• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Starptautiskās attiecības (ekonomika)- Mag. studijas

  Starptautisko attiecību (ekonomikas) maģistra studiju programmas studiju virziena Komercdiplomātija mērķis ir starptautiskās ekonomikas padziļināta apguve, kurā īpaša uzmanība pievērsta komercdiplomātijas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, starptautiskajai tirdzniecībai un finansēm, kā arī starptautisko tiesību un starptautiskās politikas ekonomiskajiem aspektiem. Studiju laikā studentiem patstāvīgi jāveic zinātniskais pētījums un jāizstrādā maģistra darbs par aktuālu starptautiskās ekonomikas vai uzņēmējdarbības problēmu. Pēc maģistra darba aizstāvēšanas tiek piešķirts sociālo zinātņu grāds starptautiskajā ekonomikā un pavērtas plašas profesionālā un radošā darba iespējas dažādās ekonomikas un komercdarbības jomās Latvijas valsts institūcijās, privātajā sektorā, kā arī starptautiskajās organizācijās, zinātniski pētnieciskajās un augstākajās mācību iestādēs. Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: •nodrošināt starptautiskās tirdzniecības un finanšu, kā arī komercdiplomātijas paplašinātas un padziļinātas studijas, izmantojot starpdisciplināru pieeju un saistot ekonomisko zināšanu apguvi ar starptautiskajām tiesībām un starptautisko politiku; •nodrošināt starptautisko attiecību izpēti un studijas starptautisko tiesību un starptautiskās politikas galvenajos jautājumos; •attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas balstītas uz zinātniskās literatūras, citu informācijas avotu un personiski veiktā pētījuma bāzes. Programmas uzdevuma īstenošana ir jāapliecina, patstāvīgi izstrādājot maģ ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Demogrāfija- Doktora studijas

  2016. gadā uzņemšana nav plānota. Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus demogrāfijas jomā, kas būtu gatavi turpināt pētījumus, akadēmiskās un profesionālās darbības sabiedriskajā un privātajā sektorā. Iegūstamais grāds ir pilnībā starptautiski salīdzināms, kas ļauj absolventiem pilnvērtīgi piedalīties un dot savu ieguldījumu starptautiskajās debatēs un iekļauties akadēmiskajās aprindās. Demogrāfijas doktora programmā studējošo uzdevumi: •pētīt demogrāfijas un tās disciplīnu teorētiskos pamatus un metodoloģiju; •attīstīt spējas kritiski domāt, analizēt un argumentēt; •iegūt pedagoģiskās prasmes un pārbaudīt tās praksē (lasot lekcijas, vadot seminārus, veicot apmācību un konsultēšanu); •prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, semināros, doktorantūras skolās; •publicēt pētījumu rezultātus recenzējamos zinātniskos izdevumos; •pierādīt kompetenci, rakstot un aizstāvot promocijas darbu, lai saņemtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu demogrāfijā; •piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības sociāli demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības problēmu risināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ekonomika- Doktora studijas

  Ekonomikas DSP piedāvā studijas šādās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs: Latvijas tautsaimniecība; finanses un kredīts; grāmatvedība un uzskaites teorija; ekonometrija; statistika; tirgzinība. Ekonomikas doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot doktorantus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Lai sasniegtu šo mērķi programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantiem jāveic studiju procesā: •jaunāko pētījumu metožu apgūšana ekonomikā un to pielietošana praksē; •jaunāko informāciju tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmienu apguve; •padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve; •attīstīt kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spējas, lai bagātinātu studentu un sabiedrības intelektuālo potenciālu; •veicināt ekonomiskās zinātnes tālāko attīstību piedaloties svarīgu nacionālo un globālo problēmu risināšanā; •promocijas eksāmenu nokārtošana; •lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana; •patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu; •zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos); •piedalīšanās ar referātiem vietējās un starptautiskajās konferencēs, semināros, skolās; •pierādīt kompetenci uzra ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Politikas zinātne- Doktora studijas

  Politikas zinātnes doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus un iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu politikas zinātnē. Doktora studiju programmas absolventiem ir jābūt sagatavotiem darbam akadēmiskajās un pētnieciskajās institūcijās un vienlīdz kvalificēti veikt pētniecisko darbību un piedalīties sociāli politiskajos procesos starptautiskajā, reģionālajā un vietējā līmenī, spēt realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būt konkurētspējīgiem darba tirgū. Lai sasniegtu mērķi, programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantam jāveic studiju procesā: •jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē; •jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguve; •padziļināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve; •promocijas eksāmenu nokārtošana; •lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes pamatu apgūšana; •patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu; •zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos); •piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās. Programmas studiju rezultāti Programmas īstenošanas gaitā absolventi iegūst: Zināšanas: augsta līmeņa zināšanas par politikas zinātni, sociālām zinātnēm kopumā, akadēmisko darbu, profesionālām aktivitātēm ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Psiholoģija- Doktora studijas

  Psiholoģijas DSP piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs: vispārīgā psiholoģija; attīstības psiholoģija; sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija; personības psiholoģija; klīniskā psiholoģija; klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”. Programmas mērķis − sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, personības, sociālā/ organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā, un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātņu doktora grāds psiholoģijā. Klīniskās psiholoģijas virziena doktorantiem programma piedāvā papildus specializāciju kognitīvi biheiviorālā terapijā (KBT), veicinot viņu profesionālās iemaņas psihoterapijā (šāda specializācija ir tikai Latvijas Universitātes doktorantūrā Baltijas valstu vidū. Specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Socioloģija- Doktora studijas

  Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma sagatavo augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek Latvijas Zinātņu nozaru sarakstā apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: - socioloģijas teorija un vēsture, - lietišķā socioloģija, - sociālā antropoloģija, - sociālā politika un sociālā darba organizācija, - kultūras un masu komunikācijas socioloģija, - lauku socioloģija, - organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, - politikas socioloģija. Programma atbalsta jaunus pētījumu virzienus par aktuāliem sabiedrības attīstības jautājumiem un veicina doktorantu specializāciju atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm. Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi. Profesori iesaista doktorantus starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos. Tas paplašina jauno zinātnieku specializācijas iespējas un konkurētspēju starptautiskā mērogā. Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju sastāvdaļas ir promocijas darba izstrāde (100 kp), promocijas eksāmeni (10 kp), teorētiskie kursi, zinātnisku publikāciju sagatavošana, piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā un individuālās studijas un pētniecība. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, ilgums – 3 gadi (6 semestri) pilna laika klātienē vai 4 gadi (8 semestri) nepilna laika klātienē. Programmā ir 10 budžeta vietu. Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komun ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ekonomika- Bak. studijas

  Bakalaura studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt akadēmisku izglītību ar ievirzi ekonomikā, izveidoties par personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, izkopt prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt radošu un praktisku darbu. Bakalaura studiju programmā Ekonomika ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskās ekonomikas jomā. Nepilnā laika neklātienes studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā. Iespējas pēc studijām Absolventi var strādāt uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, ekonomistiem analītiķiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Politikas zinātne- Bak. studijas

  Studiju programmā ir 5 apakšprogrammas, kuras specializēšanās notiek sākot ar 4. semestri: •Eiropas studijas apakšprogrammas studenti pratīs patstāvīgi analizēt Latvijas un Eiropas politiskos procesus, izstrādāt organizāciju attīstības stratēģijas Eiropas kontekstā un apgūs argumentācijas prasmes. •Starptautiskās politikas apakšprogramma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, jo mijiedarbība ar citām valstīm ir valsts pārvaldē, lielajās pašvaldībās un privātajos uzņēmumos strādājošo ikdiena. Šī apakšprogramma sniedz studentiem zināšanas, kas ļaus piedalīties politiskajos procesos reģionālā un globālā līmenī. •Politika un sabiedrības apakšprogrammā studenti apgūst izpratni par salīdzinošās politikas un politikas teorijas galvenajām koncepcijām, to izmantojumu pētniecībā un pratīs patstāvīgi analizēt politiskos procesus, un aplūkot tos kopsakarā. •Publiskās politikas un pārvaldes apakšprogrammā studenti iegūs zināšanas par iestāžu uzbūvi un funkcionēšanu, personāla, finanšu un projektu vadību iestādēs, un prasmes gatavot plānošanas dokumentus, iekšējos normatīvos aktus personāla, projektu un finanšu vadības jomās, sagatavot un vadīt ES un vietējos projektus. •Eiropas pārvaldības apakšprogrammā studenti apgūs padziļināti akadēmiskas zināšanas par ES, tās pārvaldību, kā arī par atsevišķu Eiropas valstu politiku. Studenti orientēsies kā nacionālo, tā Eiropas politisko procesu analīzes galvenajos paņēmienos, informācijas menedžmentā, spēs atrast un analizēt informāciju. Studiju program ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Socioloģija- Bak. studijas

  Socioloģijas bakalaura studiju programma sniedz zināšanas par sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem sabiedrībā un indivīda vietu tajos. Socioloģijas programma ietver ievadkursus sociālajās zinātnēs, socioloģijas teorijas un socioloģisko pētījumu metožu kursus, kā arī daudzus specializācijas kursus par konkrētām sociālām problēmām un mūsdienu sabiedrības attīstības jautājumiem. Programmas obligātajā daļā iespējams: - iepazīt sociālās teorijas (klasiskās socioloģiskās teorijas, makro-socioloģiskās un mikrosocioloģiskās teorijas, antropoloģiskās un postmodernās teorijas); - izprast socioloģisko pētījumu metodes (kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes); - iegūt iemaņas veikt patstāvīgu pētniecisko darbu (to attīsta kursa darbs un bakalaura darbs); - izprast socioloģijas virzienus un specifisku pētījumu metožu padziļinātu apguvi; - izvēlēties vienu no trim specializācijas moduļiem – ekonomikas socioloģiju, sociālo antropoloģiju vai sociālo politiku un sociālā darba organizāciju. Darba iespējas Pēc socioloģijas studijām LU ir iespējams izvēlēties vienu no trim galvenajiem profesionālās karjeras virzieniem – darbu valsts pārvaldē, socioloģisko pētījumu firmās vai akadēmisko karjeru. Mūsu studiju programmas absolventi strādā gan ministrijās un pašvaldībās, gan lielākajās socioloģisko pētījumu firmās par projektu vadītājiem, par pētniekiem un docētājiem akadēmiskajās iestādēs – pētnieciskajos institūtos un universitātēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Starptautiskās ekonomiskās attiecības- Prof. bak. studijas

  Profesionālās bakalaura studiju programmas Starptautiskās ekonomiskās attiecības mērķis ir sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus akadēmiski un praktiski izglītotus speciālistus starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās atbilstoši ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālajai kvalifikācijai, lai viņi varētu strādāt valsts un starptautiskās institūcijās, iestādēs un komercsabiedrībās. Studentiem ir jāapgūst starptautisko ekonomisko attiecību teorētiskās, metodoloģiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī citu svarīgu un radniecīgu zinātņu pamati, piemēram, tiesību zinātnes un politikas pamati. Studiju programmā ir atsevišķi kursi, kuri daļēji vai pilnīgi tiek pasniegti angļu valodā, kā arī studentiem ir iespēja regulāri apmeklēt vieslektoru lekcijas angļu valodā. Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakses: lietvedībā un grāmatvedības pamatos, uzņēmuma vai iestādes organizācijā un starptautiskajos ekonomiskajos sakaros. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus programmas ietvaros. Studiju process ir veidots tā, lai studenti spētu sekmīgi realizēt komunikāciju starp Latvijas un ārvalstu organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nodrošinātu ārējo ekonomisko sakaru organizāciju un vadību maziem vai vidējiem uzņēmumiem Latvijā. Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae, Erasmus Mundus un studēt vai iziet praksi visā Eiropā un Eiropas Savienības partnervalstīs. Studenti ar labām angļu valo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages