• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. Environmental Researcher

  A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetkutató a) tudása Ismeri a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát. Birtokában van a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika és informatika) a szakmai érdeklődésének megfelelő speciális tudásnak. Ismeri az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban előforduló erőforrások kiaknázásának és megőrzésének lehetőségeit. Ismeri a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo-, és makrorégió szinten. Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen mintákban levő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait. Ismeri és szükség esetén kritikusan értékeli a környezeti szempontból fontos egészségü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Erasmus Mundes International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation

  1. Een gevorderde kennis bezitten van de manier waarop mariene biodiversiteit evolueert in tijd en ruimte en dit op verschillende biologische organisatieniveaus. 2. Vergelijkend onderzoek verrichten met betrekking tot de relatie tussen mariene biodiversiteit en ecosystemen, aan de hand van zorgvuldig ontworpen experimenten. 3. De waarde van mariene biodiversiteit evalueren en onderzoek opzetten om het behoud van mariene biodiversiteit en het commerciële en recreationele gebruik ervan te bewaken. 4. Een diepgaande wetenschappelijke kennis bezitten over de biodiversiteit en het behoud en het herstel van een mariene omgeving. 5. Gevorderde praktische vaardigheden bezitten in de toepassingsgebieden van het domein van de mariene biodiversiteit en het behoud ervan. 6. Een verantwoordelijke rol opnemen in een internationaal team. Een brugfunctie vervullen tussen onderzoek en beroepenveld. 7. Zelfstandig gespecialiseerde bronnen raadplegen. Een probleem uit het domein van de mariene biodiversiteit vatten in een wetenschappelijke vraagstelling, een onderzoeksopzet uitwerken en uitvoeren volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 8. De resultaten van (eigen) onderzoek presenteren en rapporteren aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 9. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 10. Kennis van het domein en resultaten van wetenschappelijk onderzoek plaatsen tegen een maatschappelijke achtergrond en ethische dimensie. 11. De kennis en vaardigheden opgedaan in het kader van internationale mobiliteit aanwende ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Expert in Human Ecology

  A képzés célja olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánökológiai szakember a) tudása Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a humánökológia legfontosabb összefüggéseit. Ismeri és érti a hazai, európai és globális környezeti problémákat, különös tekintettel azok társadalmi aspektusaira. Ismeri és érti a humánökológiával szoros kapcsolatban álló társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. A szakmai munkában közvetlenül alkalmazandó módszertani tudás birtokában van, különös tekintettel a kvalitatív társadalomtudományi módszerekre. Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a hazai környezetpolitikai döntéshozási mechanizmusokban mind állami, mind pedig önkormányzati szinten. Ismeri és érti az ökologikus vidék- és városfejlesztés, különösen az ökologikus helyi közösség- és gazdaságfejlesztés alapjait. b) képességei Alapszinten képes eligazodni a környezeti problémák és konfliktusok rendszerében. Transzdiszciplináris szemlélet birtokában képes a társadalmi folyamatok kör ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Master of Science in Aquaculture

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Een brede en diepgaande kennis bezitten van een aantal basisdisciplines (biologie, ecologie, pathologie, genetica, zoötechnologie, voeding, marketing en management, economie en, statistiek) van belang voor de aquacultuur 2. Inzicht in de processen die zich afspelen in verschillende vormen en systemen van aquatische productie. 3. Een brede en diepgaande kennis bezitten over de productie van aquatische organismen 4. De interacties tussen menselijke activiteit, milieuomstandigheden en het gebruik/de exploitatie van aquatische productiesystemen herkennen en ingrepen met een mogelijk corrigerend effect implementeren. 5. De interacties tussen biologische productiesystemen en de natuurlijke bronnen en de socio-economische context aan de hand van een systeemaanpak analyseren. 6. Toekomstgerichte ontwikkelingsstrategieën voor de aquacultuur industrie uittekenen en implementeren. 7. Over inzicht beschikken in en kunnen communiceren met vertegenwoordigers van de industrie en vertrouwdheid hebben zijn met de praktische aspecten van commerciële ondernemingen. 8. Hypotheses formuleren en testen, een onderzoeksprotocol opstellen en gegevens verzamelen en analyseren volgens de gangbare wetenschappelijke methodes. 9. Ethische beschouwingen omtrent dierlijke productie en experimenten begrijpen. 10. Eigen onderzoek, gedachten en onderzoeksvoorstellen communiceren en rapporteren op gepaste wijze, zowel mondeling als schrift ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen bos- en natuurbeheer

  Leerresultaten 3 en 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in bos- en natuurbeheer en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in algemene, kwantitatieve en technologische aspecten van het bos- en natuurbeheer en de houtkunde, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de natuurlijke en door mensen beïnvloede processen in bos- en natuurgebieden én in socio-economische factoren en managementtechnieken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van beheergerichte problemen in bossen en natuurgebieden om een antwoord vinden op door de maatschappij gevraagde diensten en goederen en een bijdrage te leveren aan het bos- en natuurbeleid. 5. Zelfstandig een ingenieursproj ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen land- en waterbeheer

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Een brede en diepgaande kennis bezitten van een aantal basisdisciplines (biologie, ecologie, pathologie, genetica, zoötechnologie, voeding, marketing en management, economie en, statistiek) van belang voor de aquacultuur 2. Inzicht in de processen die zich afspelen in verschillende vormen en systemen van aquatische productie. 3. Een brede en diepgaande kennis bezitten over de productie van aquatische organismen 4. De interacties tussen menselijke activiteit, milieuomstandigheden en het gebruik/de exploitatie van aquatische productiesystemen herkennen en ingrepen met een mogelijk corrigerend effect implementeren. 5. De interacties tussen biologische productiesystemen en de natuurlijke bronnen en de socio-economische context aan de hand van een systeemaanpak analyseren. 6. Toekomstgerichte ontwikkelingsstrategieën voor de aquacultuur industrie uittekenen en implementeren. 7. Over inzicht beschikken in en kunnen communiceren met vertegenwoordigers van de industrie en vertrouwdheid hebben zijn met de praktische aspecten van commerciële ondernemingen. 8. Hypotheses formuleren en testen, een onderzoeksprotocol opstellen en gegevens verzamelen en analyseren volgens de gangbare wetenschappelijke methodes. 9. Ethische beschouwingen omtrent dierlijke productie en experimenten begrijpen. 10. Eigen onderzoek, gedachten en onderzoeksvoorstellen communiceren en rapporteren op gepaste wijze, zowel mondeling als schrift ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen milieutechnologie

  Leerresultaten 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Milieutechnologie en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen.De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de chemische, fysische, (micro)biologische processen in natuurlijke en verontreinigde (eco)systemen, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-) lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in het kwalitatief en kwantitatief evalueren van de risico’s gebonden aan milieuverontreiniging in bodem, ondergrond, water en lucht, alsook in het ontwikkelen van duurzame oplossingen of het remediëren of voorkomen van milieuverontreinigingen. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van de theoretische en praktische kennis van chemische, fysische en biologische meettechnieken om verontreinigingen en de gevolgen ervan op te sporen, met het oog op de ontwikkeling en/of implementatie van innovatieve concepten. 4. Basiskennis en inzicht hebben in milieuwetgeving en - beleid 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipië ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de industriële wetenschappen milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages