• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász

    A képzés célja: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:       a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával; a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat; a hazai jogrendszert, a társasági jogot, a munkajogot, az EU-beli vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetet; a vám- és jövedéki szabályozást; a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását, a társaságok pénzügyeit; a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit; a mérleg- és eredményelemzés módszertanát; az üzleti tervezés módszertanát; a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét; az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket; a pénzügyi jogi rendszert, ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Adóügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, irodai szoftvereket használni, átlátni és munkája során érvényesíteni az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, elvégezni az adóbevallással kapcsolatos teendőket, adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni, adózással kapcsolatos információkat gyűjteni, nyilvántartani, adatokat szolgáltatni, ellenőrzésre előkészíteni, ellenőrzésben közreműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, felvilágosítani az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani az adóbevallások teljesítéséhez, előkészíteni a hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában, részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban, ...

  Awarding bodyKiskunhalasi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. diplomás szakreferens pénzügy, adó és adóeljárás szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: E szakképzettség birtokában a diplomás pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes  felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: általános közgazdasági alapismeretek; szakmai alapozó ismeretek; szakhoz kapcsolódó ismeretek.   A képzés során megszerezhető ismeretek ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. diplomás szakreferens pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: E szakképzettség birtokában a diplomás pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes  felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében;  megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit; konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságok ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Economist in Accountancy

  A képzés célja számviteli szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Számvitel szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. IFRS mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert összeállítani az IFRS szerinti beszámolót ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Jövedéki ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat intézkedni a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködni a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében ellátni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat gondoskodni az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról figyelemmel kísérni, szükség szerint intézkedni a határidős ügyek tekintetében felülvizsgálni, intézni az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, részt venni a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében, nyilvántartani a munkaerőt és illetményeket, alkalmazni az illetményés létszámgazdálkodás jogszabályi és belső előírásait, részt venni a pénzügyi tevékenység ismeretében a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, megismerni a különböző támogatások feltételrendszerét, közreműködni a finanszírozási javaslatok készítésénél, követni és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, a költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemezni, pályázatot, munkaszerződést előkészíteni, alkalmazni az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat, alkalmazni az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat is, betartani a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat, átlátni alkalmazásuk feltételeit és adaptálni ezeket szakterületére, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, az adójogszabályokat, különösen a helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazni azokat munkavégzése során, betartani ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. könyvvizsgálói asszisztens

  Számviteli területen dolgozók és vezetők, illetve gazdasági vezetők továbbképzése. A szakirányú továbbképzés a könyvvizsgálók és a munkáltatók részére közvetlenül is hasznosítható ismereteket, alkalmazható módszereket nyújt. A szak alapvető tananyagát a pénzügyi számvitel és beszámoló, valamint információs technológiai rendszerre támaszkodó elemzési, értékelési eljárások, számítástechnikai adatfeldolgozási módszerek ismertetése képezi.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) a könyvvizsgálói asszisztens szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:  * a legfontosabb gazdasági-jogi előírásokat (jogszabályok, egyezmények, egyéb előírások), * a jogszabályokhoz való hozzáférés módszereit, technikai eszközeit, * a szervezetek belső rendjének, szabályzatainak jogi kereteit, * az innováció, a logisztikai rendszer vállalati működését, folyamatait, alkalmazott módszereit, * a vezetők helyét, szerepét a szervezetekben, ismeri a vezetői munka összetevőit: a döntéshozatalt és a vezetés feladatrendszerét, * a vállalkozások szervezeti rendszerét, a szervezetek alkotórészeit, felépítésüket, típusait, * a legjellemzőbb EU-s szabályokat és iránymutatásokat a vállalkozások működésében, * a pénzügyi ismeretek és a jövedelemelosztási folyamatok rendszerét, * a pénz és hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolítását, és a pénzügyi döntések előkészítését, * az alapvető pénzügyi, gazdasági számításokat és képes a befektetések gazdasági értékelésére, * ismeri az adóbevallások elkészítését, az ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages