• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 182 items
 1. konferenciatolmács (…)[zárójelben feltüntetve a választott idegen nyelvet]

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* kifogástalanul az anyanyelvüket,* magas szinten az adott idegen nyelvet,* a célnyelv és a forrásnyelv kulturális különbségeit és megfeleltethetőségeit.képesek:* magas szinten ellátni a szóbeli közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre,* a hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen, a beszélő szándékának megfelelően visszaadni a célnyelven,* eligazodni a forrásnyelvi és célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében,* megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására,* a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő tolmácsolási stratégia kiválasztására,* a szövegfajtának megfelelő tolmácsolási technika alkalmazására,* a tolmácsszakma etikai és protokolláris szabályai szellemében ellátni feladataikat.alkalmasak:* a szóbeli közvetítés feladatának magas szintű ellátására idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre,* a hallott forrásnyelvi szöveg tartalmilag pontos és nyelvileg helyes, a beszélő szándékának megfelelő visszaadására a célnyelven.rendelkeznek:* magas szintű, kulturált és iskolázott anyanyelv- és idegennyelv-tudással,* megfelelő interkulturális ismeretekkel,* a szükséges tolmácsolási készségekkel. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakvizsgázott pedagógus differenciáló nyelvtanító (angol) szakterületen

  A képzés célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A pedagógus ismeri   - a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, és tudja a kötelezettségeit, jogait;   - a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni számára fontos szabályozásoknak;   - az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit;   - az iskolák szervezeti kultúrájának fejlesztési lehetőségeit;    - az intézmények eredményes irányítását, és kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére;    - a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekbe;   - az EU munkáját, szervezeti felépítését;   - és érti a társadalmi változások, a közoktatás összefüggéseit. Személyes adottságok, készségek:A végzett hallgató képes:    - különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni;   - a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni;   - együttműködni a nevelőtestületével;   - különböző folyamatszabályozásokba kompetensen beleszólni;   - alkalmazni a szervezeti fejlesz ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. angol-magyar műszaki szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat-orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. Problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre helyezi a képzés a hangsúlyt, hogy versenyképes tudással léphessenek a munkaerőpiacra.   Elsajátítandó kompetenciák:     Fordítói kompetenciák: * az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; * a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; * professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; * a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés.      Kulturális kompetenciák: * a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; * a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; * az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során.          Munkatechnikai kompetenciák: * a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; * a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége; * határidőre, állandó minőségben t ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szaklektor angol nyelvből

      A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szaklektori szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   a szaklektori tevékenység általános elméleti kérdéseit, szabályait; a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát; a megfelelő szakterületekre vonatkozó szakmai ismeretanyagot; a nemzetközi és az Európai Unióban használt minőségi elvárásokat; a lektorálás gyakorlati teendőit, kézi és gépi korrektúrajeleket.       A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   általános és szakmai szövegek fordításának lektorálására; a célnyelvi szöveg szakmai és nyelvi szempontból is minőségi javítására, szerkesztésére; fordítástámogató eszközök és a számítógépes szövegszerkesztők használatára.       A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   idegennyelv-tudás; adott szakterület mélyebb összefüggéseinek felismerése, értelmezése; nyelvhelyesség alkalmazása; kreativitás; problémamegoldó gondolkodás, hibafelismerés; jó memória; kitartás; folyamatos önképzésre való készség; minőségre való érzékenység; jó időbeosztás, határidők megtartása. E kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök: Általános ismeretek:   idegen nyelv használata a különböző szaknyelvi területeken (szövegek elemzése, értelmezése); nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ismeretek:   a szövegszerkesztés és lektorálás elméleti kérdései (korrektúrajelek, gépi szerkesztés); a különböző szakterületek szakmai s ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító és tolmács …… (idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák:   Nyelvhasználati kompetenciák:* szókincshasználati kompetencia;* morfológiai és mondattani kompetencia;* fonológiai kompetencia.Szövegalkotási és szövegértési kompetenciák:* szövegkohézió felismerése, illetve alkalmazása;* retorikai szerkezetek felismerése és alkalmazása;* hangzó és írott szövegek szerveződésének felismerése és alkalmazása.Funkcionális kompetenciák:* tapasztalásból eredő információk közvetítése;* manipulatív és értékelő készség.Szociolingvisztikai kompetenciák:* nyelvi változatok ismerete és alkalmazása;* különböző tudományos és tudományos-ismeretterjesztő diskurzusszerkezetek, regiszterek és műfajok ismerete és alkalmazása;* idiomatikus kifejezések ismerete és alkalmazása.Kulturális kompetenciák:* forrás- és célnyelvi kulturális utalások felismerése, megértése és alkalmazása;* az Európai Unió irányelveinek ismerete és alkalmazása.Stratégiai kompetenciák:* értékelési kompetenciák: a kommunikatív helyzetek értékelése és az ennek megfelelő diskurzus, regiszter és műfaji elemek alkalmazása; a nyelvhelyesség és helyénvalóság értékelése;* a cél meghatározásának kompetenciája: a kommunikatív helyzetnek megfelelő válasz módjának meghatározása;* tervezési kompetencia: a kitűzött cél eléréséhez szükséges nyelvi elemek kiválasztása;* a kivitelezés ellenőrzésének kompetenciája: megfelelő nyelvi elemek előhívása és a cél eléréséhez szükséges optimális elrendezése.Szakmai háttérismeret felhasználásának kompetenciája:* szakmai diskurzustartományok ismerete: olyan múltbéli tapaszt ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Két idegen nyelvű szakfordító és műfordító …………. (első idegen nyelv megnevezése)- ………… (második idegen nyelv megnevezése) nyelvekből és magyar nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Az elsősorban társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakszövegek fordítására koncentráló szakirányú továbbképzési szakon végzettek  ismerik: - a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit; - a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát; - a fordítói munkához szükséges nyomtatott és digitális segédeszközök használatát; - a fordításhoz és szakfordításhoz szükséges gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot; - a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményrendszerét; - az adott szaknyelvi terület szövegfajtáit és terminológiáját mind a forrás-, mind a célnyelven; - a fordító szakma kívánalmait, szabványait, etikai kódexeit.    A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:    Fordítási alapismeretek: - fordításelmélet, - fordítástechnika. Nyelvfejlesztés: - nyelvhelyesség, nyelvi normativitás, - idegen nyelv stiláris és kommunikációs fejlesztő gyakorlatok, - szövegalkotás. Kiegészítő ismeretek: - interkulturális kommunikáció, - nemzetközi protokoll és etikett, - szövegszerkesztés, kontrollszerkesztés, - számítógépes nyelvészet. Jogi szövegek fordítása: - jogi alapismeretek, - jogi szövegek fordítása idegen nyelvről magyarra, - jogi szövegek fordítása magyarról idegen nyelvre. Gazdasági és műszaki szövegek fordítása: - gazdasági alapismeretek, - gazdasági és műszaki szövegek fordítása idegen nyelvről magyarra, - gazdasági és műszaki szövegek fordítása magyarról idegen nyelvre.   Társ ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. orosz szaknyelvi referens

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik járatosak egyrészt az orosz szaknyelvben, másrészt a választott specializációnak (idegenforgalmi, gazdasági, élelmiszergazdasági és energetikai) megfelelő tudományterületen azon a szinten, amelyet egy bilaterális kapcsolatrendszerrel bíró cég munkatársának a mindennapi feladatok ellátásához (partner fogadása, kísérése, irodai ügykezelés idegen nyelven, üzleti ajánlatok keresése idegen nyelven, s azok alapján való tájékoztatás) ismernie kell. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek   – az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek megfelelő magabiztossággal tájékozódni Oroszország és Magyarország gazdasági, kulturális és igazgatási rendszerében,    – ismerik a magyar és az orosz kultúrát, a protokoll alapvető szabályait,   – a következetes nyelvi fejlesztésnek, az elsajátított  országismereti és szaknyelvi   alapismereteknek, valamint a választott specializációnak megfelelő szakmai  ismereteknek köszönhetően a végzettek képesek lesznek kommunikálni az orosz nyelven beszélő üzleti partnerrel, vendéggel stb. szóban, illetve  levelezést folytatni. Személyes adottságok, készségek:    – jó kommunikációs képesség,    – nyitottság, empátia, problémamegoldó gondolkodás,   – kreativitás, folyamatos önképzésre való készség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az orosz szaknyelvi referens képes   – különféle gazdálkodó szervezeteknél az orosz anyanyelvű partnerekkel való ka ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakfordító és műfordító ………………….(idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  Az elsősorban társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakszövegek fordítására koncentráló szakirányú továbbképzési szakon végzettek  ismerik: - a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit; - a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát; - a fordítói munkához szükséges nyomtatott és digitális segédeszközök használatát; - a fordításhoz és szakfordításhoz szükséges gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot; - a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményrendszerét; - az adott szaknyelvi terület szövegfajtáit és terminológiáját mind a forrás-, mind a célnyelven; - a fordító szakma kívánalmait, szabványait, etikai kódexeit.    A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:    Fordítási alapismeretek: - fordításelmélet, - fordítástechnika. Nyelvfejlesztés: - nyelvhelyesség, nyelvi normativitás, - idegen nyelv stiláris és kommunikációs fejlesztő gyakorlatok, - szövegalkotás. Kiegészítő ismeretek: - interkulturális kommunikáció, - nemzetközi protokoll és etikett, - szövegszerkesztés, kontrollszerkesztés, - számítógépes nyelvészet. Jogi szövegek fordítása: - jogi alapismeretek, - jogi szövegek fordítása idegen nyelvről magyarra, - jogi szövegek fordítása magyarról idegen nyelvre. Gazdasági és műszaki szövegek fordítása: - gazdasági alapismeretek, - gazdasági és műszaki szövegek fordítása idegen nyelvről magyarra, - gazdasági és műszaki szövegek fordítása magyarról idegen nyelvre. Társadalomtudományi és EU-s szövegek fordítása: ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően műszaki/informatikai/gazdasági/agrár) szakfordító és szakterminológus (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   - fordítási, tolmácsolási és terminológia-alkotási tevékenység elméleti kérdései;    - forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga;    - fordító és tolmács szakma etikai szabályai;    - kommunikációs és protokoll alapismeretek. Személyes adottságok és készségek:   - idegennyelv-tudás;    - monotónia-tűrés;    - stressztűrő képesség;    - kreativitás;    - problémamegoldó gondolkodás;    - jó memória;    - figyelemmegosztás és koncentráció;    - folyamatos önképzésre való készség;    - minőségre való érzékenység. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:   - írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (fordítás, szakfordítás, terminológiai adatbázisok létrehozása);    - célnyelvi szövegalkotásra;    - szövegelemzésre forrásnyelven;    - terminológiai gyűjtemények készítésére;    - fordítástámogató eszközök használatára. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. (a hallgató eredeti oklevelének megfelelően természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi) szakfordító és szakterminológus (idegen nyelv megnevezése) nyelvből

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -   fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdései; -   forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga; -   fordító és tolmács szakma etikai szabályai; -   kommunikációs és protokoll alapismeretek.   Személyes adottságok és készségek: -   idegennyelv-tudás; -   jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven; -   monotónia-tűrés; -   stressztűrő képesség; -   kreativitás; -   problémamegoldó gondolkodás; -   jó memória; -   figyelemmegosztás és koncentráció; -   folyamatos önképzésre való készség; -   minőségre való érzékenység.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: -   szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére (szakfordítás, tolmácsolás); -   célnyelvi szövegalkotásra; -   célnyelven történő szóbeli közvetítésre; -   szövegelemzésre forrásnyelven;   -   fordítástámogató eszközök használatára. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages