• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 117 items
 1. magánbiztonsági jogi szakjogász

  A képzés célja:A képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó, jogi végzettséggel rendelkező szakemberek számára a munkájukban hasznosítható speciális jogi ismereteket adjon, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek jogalkalmazási problémákra koncentráló oktatása révén.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* szakjogi ismeretek;* az érintett szakterületek jogalkalmazási tapasztalatai;* kriminalisztikai ismeretek;* lőfegyvertani ismeretek.    Személyes adottságok, készségek:A képzést sikeresen abszolváló hallgatók a jogi ismereteik kibővítése és a jogi gondolkodásuk fejlesztése révén megszerzik az alábbi képességeket:* önálló tájékozódás a magánbiztonságot szabályozó vagy arra vonatkozó joganyagban és annak jogalkalmazási gyakorlatában;* problémamegoldó készség, amely magában foglalja az érintett területen előforduló lehetséges jogi problémák felismerésére, azok elkerülésére és kezelésére vonatkozó képességet.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett szakemberek ismerik és értik a személy- és vagyonvédelemre, valamint a magánnyomozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és e tevékenységek jogi korlátait. Munkájukat jelentős jogi ismeretanyaggal tudják alátámasztani, amely révén tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember

  A képzés célja:A három félév alatt a hallgatók elsajátítják a gazdaságvédelem szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi –, igazgatási és gazdasági ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, tovább – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel – részletes képet kapnak a gazdaságvédelem alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   Általános kompetencia:* az adott szakterületen felmerült jogi és nyomozati problémák felismerési és megoldási képessége;* tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;* áttekintési és rendszerező képesség.Szakmai kompetencia: a képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában képes legyen* az adónyomozási eljárásokban a hivatalos feladatok hatékonyabb és eredményesebb ellátására;* a megfelelő eszközök jogi érvekkel történő meghatározására és adekvát alkalmazására;* a bűncselekmények feltárására és a bizonyítékok gyűjtésére. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett gazdaságvédelmi területen dolgozó szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többletszakértelmet biztosít a képzés;* az alapozó jogi ismeretek mellett emelt szintű pénzügyi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai, gazdasági és ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. közbeszerzési szakjogász

  A szakirányú továbbképzés képzés célja a széles értelemben vett közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméletileg is megalapozott jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. A jogi képzésben ez a tárgykör csak érintőlegesen, illetve alternatív módon kerülhetett oktatásra. A képzés keretében lehetőség nyílik a közbeszerzések komplex és gyakorlatias megközelítésére, egyben az összetett és korszerű ismeretanyag, valamint a közbeszerzési joganyag alkalmazásához szükséges szemlélet elsajátítására, melynek birtokában a végzett szakemberek képessé válnak – a közbeszerzésekhez különböző módon kapcsolódó – jogi feladataik szakmailag megalapozottabb, hatékonyabb ellátására. Elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy * átlássa a közbeszerzések helyét, szerepét a beszerzések, a közpénzügyek és a közszerződések rendszerében; a közbeszerzési versenyeztetési és szerződéskötési eljárás jogi és nem jogi környezetét; más jog- és szakterületekkel, fejlesztési projektekkel való kapcsolatát; a közbeszerzésekhez kapcsolódó intézményrendszert;* a hazai és az európai uniós közbeszerzési jogi törzsanyag mélyebb elméleti, tételesjogi és joggyakorlati ismereteinek megszerzése, a szükséges szemléletmód elsajátítása révén a felmerülő közbeszerzési problémák megelőzésében, illetve jogi megoldásában, a konfliktusok kezelésében megfelelően részt tudjon venni; a jogalkalmazás problémáinak, nehézségeinek hatékony és szabályszerű megoldásához hozzájárulhasson;* a szakterület más ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Paralegal

  A képzés célja felsőfokú jogi asszisztens szakalkalmazottak képzése, akik jogi alapismeretekkel rendelkeznek. Jártasak az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, Felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól. A felsőfokú jogi asszisztensa) tudása- Ismeri és érti a jogász szakmához kötött, az államra és a jogrendszerre vonatkozó alapvető és általános elméleti és gyakorlati ismereteket, a jogintézmények elvi hátterét és gyakorlati működési módozatait.- Ismeri a társadalomtudományok és a filozófia fogalmi készletének, elméletének, módszerének legfontosabb alapelemeit.- Ismeri a jogra és államra vonatkozó legfontosabb elméleti megközelítéseket, az állami irányítás jogi hátterét és működésének elveit.- Ismeri és használja az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületek intézményeiben alkalmazott speciális szoftvereket.- Ismeri és használja az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületek intézményeiben alkalmazott speciális adatbázisokat és azokat különböző szempontok szerint csoportosítja és rendezi.- Ismeri a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat.- Ismeri a munkaköréhez tartozó jogi etikai szabályokat és normákat.- Rendelkezik gépírási, iratkezelési, szerkesztési ismeretekkel.- Ismeri a jogi dokumentumok szerkesztésének szabályait és technikáit.b) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. végrehajtási jogi szakjogász

  A képzés célja:A végrehajtási jogi szakjogász képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a végrehajtási szakjogász képzésben résztvevő jogászoknak a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A jogi karokon folyó képzés a végrehajtási jog területén nem nyújt a bírói és közigazgatási gyakorlatra is kiterjedő ismereteket. A jogász szakon folyó képzés a végrehajtási eljárással mint a polgári eljárásjog egyik nemperes eljárásával foglalkozik, összefüggéseire, anyagi jogi szabályaira nem terjed ki. Ezek az alapismeretek nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló végrehajtási helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai. Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a végrehajtási eljárásjog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a határozatok állami kényszer útján történő kikényszerítése, amely csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet célravezető, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete elkerülhetetlen. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az állami keret ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. borjogi szakokleveles szakember

  A képzés célja:A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A szakirányú továbbképzés során elsajátítandó kompetenciák:* a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; * a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; * a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; * a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos jogügyletek alkalmazása;* hatékonyan kezeljék a borjog problémáit;* borjogi szabályok komplex alkalmazása;* adott esetben a szakterületükön felmerülő jogviták megelőzése;* annak bekövetkezte esetén a szükséges eljárások lefolytatására előkészítő anyagok készítése a jogászok számára.    A szakirányú továbbképzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* szőlészeti és borászati vállalkozások ismerete;* a borjog törzsanyagának készség szintű ismerete, valamint a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási gyakorlatot feldolgozó ismertetése;* a szőlészeti-borászati tevékenység földrajzi gazdasági környezetének ismerete- szőlészeti földrajz;- borászati vállalkozások menedzsmentje;- a szakterület marketing módszerei;- borpiacok;* borjogi jogviták megelőzésének ismerete, azok bekövetkezte esetén kezelése, továbbá a borjoggal kapcsolatos pénzügyi jogi, polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi következmén ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. jogi szakokleveles felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember

  A képzés célja:A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi, ezen belül elsősorban csődjogi ismeretek szakirányú továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális csődjogi szaktudást is igénylő – feladataik ellátására, kialakult válsághelyzetek kezelésére. A képzés lehetővé teszi, hogy az oklevél birtokában – a jogszabályban előírt feltételek teljesítése mellett – a szakemberek felszámolóbiztosi, vagyonfelügyelői tevékenységet végezzenek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* alapvető jogi ismereteket feltételező problémák önálló megoldása, jogalkalmazói feladatok önálló ellátása;* a válsághelyzetek, ezen belül a fenyegető fizetésképtelenségi helyzet felismerése;* a válsághelyzet elkerülése érdekében tehető cégjogi, társasági jogi, csődjogi lépések ismerete;* más fizetésképtelenségi szakemberekkel partnerként tárgyalás a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások résztvevőjeként;* a fizetésképtelenségi jogi ismeretek birtokában eljárás a hatóságok és a bíróságok előtt;* a fenti eljárások elektronikus ügyintézésének ismerete és alkalmazása.      Személyes adottságok és készségek:* az adott szakterületen felmerült jogi és ezen belül csődjogi problémák felismerési és megoldási képessége;* tárgyalási, kommunik ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. üzleti és tranzakciós szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakirányú továbbképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakirányú továbbképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakirányú továbbképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* az üzleti és tranzakciós jog egyes szakterületein önálló elemző munka elvégzése; * az üzleti jogot érintő nemzetközi, illetve európai jogközelítési folyamatok megértése; * üzleti és tranzakciós jogi szakterületen döntések előkészítése és meghozatala; * az üzleti és tranzakciós joggal kapcsolatos szakmai-tudományos vitákban való részvétel.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* az üzleti jogot alkotó egyes jogterületek szabály ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

  A modern mai társadalmakban és gazdaságokban egyre intenzívebben jelentkezik a magánszemélyek, vállalkozások és intézmények részéről azon igény, hogy pénzeszközeiket biztonságos módon, rövidebb vagy hosszabb időre befektessék. Ez folyamatosan növekvő keresletet jelent az egyes befektetési formák iránt, ami a befektetési lehetőségek szinte átláthatatlan jogi és gazdasági sokszínűségét vonja maga után. A lehetséges befektetések döntő részét vállalatok nyújtják a befektetni szándékozók részére. Ezen vállalkozásoknak ugyanakkor a befektetési igények kiszolgálása a saját vállalatuk finanszírozásának is egyik fontos eszköze. Azaz a vállalatfinanszírozás összetett problematikáján belül egyre szélesebb terjedelemben jelenik meg az a vállalatfinanszírozási és tőkefelhalmozási forma, ami a külső befektetői igények kiszolgálásával összekapcsolódik. Mind a befektetések, mind a vállalatfinanszírozás egyik lehetséges és meghatározó terepe az értéktőzsde, ahol a befektetési lehetőségek kínálata és az ezek iránti kereslet találkozik. Így a befektetés és a vállalatfinanszírozás kérdésköréhez szervesen illeszkedik az értéktőzsde működése és annak jogi, gazdasági funkciója.   Annak ellenére, hogy a gyakorlatban a befektetés, a vállalatfinanszírozás és az értéktőzsdei tevékenység szoros szimbiózisban állnak egymással és komplex, homogén problémakört jelentenek, a jogi alapképzésben a tantárgyfelosztás szükségszerű logikája miatt ezek a témák szeparáltan és csak érintőlegesen kerülhetnek oktatásra. Ezért is indokolt és szükséges a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. bűnmegelőzési referens

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők: -        képet kapnak a társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, fő fejlődési irányairól; -        részletes ismereteket szereznek a bűnmegelőzés fogalomrendszeréről, a bűnmegelőzési koncepciókról, a hatályos bűnmegelőzési programokról; -        megismerik a bűnmegelőzés jogi és társadalmi összefüggéseit, kialakulásuk történetét, főbb európai irányait; -        ismereteket szereznek a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójáról, annak hazai és nemzetközi tapasztalatairól; -        részletes betekintést kapnak a viktimológia, az áldozatpolitika hazai és nemzetközi elméletébe, az áldozatsegítés elméletébe és gyakorlatába; -        részletesen megismerik a büntetőeljárás folyamatát, gyakorlati tapasztalatait; -        foglalkoznak az alternatív, közösségi büntetések elméletével és gyakorlatával; -        romológiai ismereteket szereznek; -        részletesen megismerkednek a büntető ügyekben alkalmazható közvetítő eljárások elméletéről és gyakorlatáról; -        gyakorlati képzés keretében sajátítják el a bűnmegelőzési esetekben használható konfliktus-kezelési módokat. Továbbá a szakirányú továbbképzés különös figyelmet fordít a női bűnözésre, a nők társadalmi szerepére és annak változására.   A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei: -        az elméleti képzés során megszerzett alapismeretek gyakorlati alkalmazása; -        szociális érzékenység, segítőkészség; -  ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages