• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 66 items
 1. Master's Degree in "Sustainable Enterpreneurship". Department of Accounting and finance. Faculty of Business and Economics. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The subject of the programme is the education on specialized knowledge and technologies and the conduct of applicable research for the development of innovative products and services for sustainable entrepreneurship. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Master's Degree in "Art, Law and Economy". School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge: • Acquisition of specialised legal, financial, and cultural knowledge for a successful career in educational and research centres and institute, in public entities, in businesses and corporations engaged with the commercial exploitation of works of art, in museums, galleries, private collections, law firms, state agencies engaged with the economics, creation, marketing, legal protection, verification of authenticity, and claim of all kinds and forms of works of art. • Acquisition of specialised legal and financial knowledge about the formulation and operation of markets related to works of art, the financial evaluation and commercial exploitation thereof, including the management of works of art. • Thorough investigation of the issues related to the national cultural heritage, the preservation of monuments, the borrowing of works of art, in accordance with the national, EU, and international law. • Connection of the law with archaeology and excavations. • Acquisition of specialised knowledge about the international establishment of intellectual property rights: the acquisition, renewal, assignment, exploitation, and protection thereof in the modern, international financial markets of art. • Thorough examination of the issues of constitutional, criminal, civil, procedural, EU, tax, and private international law with regard to the works of art in modern society. • Creation of databases containing all the critical national and internatio ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Üzleti szolgáltatási munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, irodai szoftvereket használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni. feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni, -kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. public procurement advisor

  A képzés célja az állami szférában, közbeszerzési területen működő vezetők és egyéb szakemberek már meglévő közbeszerzési ismereteit (elméleti és gyakorlati módszerek segítségével) továbbfejleszteni, illetve a közbeszerzések területét alaposabban megismertetni. A képzés célja ezáltal olyan közbeszerzési szakemberi kör kialakítása, amely alkalmas az összetett közbeszerzési normarendszer és a pénzügyi, valamint a műszaki előírások megfelelő szintű feldolgozására. A képzés célja továbbá, hogy az állami szférában a közbeszerzési területen tevékenykedők ne csak általános, hanem átfogóbb, rendszerszemléletű ismereteket szerezhessenek a közbeszerzések valamennyi területéről. A képzés során kiemelt szerepet kap a megjelölt területekre vonatkozó naprakész ismeretek átadása, valamint a megvalósítás és ellenőrzés tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése. Tudása: ismeri a közbeszerzések legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind pedig a végrehajtás nézőpontjából; ismeri a közbeszerzési eljárások körében alkalmazandó szabályokat; ismeri a közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait; ismeri a közbeszerzési tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét és a gyakorlatban is alkalmazni tudja azokat; tisztában van a transzparencia szerepével és előnyeivel a közbeszerzések tekintetében; birtokában van a közbeszerzési rezsimek és eljárástípusok ismeretének; ismeri a korsze ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles nukleáris szakember

  A képzés célja olyan jogi szakokleveles diplomával rendelkező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a nukleáris energia hasznosításával összefüggő jogi kérdésekről, és ennek következtében képesek a szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -       a hallgatók a nukleáris jogalkotásra vonatkozó technikákat, a kodifikáció alapjait képező ismeretanyagot, egyben a főként uniós jogharmonizációs kötelezettségek főbb ismereteit sajátítják el, amelyek segítségével az elméleti tudásanyag birtokában  -       a gyakorlatban is képesek felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak; -       a specifikus jogi ismeretek keretében a nukleáris jog nemzetközileg is szabályozott és minden nukleáris létesítmény működése szempontjából releváns kötelezettségeket átfedő területekről kapnak teljes képet (ilyenek pl. kárfelelősség, leszerelés, biztonság, hulladékkezelés stb.). Személyes adottságok, készségek: -       a műszaki és egyéb, nem eredendően jogi területek jogi problémái iránti érzékenység és fogékonyság;  -       a nukleáris energetika hatósági környezetének alapvető ismerete; -       a nukleáris energetika nemzetközi biztonsági standardjainak alapvető ismerete; -       a nukleáris létesítményirányítás alapvető modelljei.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetbe ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. LLM in International Business Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages