• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 163 items
 1. gyűjteményeskert-kezelő szakmérnök

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    Szakmai kompetenciák:    A végzett szakemberek  * ismerik és képesek nyomon követni a gyűjteményes kertek történetét, hazai és nemzetközi helyzetét; * ismerik a gyűjteményes kertek típusait, a struktúráját, a különféle gyűjteménytípusokat; * elsajátítják a korszerű gyűjteményes kerti kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és értékbecslési módszereket; * ismerik a dendrológiai innovációkat, a gyűjteményes kertekben lehetséges szaporítási módszereket; * ismerik a gyűjteményes kertek ex situ és in situ természetvédelemben betöltött szerepét; * elsajátítják a botanikus kertekben és arborétumokban zajló tudományos munka alapjait, ismerik az alap- és alkalmazott kutatási területeken végzett természetvédelmi (konzervációbiológiai) kutatásokat; * ismerik a gyűjteményes kerti oktatás, ismeretterjesztés, környezeti nevelés, a botpedagógia alapjait; * ismerik a gyűjteményes kerti menedzsment, gazdálkodás alapjait, valamint a kapcsolódó jogi, pályázati hátteret, a pályázatíráshoz szükséges alapismereteket; * elsajátítják a kertfenntartás eszközeinek, gépeinek ismeretét, az idős fák ápolási, diagnosztikai módszereit, valamint a gyűjteményes kertek kommunikációs feladatait, lehetőségeit.    Módszertani kompetenciák:    A végzett hallgatók * képesek a szakirodalom követésére, annak szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére; * a rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján ésszerű és tudományosan megalapozott elemzések végzésére, összefüggések ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. kertészeti vállalkozásfejlesztő szakember

  A képzés célja:  A képzés keretében a hallgatók naprakész, problémamegoldásra fókuszáló tudást szereznek, amely hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik hosszabb távon kívánnak kertészeti vállalkozások működtetésével foglalkozni, és ismereteket szeretnének szerezni a felelős gazdasági döntéshozatalhoz.  Személyes adottságok, készségek:  A képzés során fejlődik a hallgatók problémafelismerő és problémamegoldó képessége, valamint rendszerező- és szervezőkészsége. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * az agrárgazdaság és piacszervezés tekintetében a kertészet szerepe és jelentősége a multifunkcionális agrárgazdasági modellben, különös tekintettel a kertészet szerepére a magas hozzáadott értékű, differenciált termék-előállításra; * a hatályos piacszervezési és szabályozási módszerek alkalmazása a kertészeti termékek esetében, a kertészeti vállalkozások lehetőségei az európai és a hazai piacszervezési intézkedések függvényében; * a kertészeti termékek marketingje területén az eladás ösztönzése és a piacra jutási lehetőségek elősegítése; * a kertészeti termelést és ágazatot, valamint azok szereplőit érintő hatályos agrárjogi szabályozás, a gazdasági élethez kapcsolódó jogi és szakigazgatási ismeretek megszerzése; * a kertészeti vállalkozások számára aktuálisan igénybe vehető támogatások és a támogatások megszerzésére irányuló pályázatkészítési alapelvek, gyakorlati ismeretek; * a korszerű vállalatgazdaságtani, vállalatszervezési, farmmenedzsment, pénzügyi és adózási ismeretek alkalmazásának képes ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. kertészeti vállalkozásfejlesztő szakmérnök

  A képzés célja:  A képzés keretében a hallgatók naprakész, problémamegoldásra fókuszáló tudást szereznek, amely hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik hosszabb távon kívánnak kertészeti vállalkozások működtetésével foglalkozni, és ismereteket szeretnének szerezni a felelős gazdasági döntéshozatalhoz.  Személyes adottságok, készségek:  A képzés során fejlődik a hallgatók problémafelismerő és problémamegoldó képessége, valamint rendszerező- és szervezőkészsége. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * az agrárgazdaság és piacszervezés tekintetében a kertészet szerepe és jelentősége a multifunkcionális agrárgazdasági modellben, különös tekintettel a kertészet szerepére a magas hozzáadott értékű, differenciált termék-előállításra; * a hatályos piacszervezési és szabályozási módszerek alkalmazása a kertészeti termékek esetében, a kertészeti vállalkozások lehetőségei az európai és a hazai piacszervezési intézkedések függvényében; * a kertészeti termékek marketingje területén az eladás ösztönzése és a piacra jutási lehetőségek elősegítése; * a kertészeti termelést és ágazatot, valamint azok szereplőit érintő hatályos agrárjogi szabályozás, a gazdasági élethez kapcsolódó jogi és szakigazgatási ismeretek megszerzése; * a kertészeti vállalkozások számára aktuálisan igénybe vehető támogatások és a támogatások megszerzésére irányuló pályázatkészítési alapelvek, gyakorlati ismeretek; * a korszerű vállalatgazdaságtani, vállalatszervezési, farmmenedzsment, pénzügyi és adózási ismeretek alkalmazásának képes ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Horse Breeding, Equestrian Sport Manager

  A képzés célja olyan lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnökök képzése, akik természettudományi, agrárműszaki és mezőgazdasági technológiai, valamint állattenyésztési ismereteik birtokában képesek a lótenyésztés, a lovassport szervezés területén a tudásukat alkalmazni. Ismerik a lovassport szervezés különböző szervezeti formáit és azok működését. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák. A lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök a) tudása - Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági szereplőket, funkciókat és folyamatokat. - Ismeri és érti a lótenyésztéshez, versenyszervezéshez kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését. - Rendelkezik szakterületén az alapvető etikai szabályok, a nemzetközi és a magyar lovaskultúra hagyományainak ismeretével. - Ismeri a lótenyésztés szervezeti kereteit, az agrárgazdaságot működtető intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret. - Ismeri a jogi és közgazdasági szabályozórendszert, a rendelkezések alkalmazásának módszereit, technikáit és az ágazathoz tartozó szakigazgatási feladatokat. - Ismeri a lovas ágazathoz szervesen kapcsolódó takarmánytermesztési, takarmányozási technológiai munkák szervezését, a tenyészállat-értékesítési módszereket, a lóállomány betegségmegelőzési feladatainak ellátását. - Birtokában van a gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésé ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. takarmányozási és takarmánygyártási szakmérnök

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a korábban szerzett felsőfokú képzettségük és szakképzettségük birtokában képesek a mezőgazdaság különböző területein felmerülő takarmányozással és takarmány-előállítással kapcsolatos problémák megoldására.       Szakmai kompetenciák:   a takarmányozás és takarmánygyártás terén az elméleti és gyakorlati ismeretek ötvözésének képessége; jártasság a takarmány-előállítás és felhasználás technológiai folyamatainak, eszközeinek irányításában; a takarmányozásban és takarmánygazdálkodásban alkalmazott korszerű, szabványos vizsgálati módszerek magas fokú ismerete; a takarmányozás és a takarmánygyártás minőségügyi és minőségbiztosítási rendszereinek ismerete; alkalmazói szintű számítógépes ismeretek, a receptúrakészítés, takarmányadag összeállítás során alkalmazott szoftverek felhasználói ismerete; környezetkímélő technológiák alkalmazásában való jártasság; a takarmányozás és takarmánygyártás élelmiszerbiztonsági aspektusainak ismerete.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerek: a gazdasági állatfajok takarmányozásának sajátosságait; a takarmányozás legújabb tudományos eredményeit; a takarmánygyártás technológiai folyamatait; a folyamatok takarmány minőségre gyakorolt hatását.       Szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:   problémafelismerő és -megoldó képesség; szakmai igényesség; az elméleti és gyakorlati technológiai fejlődés követésének igénye; ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gyógynövényalkalmazási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök szakon folytatott képzés során naprakész, korszerű és gyakorlatias tudásanyag kerül átadásra, mely elősegíti olyan szakemberek képzését, akik hosszabb távon szeretnének gyógynövények termesztésével foglalkozni kis- és nagyüzemi körülmények között egyaránt; valamint ismereteket szerezni a gyógynövények felhasználásának lehetőségeiről és módozatairól. A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek garantálják a képzési területen foglalkoztatottak megbízható, tudományos alapokon nyugvó, korszerű tanácsadói munkáját is. A program egészében megszerezhető kompetenciák:  - szakmai: a gyógynövény felhasználás alapjai és alapfogalmai; növényi drogok jelentősége a betegségmegelőzésben; növényi drogok hatóanyagai és azok felhalmozódását befolyásoló tényezők; korszerű gyógynövény-gyűjtési és termesztési ismeretek (bio- és ökológiai gazdálkodás lehetősége); gyógynövények elsődleges feldolgozása; gyógynövények másodlagos feldolgozása; gyógynövény-alapú termékek forgalomba hozatalának lehetőségei; minőségbiztosítás; gyógy- és fűszernövényekhez kapcsolódó pályázati rendszerek és jogszabályi háttér; gyógynövények felhasználásának lehetőségei – alapvető fitoterápiás ismeretek. - módszertani: a tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége a szakmai alapok birtokában; tudományosan megalapozott racionális értékelés; elemzőképesség; egyénre szabott tanácsadás képessége; ok-okozat összefüggések feltárásá ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. gyógynövényalkalmazási szakember

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A gyógynövényismerő és felhasználó szakon folytatott képzés során naprakész, korszerű és gyakorlatias tudásanyag kerül átadásra, mely elősegíti olyan szakemberek képzését, akik hosszabb távon szeretnének gyógynövények termesztésével foglalkozni kis- és nagyüzemi körülmények között, valamint ismereteket szerezni a gyógynövények felhasználásának lehetőségeiről és módozatairól. A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek garantálják a képzési területen foglalkoztatottak megbízható, tudományos alapokon nyugvó, korszerű tanácsadói munkáját is. A program egészében megszerezhető kompetenciák:  - szakmai: a gyógynövény felhasználás alapjai és alapfogalmai; növényi drogok jelentősége a betegségmegelőzésben; növényi drogok hatóanyagai és azok felhalmozódását befolyásoló tényezők; korszerű gyógynövény-gyűjtési és termesztési ismeretek (bio- és ökológiai gazdálkodás lehetősége); gyógynövények elsődleges feldolgozása; gyógynövények másodlagos feldolgozása; gyógynövény-alapú termékek forgalomba hozatalának lehetőségei; minőségbiztosítás; gyógy- és fűszernövényekhez kapcsolódó pályázati rendszerek és jogszabályi háttér; gyógynövények felhasználásának lehetőségei – alapvető fitoterápiás ismeretek. - módszertani: a tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége a szakmai alapok birtokában; tudományosan megalapozott racionális értékelés; elemzőképesség; egyénre szabott tanácsadás képessége; ok-okozat összefüggések feltárásának és alkalmazásána ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnök

  A Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a növénygenetika és növénynemesítés területén felmerülő kutatási feladatok ellátására, a vetőmagtermesztésben jelentkező módszertani, irányítási problémák megoldására, a növénynemesítési, genetikai, biotechnológiai intézetek kutatóiként elméleti kérdések megválaszolására, módszertani fejlesztésekre, a nemesítés számára hagyományos és molekuláris genetikai, biotechnológiai technológiával nemesítési alapanyagok előállítására. A nemesítő intézetekben képesek új fajták előállítására, és olyan tudással is rendelkeznek, amellyel mind a nemesítés, mind pedig a vetőmagtermesztés területén a fajtaminősítéssel és fajtavédelemmel kapcsolatos feladatokat is el tudnak látni. A résztvevők speciális köz- és szakigazgatási feladatok ellátásra is megfelelő alapokkal fognak rendelkezni. A munkahelyek a végzettekkel 3-4 évi empirikus képzést takarítanak meg. Általános kompetenciák * Természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód. * Rendszerszerű és integrált szemléletmód. * Információ- és az ismeretfeldolgozás képessége.  Szakmai kompetenciák * A növénynemesítés, fajtaelőállítás és fajtafenntartás genetikai-biokémiai alapjainak ismerete. * A növénynemesítés, fajtaelőállítás és fajtafenntartás általános módszereinek ismerete. * A növénybiotechnológia és géntechnológia elméleti és gyakorlati jelentőségének és alkalmazásának tárgyilagos mérlegelése. * A klasszikus és molekuláris növénynemesítési módszerek ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. agrárgazdasági szakmérnök

  Az agrárgazdasági szakmérnök képzés általános célja:Az agrárgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létrehozását az teszi indokolttá, hogy a munkaerőpiacon megjelent az igény olyan diplomás szakemberekre, akik az agrár képzési területen szerzett alapdiplomájuk mellett rendelkeznek magasabb szintű agrárgazdasági ismeretekkel.A képzés célja: a gyakorlatban, főként az élelmiszeripari alapanyag-termelés, -feldolgozás és –értékesítés területén dolgozó szakemberek korszerű alkalmazott közgazdasági ismereteket sajátítsanak el, és így felkészüljenek az üzleti lehetőségek és erőforrások feltárására és kiaknázására. A képzés célkitűzései:   1. magasan kvalifikált, önmagát továbbképezni alkalmas személyiség kialakítása, aki tudását képes átadni másoknak;   2. hogy a végzett hallgatók alkalmasak legyenek szervezési feladatok kreatív megoldására; továbbá   3. szakmai megjelenésük a kor és a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakítható legyen. A képzés során elsajátítandó tudáselemek:A képzés két fő ismeretcsoport köré koncentrálódik. Ezek a következők:   * gazdaságelemzési módszertani ismereteik;   * agrárgazdasági és menedzsment ismeretek. A gazdaságelemzési módszertani ismeretek keretében a hallgatók módszertani, elméleti gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretekre tesznek szert. Az agrárgazdasági és menedzsment ismeretek oktatása során az üzleti tudást megalapozó ismeretek oktatására kerül sor. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:Az Európai Unió elvárásai szerint is fo ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. kertészeti szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan kertész szakmérnökök képzése, akik képesek egy, több vagy az összes kertészeti diszciplínához (gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, szőlőtermesztés, dísznövénytermesztés) kötött technológiák alkalmazására. Alkalmasak kertészeti vállalkozások megtervezésére, létrehozására és azok színvonalas üzemeltetésére.  A termékek magas szintű post-harvest műveletei, a forgalmazás ismeretei mellett rálátással bírnak az ágazat(ok) szakmai és szakmapolitikai tendenciáira, illetve azok meghatározására.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakmérnökök képesek - az adott faj/fajta optimális termőhelyének kiválasztására; - a korszerű biológiai alapok (alany, fajta) meghatározására és kiválasztására; - az adott ökológiai körülményekhez igazított művelési rendszerek (térállás, koronaforma, művelésmódok) meghatározására és alkalmazására; - a kertészeti kultúrák fenntartására; - az adott faj igényeit figyelembe vevő technológiai sajátosságok alkalmazására; - koraiságot, jó minőségű árualapot biztosító technológiák gyakorlati szintű alkalmazására a zöldségtermesztésben; - választékbővítő fajok (zöldség- és fűszernövény) korszerű termesztéstechnológiájának ismeretére; - intenzív és félintenzív gombatermesztési technológiák alkalmazására; - a kertészeti kultúrák post-harvest műveleteinek megtervezésére és kivitelezésére; - a kertészeti kultúrák sajátosságainak megfelelő tárolási módok alapjainak ismerete szerint annak optimális kivitelezésére; - a piaci tendenc ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages