• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 130 items
 1. Conducting- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified professional choir, symphony orchestra and wind instrument orchestra conductors, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of music sciences consistent with the standards of conductors’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the professional conducting environments of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme respect the interests of the Latvian nation, are able to adapt to the international cultural environment and to preserve and develop the national musical heritage of Latvia. Conducting with sub-programmes: Choral Conducting; Symphony Orchestra Conducting; Wind Orchestra Conducting. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. General Education Music Teacher- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified general education music teachers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of pedagogy and music sciences consistent with the standards of teachers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the labour markets of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme fulfil their primary professional goals complying with the principles of humanity, democracy, scientific approach, professionalism, individualization and creativity, adapting to the international culture scene as well as preserving and developing the heritage of the national music culture. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  PROGRAMMAS MĒRĶIS Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (audiovizuālā māksla, teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla) un tajā padziļināti apgūt kādu no pētniecības un mākslinieciskās jaunrades specializācijām (teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla, producēšana). STUDIJU REZULTĀTI - Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā; - Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot jaunrades un pētnieciskajā praksē; - Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem; - Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās; - Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Audiovizuālā mediju māksla- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (studijas krievu valodā): dokumentu pieņemšana līdz 2018. gada 17. decembrim. Pabeidzot šo studiju programmu, students iegūst gan bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā, gan pēc izvēles vienu no četrām profesionālajām kvalifikācijām, kas ļauj viņam strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos jaunajos medijos, veicot televīzijas un kino producenta; televīzijas režisora; televīzijas operatora vai scenārista pienākumus. Studiju valoda: Pilna laika dienas nodaļā: latviešu (75%) + angļu (25%) vai krievu (75%) + angļu (25%). Nepilna laika vakara nodaļā: latviešu (95%) + angļu (5%). ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Grafika- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Grafika". Apraksts Apakšnozare piedāvā studijas savstarpēji saistītās programmās – Grafikas mākslā un Grāmatu grafikā. Grafikas māksla, iekļaujoties mūsdienu kontekstā, pieļauj plašu visdažādāko materiālu, tehnisko paņēmienu un jaunāko drukas tehnoloģiju izmantošanu darbu radīšanā. Studijas, kuru laikā tiek apgūtas arī visas klasiskās grafikas tehnikas, ir orientētas uz aktuālajām tendencēm mākslā. Grāmatu grafikā studijas ir saistītas ar iespējamo darba tirgu un balstītas poligrāfijas nozares specifikā. Mācību procesā tiek akcentēta radošā izdoma un atraktīvu ideju praktiskā realizācija, notiek sadarbība ar tipogrāfijām, izdevniecībām, autortiesību pārstāvjiem, papīra izplatītājiem, u.c. sadarbības partneriem. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Jaunie mediji un audiovizuālā māksla- Mag. studijas

  Programma veidota pēc moduļu sistēmas, augstskolas RISEBA studentiem piedāvājot izvēlēties vienu no divām specializācijām – Audiovizuālā mediju māksla vai Multimediju skatuves māksla. Maģistra studiju programma piedāvā padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā jauno mediju vidēs un audiovizuālajās mākslās. Līdzās tradicionālām mākslas un mediju producēšanas praksēm, tiks attīstīta tādu novatorisku formu izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360-grādu video, performances, kultūras analītika, datu vizualizācija u.tml. Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu un performaču radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Liepājas universitāti. RISEBA studentiem mācību process 93% apmērā notiks Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6, 7% -Liepājā, Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā. Specializācijas: - Audiovizuālā mediju māksla (tiks īstenota augstskolā RISEBA) - Multimediju skatuves māksla (tiks īstenota augstskolā RISEBA) - Digitālā māksla (tiks īstenota Liepājas universitātē) - Skaņas māksla un elektroniskā mūzika (tiks īstenota Liepājas universitātē). Jauna specializācija: - Multimediālā skatuves māksla - maģistra studiju programmas jaunais v ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Glezniecība- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Glezniecība". Apraksts Glezniecības apakšnozare studentus iepazīstina ar dažādiem glezniecības žanriem, stiliem un tehnikām, studiju procesā attīstot katra studenta individuālo rokrakstu. Studenti apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, glezniecības tehnoloģiju, anatomiju un katru gadu dodas zaļajā praksē. Studiju procesu veido radošais darbs meistardarbnīcās un patstāvīgs radošais process. Studiju laikā veidojas sadarbība ar starptautiska mēroga institūcijām. Studējot Glezniecības apakšnozarē, var specializēties glezniecības restaurācijā un apgūt restaurācijas zinātniskos pamatprincipus, iegūt zināšanas stājglezniecībā, ikonu un monumentālajā glezniecībā. Šīs programmas būtiskākā sastāvdaļa ir temperas glezniecība uz koka pamatnes. Studenti specializējas vēsturisko artefaktu saglabāšanā, tuvinot tos iespējami precīzākai sākotnējai formai un saturam un veicot arvien sarežģītākus uzdevumus. Latgales reģiona plašais kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina apjomīgu restaurācijas darba piedāvājumu pēc studiju beigšanas. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Grafika- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuālās mākslas nodaļas apakšnozare "Grafika". Apraksts Grafikas specializācijā sagatavo laikmetīgi strādājošus māksliniekus, kuri ir apguvuši klasiskās grafikas tehnikas un datorgrafiku. Studenti apgūst klasiskās grafikas iespiedtehnikas, nodarbojas ar eksperimentiem un veido autortehnikas. Datorgrafikas nodarbībās studenti apgūst speciālās programmas, lai strādātu ar fotokolāžu, vektorgrafiku, grāmatu maketēšanu, kā arī ar 2D un 3D formātiem. Pēc studijām jaunie mākslinieki ir sagatavoti patstāvīgam radošam darbam, kā arī sadarbībai ar izdevniecībām, reklāmas aģentūrām un dizaina uzņēmumiem. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Māksla- Prof. bak. studijas

  Studiju programmā ir iespējams apgūt vienu no apakšprogrammām – Grafikas dizainers, Interjera dizainers. Studiju programmā šādi kursi: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, koloristika, datorgrafika, mākslas vēsture, svešvalodas, filozofija, uzņēmējdarbības vadība u.c. Apakšprogrammā Grafikas dizainers: dizaina vēsture, fotografēšana, video, poligrāfiskais dizains, zīmolvedība. Apakšprogrammā Interjera dizainers: interjera vēsture, arhitektūras pamati, interjera projektēšana, telpisko objektu dizains, gaisma interjerā. Studiju procesā plenēri, pētnieciskā un profesionālā prakse, radošie darbi, izstādes un konkursi. Sekmīgi pabeidzot studiju programmu, grafikas dizainers spēj plānot un organizēt savu vai citu speciālistu darbu grafikas dizaina projektu īstenošanā, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un programmnodrošinājumu; atbilstoši darba uzdevumam veic kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi (datu izpēte, problēmu konstatēšana, analīze un radošs risinājums); sagatavo grafikas dizaina projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju; komunicē ar pasūtītāju; organizē grafikas dizaina projekta realizācijas procesu un veic tā autoruzraudzību. Interjera dizainers prot plānot un īstenot radošas idejas telpiskās vides projektēšanas un iekārtošanas jomā, spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veic ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (interjera projekti, stila piedāvājumu izstrāde, telpu dekorēšana, telpisku objektu projektēšana), informācijas izpēti un analīzi, interjera koncepcijas un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages