• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. IFRS mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert összeállítani az IFRS szerinti beszámolót ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Államháztartási mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat, alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevllást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Economist in Accountancy

  A képzés célja számviteli szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Számvitel szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. diplomás szakreferens pénzügy, adó és adóeljárás szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: E szakképzettség birtokában a diplomás pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes  felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: általános közgazdasági alapismeretek; szakmai alapozó ismeretek; szakhoz kapcsolódó ismeretek.   A képzés során megszerezhető ismeretek ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. diplomás szakreferens pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: E szakképzettség birtokában a diplomás pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes  felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében;  megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit; konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságok ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. pénzügy adó, illeték, vám szaktanácsadó

  Pénzügyi, gazdasági területen dolgozók és vezetők képzése, illetve továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző pénzügyi szakterületeken (vállalkozások, költségvetési szervezetek, pénzintézetek, önkormányzatok) tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit. Az adó, illeték, vám szakirányon olyan pénzügyi-gazdasági szakismeret oktatása történik, amelyek elsajátításával a végzettek közép-és felsővezetői munkaköreinek betöltésére és önálló feladatok ellátására válnak alkalmassá.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A pénzügy adó-, illeték-, vám szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a vállalkozás elemeit, a vállalkozások, struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával, - a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat, - a hazai jogrendszert, társasági jogot, a munkajogot, az EU vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetét, - az adó-, illeték-, vám- és jövedéki szabályozást, - a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását. a társaságok pénzügyeit, - a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit,  - a mérleg- és eredményelemzés módszertanát, - a pénzügyi ellenőrzés ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Okleveles adóellenőrzési szakértő

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Awarding bodySALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Okleveles forgalmiadó-szakértő

  A képesítéssel rendelkező képes: adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni forgalmi adózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén forgalmi adózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni szokásos piaci ár nyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Okleveles jövedelemadó-szakértő

  A képesítéssel rendelkező képes: adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén jövedelemadózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén jövedelemadózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni szokásos piaci árnyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Okleveles nemzetköziadó-szakértő

  A képesítéssel rendelkező képes: adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén szokásos piaci árnyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén nemzetközi adózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén nemzetközi adózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni ...

  Awarding bodyPenta Unió Oktatási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages