• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 182 items
 1. doktor (PhD)- linguistics

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Instructor of English as a Foreign Language

  A képzés célja az angol nyelvhez kapcsolódó oktatási, nyelvelsajátítással kapcsolatos pedagógiai, valamint kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az angol nyelvoktató bölcsész a) tudása Ismeri a nyelvtanulással és a nyelvelsajátítással kapcsolatos legfrissebb alkalmazott nyelvészeti kutatások eredményeit. Ismeri az angol leíró nyelvészetet és annak nyelvpedagógiai vonatkozásait. Ismeri az angol nyelvű népek kultúráinak legfontosabb jellemzőit, és a kultúra, mint élet- és viselkedésforma kapcsolatát a nyelvvel (interkulturális ismeretek). Ismeri a nyelvtanulás és a nyelvtanítás elterjedt módszertani megközelítéseit. Ismeri a különböző technikákat az olvasás-, írás-, beszéd- és hallottszöveg-értési készség, illetve a recepció, produkció, interakció és a közvetítőkészség fejlesztésére. Ismeri a tartalomalapú nyelvoktatás legfontosabb elveit és gyakorlatát (pl. kéttannyelvű oktatás). Ismeri az információs és kommunikációs technikák speciális, nyelvtanuláshoz kötődő, integrált alkalmazásának lehetőségeit (a tanulói autonómia erősítése, az interaktív tábla lehetőségei, virtuális tanulási felületek, kevert tanulási módok). Ismeri a nyelvtudás mérésével és értékelésével kapcsolatos kutatások legfontosabb eredményeit, a Közös Európai Keretrendszer elfogadott szintleírásait, a nyelvi mérés és vizsgáztatás alapelveit. Ismeri a tantervkészítés elméleti és gyakorlati megközelítését. Ismeri a külső és belső programértékelés elméletét és gyakorlatát. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Philologist in Byzantine Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkezik a görög kultúráról és a magyar-bizánci kapcsolatokról. A görög nyelvet olyan szinten ismerik, hogy képesek a görög irodalmi művek és történeti források sokoldalú elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A bizantinológia szakos bölcsész a) tudása A görög nyelvet és a görög nyelvtant felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén ismeri. Ismeri és elsajátította a görög kultúra összefüggéseinek felismeréséhez és megértéséhez szükséges kutatási módszereket. Átlátja a görög irodalom és kultúra egészét az ókortól napjainkig. Átlátja a görög kultúra jelentőségét az európai kultúrában, az ókortól máig ívelő gondolkodástörténetben és az egyetemes civilizációs folyamatban. Jártas a modern nyelv-, irodalom-, kultúra- és történettudomány módszereiben. Alkalmazni tudja a történeti-filológiai módszert a bizánci irodalom és kulturális jelenségek, valamint a történeti folyamatok megismerésében. Ismeri és használni tudja a tudományszak sajátos szaknyelvét, fogalmait és szakszóit. Szabatosan fogalmaz tudományos stílusban, ismeri a tudományos idézés szabályait. Legalább két idegen nyelven ismeri a tudományterület sajátos szaknyelvét. b) képességei Képes az egyéni és csoportban szervezett tanulásra, valamint a szakmai fejlődéséhez szükséges hiányok elemző feltárására és pótlására. Képes gondolatait szóban és írásban árnyaltan kifejteni, birtokolja a szakmai vi ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gazdasági és jogi szakfordító és lektor ([A nyelv megnevezése] nyelv és [B nyelv megnevezése] nyelv)

   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek     ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet;  * az interkulturális kommunikáció sajátosságait; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * a fordítási és lektorálási elveket, módszereket; * a nyelvhelyességi, lexikográfiai, terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, szövegtárak, kézikönyvek, terminológiai adatbázisok, szakmai fórumok, folyóiratok, tudásbázisok, ontológiák); * a fordítók és lektorok számára fontos hazai szoftvereket; * a szükséges terminológiai elméleti és gyakorlati alapelveit; * azokat számítástechnikai fogásokat, amelyek képessé teszik őket fordítást és a lektorálást segítő eszközök használatára; * tisztában vannak a lektorálás minőségbiztosításban betöltött szerepével, a lektorok szakmai etikájával és felelősségével. * tisztában vannak a lektorálás paramétereivel, folyamatlépéseivel;   képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;  * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel  az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzésben részt vevő hallgatók képesek * a nyelvpedagógiai szituációk kritikai elemzésére; * a modern tanítási módszerek alkalmazására; * az életkorhoz igazított magyar mint idegen nyelv oktatására; * a tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére; * nyelvi szituációs játékok, szerepjátékok, helyzetgyakorlatok vezetésére.       Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * a magyar mint idegen nyelv tanításának elméletét és módszertanát; * a magyar mint idegen nyelv diszciplináris szempontú hagyományait; * a magyar és a magyar mint idegen nyelv grammatikáját; * a magyar mint idegen nyelv tanításának tankönyveit, segédanyagait; * a magyar mint idegen nyelvi kompetencia mérését és értékelését a Közös Európai Referenciakeret szerint; * a magyar kultúra tanításának elméletét és módszertanát. Személyes adottságok, készségek: * A végzett hallgató(t) demokratikus értékelkötelezettség jellemzi, * nyitott mások véleményének megismerésére, * nyitott újabb idegen nyelvek megtanulására, * nyitott a kisebbségi lét értékeinek elfogadására, * képes a nyelvi alapú tanórai konfliktusok kezelésére, * nyitott az új pedagógiai módszerek megismerésére.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzésben szerzett magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakképzettséggel rendelkezők a megszerzet ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Translator and Audiovisual Translator (... [A: name of A language] language and... [B: name of the foreign language] language)

   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek     ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * az audiovizuális szövegfajták jellegzetességeit; * az audiovizuális fordítás alapelveit és módszereit; * a szakfordítási és az audiovizuális fordítási segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok); * a szakfordító és audiovizuális fordító számára fontos szoftvereket (pl. SDL MultiTerm és qTerm, Subtitle Workshop, Amara, EZTitles);  * az audiovizuális fordítás folyamatában részt vevő különböző szakemberek és intézmények (pl.: szinkronstúdiók) feladatait.     képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. angol jogi szakfordító

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy igazgatási jellegű szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át és fordítói kompetenciákat erősítsen, amely a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédi irodában, a közjegyzői irodában vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítandó kompetenciák:Szakfordítói kompetenciák* stílusérzék, fogalmazási, helyesírási készség;* segédkönyvek, fordítószoftver használata;* szakszövegek elemzése forrásnyelven és célnyelven;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző brit, amerikai és európai uniós terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában. A nemzetközi forgalomban jelentkező fontosabb iratok fordításához használható terminológiai és számítógépes adatbázisok, C.A.T. megoldások és fordítási memóriák felhasználói szintű ismerete. Önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal.            Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a kontinentális és a common law országok eltérő jogi megközelítéseinek a fordítá ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. angol jogi szakfordító szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át és fordítói kompetenciákat erősítsen, amely a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítandó kompetenciák:Szakfordítói kompetenciák* stílusérzék, fogalmazási, helyesírási készség;* segédkönyvek, fordítószoftver használata;* szakszövegek elemzése forrásnyelven és célnyelven;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző brit, amerikai és európai uniós terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában. A nemzetközi forgalomban jelentkező fontosabb iratok fordításához használható terminológiai és számítógépes adatbázisok, C.A.T. megoldások és fordítási memóriák felhasználói szintű ismerete. Önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal.            Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a kontinentális és a common law országok eltérő jogi megközelítéseinek a fordítási munka szempontjából nél ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. angol-magyar gazdaságtudományi szakfordító

  A képzés szakmai háttérbe ágyazottan magas szintű fordítói/közvetítői kompetenciák, készségek és jártasságok kialakítását tűzi ki célul, célnyelvről anyanyelvre, illetve anyanyelvről célnyelvre. Arra törekszik továbbá, hogy a képzésben részt vevők sajátítsák el a szakmai szövegek értését és közvetítését megalapozó professzionális, civilizációs, kultúraközi és informatikai háttérismereteket és kompetenciákat, valamint a kreatív, problémamegoldó, önálló gondolkodás képességeit. A nyelvi felkészítés során későbbi folyamatos szakmai és szaknyelvi önképzés és önfejlesztés igényét kívánja kifejleszteni a résztvevő hallgatókban.   A képzés során elsajátítható kompetenciák: * professzionális írásbeli nyelvi közvetítési készségek A-B és B-A nyelvi viszonylatban, különös tekintettel a gazdaságtudományokkal kapcsolatos szakmai/tudományos szövegekre; * a szóbeli közvetítés releváns alapkészségei A-B és B-A nyelvi viszonylatban, különös tekintettel a gazdaságtudományokkal kapcsolatos szakmai/tudományos témákra és szakszókincsre; * célnyelvi szövegalkotás; * szakszövegelemzés célnyelven és forrásnyelven; * fordítói stratégiák és technikák kiválasztásának és alkalmazásának készségei; * szaknyelvi tanácsadás; * lektorálás, kivonatolás; * fordítói szoftverek alkalmazása, fordítói adatbázis készítése; * egyéb fordítástámogató eszközök használata; * terminológiai gyűjtemények készítése; * kritikai forráselemzés és értékelés.   Személyes adottságok, készségek: * magabiztos idegennyelv-tudás; * jó kommunikációs képességek forrás és ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. angol-magyar társadalomtudományi szakfordító

  A képzés célja: fordítói és közvetítői kompetenciák, nyelvi és civilizációs ismereteknek és alkalmazásuknak, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemei ismeretének elsajátítása, munkatechnikai és kulturális kompetenciák kialakítása, problémamegoldó gondolkodás elsajátíttatása, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatás a versenyképes tudás érdekében.      Elsajátítandó kompetenciák:    Fordítói kompetenciák: * az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; * a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; * professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; * a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés.      Kulturális kompetenciák: * a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; * a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; * az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során.      Munkatechnikai kompetenciák: * a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; * a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége; * határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialakításának képessége.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzésben részt vevők megismerik: * a fordítási tevékenység el ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages