sound systems, Data and algorithms in the sound, Multimedia, Midi, Informatics Special applications, Design of Musical Instruments using Isotropic and anisotropic materials, Computer aided Musical Instruments design, Materials Technology and strength, Technology Spectacle, Room acoustical design-structural materials, Computer aided room acoustical design, Digital sound synthesis. Skills: The holder of the Degree is able to:• Use knowledge of different technological areas associated with the sound and musical instruments to shape the business architecture. Understand the business objectives that affect the components of the architecture (data, application, security, development, etc.).• Collect, create and validate the functional and non-functional system requirements. He/she drafts functional specifications based on the identified requirem ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Ionian Islands

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Andragogue

  A képzés célja andragógusok képzése, akik megszerzett tudományos ismereteik és gyakorlati tapasztalataik birtokában képesek az andragógia mint tudomány és a felnőttképzés mint praxis értelmezésére, viszonyrendszerének feltárására és megértésére. Képes felnőttoktatási és - képzési intézmények és szervezetek vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljes körű ellátására, felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, a felnőttképzési szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására, felnőttképzés kutatások tervezésére és megvalósítására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. Ismerik az emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés stratégiai- és feltételrendszerét, felnőttoktatás és -képzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzési folyamat tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit és igényeit, a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására, andragógiai kutatások megvalósítására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az andragógus a) tudása Ismeri az egész életen át tartó tanulás szerepét a társadalom és az egyén életében. Ismeri a felnőttképzés gazdasági, közgazdasági, politológiai, politikai és etikai vonatkozásait és jogi aspektusait. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Special Needs Educator

  A képzés célja olyan fogyatékosságügyi szakemberek képzése, akik szakismereteik birtokában, holisztikus, megfelelő etikai megalapozottsággal bíró emberképpel képesek a nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú, multidiszciplináris társadalomtudományként értelmezett gyógypedagógia-tudomány és legfontosabb határtudományai legkorszerűbb eredményeinek szintetizálására, teória és praxis kölcsönhatásainak aktuális vizsgálatára és értelmezésére. Képesek szakmai tevékenységük széles körű reflektálására, a tevékenységük szempontjából releváns elméleti modellek és gyakorlati módszerek továbbfejlesztésére és nemzetközi összehasonlítására, általános szaktudományos és szakmai műveltsége elmélyítésére, a tudományos kutatásra, a gyógypedagógiának az ellátórendszerekben való magas szintű művelésére, gyógypedagógiai innovációk kidolgozására és bevezetésének irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gyógypedagógus a) tudása - Magas szinten, strukturáltan és átfogóan ismeri a gyógypedagógia és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok: neveléstudomány, társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány, fogyatékosságtudomány, pszichológia, jogtudomány legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és problémamegoldási módszereit. - Ismeri és értelmezni tudja a gyógypedagógia-tudományhoz, fogyatékosságügyhöz, fogyatékos személyekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi inter- és multidiszciplináris kutatások legújabb kutatási eredménye ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Educational Scientist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A neveléstudomány szakos bölcsész a) tudása Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási módszereit. Ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák evolúcióját, rendszerbe tudja foglalni a multi- és interkulturális pedagógia nemzetközi megközelítéseit. Alaposan ismeri a neveléstudományi, társadalomtudományi kutatások kvalitatív és kvantitatív és kevert módszereit, eszközeit és ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Ismeri a kutatásra vonatkozó etikai normákat. Tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan elemzi, értelmezi. Mély ismeretekkel rendelkezik a tanulásra vonatkozó tudományos elméletekben, ismeri a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának eljárásait, érti a tanulás különb ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. környezet- és tárgykultúrát oktató szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Művészettörténeti, designtörténeti, tervezéselméleti alapismeretek. Az épített és tárgyi környezet elemzésének elmélete és gyakorlata. Tárgy- és környezettervezési gyakorlatok, valamint ezek szakmódszertani elmélete. Plasztikai stúdiumok a mintázás, építés és a modellezés különböző anyagaival és technikáival. Vizuális művészeti ismeretek az ábrázolás és kifejezés területeire. Alapismeretek a formatan, a színtan és a fotó területéről, valamint a tervek prezentációs gyakorlatai. Különböző kézműves technikák, gyakorlatok a kínálatból szabadon választva. Személyes adottságok, készségek:Az épített- és tárgyi környezetet érintő elemző, döntés és alkotó képesség. Önállóság, problémafelismerő- és megoldó-képesség, realitásérzék és kreativitás. Kísérletezés, új ötletek, innovatív megoldások keresésének képessége. Önálló alkotóképesség, a folyamatos önfejlesztés képessége. A megszerzett elméleti és gyakorlati tudás adekvát átadásának képessége. Magas szintű vizuális kultúra a befogadó és az alkotó oldaláról egyaránt. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett pedagógus szakképzettségének megfelelően elsősorban (szakma specifikusan) a tárgy- és környezetkultúra oktatásában, a vizuális nevelés teljes tantárgyi feladatrendszerében alkalmazza a megszerzett ismereteit. A terület jellegéből adódóan azonban a teljes iskolai oktató, nevelő munkájában felhasználja/használja szakképzettségét. A megszerzett szakképzettség speci ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szakvizsgázott pedagógus, a nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretkörökA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szerzenek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretkörökIsmerje a nem szakrendszerű oktatás törvényi hátterét, a kompetencia alapú oktatás pedagógiai követelményeit, a NAT-ban szereplő kulcskompetenciákat, a 10-12 éves kor általános pedagógiai és pszichológiai jellemzőit, az 5-6.osztályosok életkori sajátosságait, az ilyen korú gyermekek csoportjainak csoportjellemzőit, a konstruktív pedagógia elméletét, az interaktív módszerek tanórai alkalmazásának törvényszerűségeit, a hatékony tanulásszervezés módjait, eljárásait. Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretkörökKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Választható ismeretkörökLegyen képes tanulók közötti egyéni különbségeket messzemenően figyelembe vevő képességfejlesztésre és kompetenciafejlesztésre, valamint az adott tanulói korosztály számára hatékony tanulásszervezési módokat és komplex programokat kialakítani és alkalmazni. Kezelni tudják a 6–12 éves korosztályra jellemző egyéni reakciókat és az esetleges konfliktusokat.  A 10-12 éves korosztályhoz adekvát kommunikációs technikákat alkalma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakvizsgázott pedagógus, pedagógiai terapeuta területen

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretkörökA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szerzenek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretkörökA képzésben elsajátítható ismeretek a pedagógiai terápia elméletére és gyakorlatára vonatkoznak, mint komplex személyiségfejlesztő eljárások egyikére. A képzésben résztvevő felsőfokú végzettségű szakember megtanulja az egyéni és csoportmunka irányítását és szervezését, a terápiás technikák alkalmazását, pedagógiai kontrolljának szabályozását és a pedagógiai hatások tudatos alkalmazását. Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretkörökKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Választható ismeretkörökAlkalmasság a pedagógiai terápiás attitűd kialakítására, képesség önmaga és mások személyiségének alakítására. A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatóságaKötelező ismeretkörökSzakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán. Választható ismeretkörökA pedagógiai terapeuta a közoktatás, az egészségügy és a szociális ágazat bármely területén felhatalmazott tanórai és tanórán k ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. családkonzulens

  A képzés indoklása és célja: A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai között szerepel a családterápiás szolgáltatás nyújtása. Az ezekben az intézményekben dolgozók legnagyobb részének azonban természetesen nincs családterápiás képzettsége, és – főként vidéken, de sok esetben nagyobb városokban sem – nincs mód arra sem, hogy más szolgáltatóhoz irányítsák a klienst. Ezen túlmenően gyakran szakmailag is indokoltabb volna az, hogy a családterápiás (családterápia jellegű) szolgáltatást az a szakember nyújtsa, aki már valamilyen módon foglalkozni kezdett a családdal. Ezt sokszor maga a család is igényli: a már kialakult bizalmi légkör alapján nem szívesen fordulnának más szakemberhez; az egész folyamat töretlenebb ívű lehet, ha a problémák jelentkezésétől kezdve a reménybeli megoldásig ugyanaz a szakember viszi azt végig. Ehhez az szükséges, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő szociális munkások és más egyéb szakemberek rendelkezzenek legalább alapfokú családterápiás képzettséggel.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakmai kompetenciák: ·         képes munkáját a család rendszerszemléletű közelítése alapján végezni, ·         képes a családban felmerülő problémák adekvát azonosítására, ·         képes felismerni a családon belül a felmerülő különböző problémák közötti összefüggéseket, ·         képes felismerni a család problémái és a környezet összefüggéseit, ·         képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni, ·         képes saját kompetencia hatá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakvizsgázott pedagógus

  A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák: a) tudása: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató - tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legfontosabb és aktuális kutatási eredményeivel; - ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan  - pedagógiai munkája szempontjából releváns - eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira; - ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait; - rendelkezik a pedagógiai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, beleértve a terület legújabb eredményeit is; - átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel, a kora gyerekko ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns

  A gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció szakirányú továbbképzési szak célja: Olyan szolgáltatást nyújtani tudó szakemberek képzése, akik a fogyatékos emberek és családjaik, valamint közösségeik életében az életívet átfogó egész időszakban kalauzolni tudják őket segítő kapcsolat révén, hogy az érintettek az átadott és felkínált lehetőségek és információk birtokában képesek legyenek hatékonyan részt venni saját sorsuk alakításában.   A gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció szakirányú továbbképzési szak tudáselemei, ismeretei: A képzés során olyan ismereteket szereznek a hallgatók, amelyek felölelik a fogyatékos ember szocializációjára, társadalmi integrációjára és a bio-pszicho-szociális állapot összetevőire vonatkozó tudáselemeket, valamint életfeltételeik javításához rehabilitációs, jogszabályi és etikai tartalmakat, továbbá az állami és civil szféra által működtetett segítő hálózatokat.    A képzésben végzettek az elsajátított ismereteket a következő gyakorlati színtereken képesek alkalmazni: - érdekvédelmi szervezetekben, - a családsegítő központokban, - szakértői és rehabilitációs bizottságokban, továbbá - a fogyatékossággal élő emberek más intézményeiben, közösségeiben.   A gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns-szakember legyen: - elfogadó a mássággal kapcsolatban, - empátiás, - nem tolakodó a klienssel való kapcsolatépítés során, - kongruens a képviselt értékek és a megvalósuló cselekvések területén, - saját személyét háttérben tartó, - nyitott mind az önálló, mind a team-munkára, - érdeklődő ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages