• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 115 items
 1. Sjúkraliðabraut (16-182-3-8) sjúkraliði

  Sjúkraliðanám er 200 feininga nám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar. Nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar er bæði bóklegt og verklegt nám í skóla og starfsnám á heilbrigðisstofnunum. Sjúkraliðanám tekur að jafnaði 3 ár eða 6 annir. Tilgangur sjúkraliðanáms er að undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir mikið á samskiptafærni og siðferðisvitund starfsmanna. Í náminu er rík áhersla lögð á samvinnu við starfsfólk og stjórnendur í heilbrigðisþjónustu. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum. Að lokinni brautskráningu frá skóla og starfsþjálfun getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi. Starfsheitið sjúkraliði er lögverndað. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Starfsbraut (15-23-1-12) starfsbraut

  Starfsbraut er ein af mörgum brautum skólans. Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu og/eða frekara námi. Nemendahópurinn er breiður og námið og/eða hæfniviðmiðin geta verið einstaklingsmiðuð. Starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum í grunnskólum og/eða haft aðlagað námsefni. Nemendur þurfa einnig að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, þ.e. ef þeir hafa áhuga og/eða hæfni til þess. Nám á starfsbraut tekur allt að fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Leitast verður við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Fjölgreinabraut (15-104-3-6) stúdent

  Á fjölgreinabraut taka nemendur breiðan kjarna, 102 f-einingar. Nemendur geta síðan valið sér áfanga og kjörsvið sem henta best þeirra áhugasviði og undirbúningi fyrir tiltekið nám á háskólastigi. Starfsnáms- og verknámsnemendur geta lokið stúdentsprófi með því að bæta við sig kjarnanum á fjölgreinabraut. Þeir nemendur eru undanskyldir þriðja tungumáli en þurfa að bæta við sig 20 f-einingum í félagsvísindum, raungreinum eða tungumálum. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Félagsvísindabraut (15-114-3-6) stúdent

  Markmið félagsvísindabrautar er að búa nemendur undir nám í félagsvísindum, hugvísindum og tengdum greinum á háskólastigi. Með vali í brautarvali og frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið frekar að þörfum sínum og áhugasviðum. Þannig geta þeir undirbúið sig fyrir ýmiskonar framhaldsnám með hliðsjón af aðgangsviðmiðum háskóla. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Félagsvísindabraut (15-48-3-6) stúdent

  Á félagsvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði félagsgreina og sálfræði. Brautin er góður undirbúningur undir nám á háskólastigi í félagsgreinum og sálfræði. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Hagfræðibraut (15-46-3-6) stúdent

  Á hagfræðibraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði viðskiptagreina og hagfræði. Brautin er góður undirbúningur undir nám á háskólastigi í viðskiptafræði og hagfræði. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Náttúruvísindabraut (15-47-3-6) stúdent

  Á náttúruvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda. Brautin er góður undirbúningur undir nám á háskólastigi í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum og heilbrigðisvísindum. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Nýsköpunar- og tæknibraut (15-2-2-3) framhaldsskólapróf

  Á Nýsköpunar- og tæknibraut er áhersla lögð á grunngreinar í frumkvöðla- og markaðsfræðum, hönnunarsögu, myndlistargreinum, verklegum smiðjum og tölvuvinnslu, sem og almennar kjarnagreinar. Brautin er góður grunnur fyrir áframhaldandi nám á stúdentsbraut og hentar vel fyrir þá sem stefna að starfi eða frekara námi í listgreinum, frumkvöðlafræðum eða tæknigreinum. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Starfsbraut (15-49-1-12) starfsbraut

  Markmið starfsbrautar er að nemendur kynnist námi og starfi við hæfi og fái tækifæri til að auka við þekkingu sína og færni sem stuðlar að auknu sjálfstæði þeirra og auðveldar þeim að takast á við atvinnu og viðfangsefni daglegs lífs í nútíma samfélagi. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og allt nám er einstaklingsmiðað. Starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum grunnskóla og/eða haft aðlagað námsefni. Nemendur þurfa einnig að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Náms- og kennsluhættir á starfsbraut einkennast að virðingu fyrir einstaklingnum, taka mið af þörfum hans og eiga umfram allt að stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Í nemendahópi þar sem þarfir nemendanna eru fjölbreyttar þurfa kennsluaðferðir að vera það líka. Fyrirkomulag kennslustunda á starfsbraut og val kennsluaðferða er því breytilegt eftir einstaklingum hópanna og því námsefni sem til umfjöllunar er hverju sinni. Þar sem að námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum. Nám á starfsbraut er fjögur ár ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Stúdentsbraut- opin lína (16-116-3-6) stúdent

  Stúdentsbraut - opin lína er ætlað að veita nemendum breiða almenna menntun sem þeir geta sniðið eftir markmiðum sínum til frekara náms. Brautinni er ætlað að veita aðgang að námi á háskólastigi skv. aðgangsviðmiðum námsleiða sem háskólastigið hefur gefið út. Það er í höndum nemanda að skipuleggja nám sitt í samræmi við frekari námsáætlanir. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurlands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages