• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 56 items
 1. jogi szakokleveles pedagógus

   A képzés célja:A képzés célja, hogy a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén a pedagógus képes legyen:* eligazodni a közoktatással kapcsolatos jogkérdésekben;* tájékoztatást nyújtani a diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak a gyermeki és diákjogok tekintetében, valamint a kapcsolódó közoktatási jogi rendelkezésekről;* segíteni a diákoknak az oktatás keretében felmerült konfliktusok megoldásában és a nevelési-oktatási intézménynek a jogviták szabályszerű kezelésében;* közreműködni a közoktatási intézményekben szükséges jogi nevelésben, joghasználói alapképzésben.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:a) általános kompetencia: problémafelismerési és -megoldási képesség, a konkrét tényállás és az absztrakt jogi szabály egymásra vonatkoztatásának képessége; a jogi szabályozásban eligazodás képessége; konfliktuskezelő és jogvédelmi képesség; b) szakmai kompetencia: alkotmányjog, közigazgatási jog, családi jog, gyermeki jogok, gyermekvédelmi jog, közoktatási jog (külön is a diákjogok) tárgyában a hatályos jogszabályok struktúrájának ismerete; a jogkereséshez szükséges joghasználói eszközök készségszintű használata; a kapcsolódó jogterületek és más határtudományi területek (pl. pszichológia, mediáció stb.) átfogó ismerete; c) az adott szakterület és határtudományi területeken folyamatosan bekövetkező változások nyomon követésére, feldolgozására és alkalmazására való önálló képesség.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. közpolitikai elemző

   Kompetenciák: - Általános kompetenciák: jogi, közigazgatási és társadalomtudományi ismeretek alapján a közéletben, a közszférában és a civil szférában való szervezeti tájékozódó képesség, stratégiai gondolkodásmód kialakítása, problémaelemző és problémamegoldó, illetve közvetítői szemléletmód kialakítása; a civil és a közszféra közötti kommunikáció javítása, vezetői és beosztotti munkakörben dolgozók számára a döntési készségek és kompetenciák kialakítása.  - Szakmai kompetenciák: a helyi és a regionális közösségek, valamint a politikai közösség egésze iránt felelősséget vállaló, koncepciózus, stratégiát és az egyes problémák megoldását kidolgozni és megvalósítani képes közszolgálati szemlélet elsajátítása; a helyzetfelmérés, értékelés és döntéshozatal készségeinek kifejlesztése és korszerű, a magyar politikai és önkormányzati rendszerrel kapcsolatos és ezek működtetésére irányuló információk elsajátítása; a problémamegoldásra irányuló pozitív együttműködési és döntési helyzetek, az azokhoz tartozó értékelési és magatartásminták felismerése, kialakítása (egyfajta „mediátori” – közvetítői szemléletmód és készség elsajátítása); a civil szféra iránti elkötelezettség erősítése, a civil szervezetek menedzselésének (alapításának, működtetésének) készsége.         Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - az alkotmány és az alkotmányos jogok ismerete és ennek érvényre juttatása a civil és a közszférában; - a jogalkalmazás gyakorlati szempontjainak és dilemmáinak ismerete; - a magyar politikai és önkormányzati rendszer ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. munkajogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés célja, hogy elmélyült ismereteket nyújtson a munkajogi jogalkotásról és jogalkalmazásról, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó tudományterületekről. A legfontosabb cél, hogy a képzésben résztvevők alapos tudás birtokában legyenek a munkájuk során felmerülő munkajogi problémák megoldásához. További célkitűzés, hogy az egyes munkajogi ismereteket igénylő munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem, vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:a) általános kompetencia: problémafelismerési, konfliktuskezelési és -megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd;b) szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a munkajogviszonnyal kapcsolatos ismeretek;* kollektív munkajogi ismeretek;* munkajogi jogalkalmazási ismeretek;* a munkajogviszonyhoz kapcsolódó adójogi és társadalombiztosítási jogi ismeretek;* humánerőforrás gazdálkodási, munkaügyi nyilvántartási ismeretek;* az Európai Unió munkajogi jogintézmény ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. építési jogi szakokleveles mérnök

  A képzés célja, hogy a közigazgatás, de ezen belül elsősorban az építésügyi igazgatás különböző szintjein és szervezeti egységeiben, intézményeiben vezetői és érdemi ügyintézői feladatokat ellátó műszaki felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező szakemberek számára biztosítsa az alapképzettséghez és az ellátott építésügyi igazgatási feladatrendszerhez kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek szakmai tevékenységük gyakorlására.   Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia:  az építésügyi igazgatás szakterületén felmerülő jogi problémák felismerési és megoldási képessége; a többes szaktudásra alapozott kommunikációs és konfliktuskezelő képesség; a szakterület komplex működési folyamatainak áttekintési és rendszerező képessége; kreatív vezetői-szervezői ismeretek és attitűd. Szakmai kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy az egyes ügyekben felismerjék a felmerült jogi probléma lényegét, az alkalmazható jogi megoldást; A végzettek képessé válnak  a döntés előkészítési folyamatban más szakemberekkel a kapcsolatteremtésre, érdemi tárgyalás folytatására, együttműködésre; a megszerzett jogi ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl a szakterületre vonatkozó jogszabályok változásának önálló feldolgozására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés céljának megfelelően az érintett műszaki szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz, vezetői tevékenységükhöz igazodó meghatározott körű jo ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles államháztartási ellenőr

      A képzés célja, hogy a közigazgatás különböző területein, de elsősorban az államháztartás különböző szervezeti egységeiben, intézményeiben dolgozó gazdaságtudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői és más munkakörben szakmai tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást is igénylő – feladataik ellátására.     Elsajátítandó kompetenciák:   Általános kompetencia: az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, áttekintési és rendszerező képesség, kreatív vezetői és szervezői ismeretek, attitűd.   Szakmai kompetencia: a képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel. Képessé válik a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazására, a szakterület változó ismeretei és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására, alkalmazására.           Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett gazdasági szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többes szakértelmet biztosít a képzés. Ennek részeként a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. nemzetközi emberi jogi elemző

  A nemzetközi emberi jogok szakirányú továbbképzés keretében a hallgatók elsajátítják az emberi jogok nemzetközi rendszerének elméleti és gyakorlati összefüggéseit, megismerkednek a nemzetközi és számos nemzeti szabályozási és jogalkalmazási megoldással, Magyarországnak a nemzetközi emberi jogok globális és regionális, európai rendszerében betöltött helyével, szerepével. Megszerzett tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi emberi jogok rendszerének megértésére, az abban való eligazodásra. Képesek lesznek elhelyezni a kelet-közép-európai térség és Magyarország perspektíváit a nemzetközi emberi jogok kihívásai között, és alkalmazni a nemzetközi emberi jogi standardeket a magyar jogalkotás, jogalkalmazás viszonyaira.    a) A képzés során szerezhető ismeretek: * az emberi jogok nemzetközi rendszerének elmélete, gyakorlata és ezek összefüggései; * nemzetközi és nemzeti szabályozások és jogalkalmazások; * Magyarország helye, szerepe a nemzetközi emberi jogok globális és regionális, európai rendszerében; * a kelet-közép-európai térség és Magyarország perspektívái a nemzetközi emberi jog gyakorlatában; * a nemzetközi emberi jogok standardjeinek alkalmazása a magyar jogviszonyban; * kommunikációs jogok; * kisebbségi jogok; * nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon; * a fogyatékos emberek jogai; * a szexuális kisebbségek jogai; * globalizáció és globális problémák; * nemzetközi szervezetek és emberi jogok; * a migráció szociológiája; * egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség; * személyi szabadsághoz és a tiszte ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. társadalombiztosítási és munkaügyi szakreferens

     A szakirányú továbbképzés célja magasan felkészült, a társadalombiztosítás rendszerében jártas, jól eligazodni képes szakemberek képzése. A képzés során a hallgatók elsajátíthatják a kapcsolódó adóügyi, jogi, államigazgatási ismereteket, a nemzetközi összehasonlítások tapasztalatait, a modern európai társadalombiztosítási modellek, megoldások előnyeit és hátrányait, melynek révén képessé válnak mind a társadalombiztosítás operatív, mind a komplex, struktúrákat is érintő feladatai magas szinten való elvégzésére.   A hallgató az elsajátított ismeretek révén elsősorban a társadalombiztosítás szakmai területén – egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási, balesetbiztosítási és a kiegészítő biztosításokra vonatkozó széles körű szakismerettel – magasabb szakmai szintet követelő munkakörökben, az érdekképviseleti szerveknél, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeken, továbbá önkéntes és kötelező kiegészítő biztosítási pénztáraknál vezető, illetve az előbbi helyeken és a társadalombiztosítás központi és területi igazgatási szerveinél önálló döntési kompetenciákkal járó munkakörök betöltésére válik alkalmassá.   A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: -          a magán-nyugdíjpénztárakra, önkéntes kiegészítő pénztárakra vonatkozó jogi szabályozás rendszerét, -    a társadalombiztosítási eljárásokkal kapcsolatos alapvető ismereteket, -    a társadalombiztosítás jogorvoslati rendszerét, -    a társadalombiztosítás nemzetközi kapcsolatrendszerét, -    vezetési és szervezési ismereteket, -    az ügyfélkapcsolatok kez ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. sportjogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A különböző területeken dolgozó szakemberek számára biztosítja a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek sportszakemberi, sportvállalkozói vagy más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. Ennek megfelelően a továbbképzési szak hallgatói az alábbi fő irányokban szereznek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket:- a sport magánjogi, pénzügyi-, közigazgatási-, munkajogi- büntetőjogi intézményei;- sportpedagógia, sportegészségügy, sportgazdaságtan;- a sportszervezetek jogállása, kereskedelmi szerződések a sportban, EU sportjog, kártérítési jog, rendezvényjog, médiajog;- kiegészítő jogi ismeretek: nemzetközi magánjog és kereskedelmi jogi alapok, sportirányítás, sporttörténet, verseny- és reklámjog, személyiségi jogok védelme. Személyes adottságok, készségek:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és megismerje a sportra vonatkozó nemzeti és uniós szabályozás alapintézményeit, a hazai és nemzetközi joggyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a sportjog legfontosabb elméleti kérdéseit. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során elsajátított kompetenciákat, megszerzett ismereteket, tudáselemeket azok a diplomával rendelkező szakemberek tudják hasznosítani munkájuk során, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember

  A szakirányú továbbképzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:A szakirányú továbbképzés célja agrár és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. A tantárgyi tematika külön is kitér az EU Közös Agrárpolitikával kapcsolatos sajátos döntéshozatali rendjére. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.Kompetenciák:- általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,- szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képessé.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,- az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,- a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. felsőoktatási igazgatási szakember

  Képzési cél: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a felsőoktatási igazgatás különböző szerveinél, a felsőoktatási intézményekben dolgozók számára feladataik szakszerű ellátásához korszerű oktatásszervezési és oktatásirányítási, menedzsment, jogi, igazgatási és gazdálkodási szakismereteket nyújtson. 7.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 7.1.1. A felsőoktatási igazgatási szakember szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: - a hazai felsőoktatás intézményi rendszerét, a felsőoktatás területén működő szerveket, intézményeket, azok főbb feladatait és jogosítványait,  - a felsőoktatás képzési struktúráját, az egyes képzések alapítására, indítására vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat, - a jogforrástan alapjait, a jogalkalmazáshoz és jogértelmezéshez szükséges alapvető fogalmakat, - a felsőoktatást érintő jogszabályokat, az oktatási igazgatás jogalanyainak jogérvényesítését, a jogorvoslat lehetőségeit, a közigazgatási eljárás általános szabályait, - a szervezés-vezetés, a stratégiaalkotás, a szervezetfejlesztés és az intézményi folyamatok tervezési technikáit, - az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás alapelveit és módszereit a felsőoktatás területén,  - az ágazati minőségpolitika célját, tartalmát és fejlesztési irányait, - a felsőoktatási intézmények működtetésére vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási szabályokat, - a kommunikációs, PR és konfliktuskezelési technikákat, - a felsőoktatáshoz kapcsolódó globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, a gazdaság ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages