• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek: – az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén; – gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására; – képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására; – a szakirányú továbbképzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák; – alkalmasak a mezőgazdasági- és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására; A szakmérnök ismeri: – az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit; – a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát; – az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait; – az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.   Személyes adottságok, készségek: – szintetizáló és ökon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Economist in Marketing

  A képzés célja marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek, projektek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Írásban, szóban és modern infokommunikációs eszközökkel két idegen nyelven is képesek kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Marketing szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és - feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, valamint azok k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyógyszerész-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a szervezetek átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást, - a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek: A vé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogász-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - a problémamegoldás rendszerelméletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek: A végzettek a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:  - stratégiai gondolkodásmód, - önálló munkavégzésre való alkalmasság, - kreativitás és rugalmasság,  - szervezői képességek, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Master of Marketing

  Rinkodaros magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį darbą tyrimus vykdančiose ir konsultacines paslaugas teikiančiose organizacijose, vykdyti marketingo valdymo funkcijas Lietuvos ir tarptautinėse, privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse. Asmuo, įgijęs rinkodaros magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * žinos ir supras naujausias marketingo valdymo teorijas, metodus ir technologijas, gebės nustatyti jų taikymo organizacijų veikloje galimybes bei ribas ir vystyti originalias marketingo valdymo idėjas; * demonstruos funkcinių marketingo valdymo sričių išmanymą, marketingo tyrimų metodologijos žinias ir supratimą, leidžiantį apdoroti, analizuoti ir vertinti marketingo valdymo profesinei, ekspertinei, tiriamajai veiklai reikalingus duomenis; * integruos specifinių marketingo valdymo sričių žinias, sprendžiant sudėtingas marketingo valdymo problemas, atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus; pažintinės kompetencijos - * gebės vertinti ir argumentuoti marketingo valdymo bei susijusių sričių problemoms spręsti tinkamų teorinių modelių parinkimą; atlikti kritinę marketingo teorijų, tyrimų bei praktikos analizę ir kūrybiškai taikyti jos rezultatus sprendžiant marketingo valdymo problemas; * gebės savarankiškai atlikti metodologiškai pagrįstą marketingo tyrimą, įvertinti rezultatus, atrasti naujus faktus ir numatyti jų taikymo galimybes; * gebės inicijuoti ir parengti naujausiomis žiniomis pagrįstas marketingo studijas, reikalingas prak ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Master of Science in Digital Marketing

  Master of Science in Digital Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Master of Science in Marketing

  Master of Science in Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Master of Science in Marketing Analysis

  1. Developing advanced marketing decision models based on customer relationship management theories. 2. Independently and critically analysing business relevant issues using data mining and informatics. 3. Selecting and validating advanced analysis techniques to optimally model marketing problems. 4. Translating complex marketing problems into a scientific research question. 5. Applying a literature study in international, peer-reviewed journals to advanced marketing problems. 6. Mastering software as a means to create complex marketing decision models and being able to interact with tool specialists 7. Continuously expanding one’s own methodological competencies. 8. Integrating competing views into a single marketing solution. 9. Reporting the relevant results of own marketing research to scientific standards to peers and non-peers, both in writing and orally. 10. Producing professional reports on complex marketing issues and being able to communicate the results and recommendations to different levels in the organization. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master's Degree in "Business Administration (MBA)". Pathways: a) E-Business, b) Marketing, c) Supply Chain Management and Transportation, d) Executive MBA and Decision Making. Department of Business Administration. Faculty of Management and Economics. Pir

  Graduates of the programme have the following: Knowledge:• Have increased expertise in Business Administration and incorporate elements of scientific cutting edge developments in the fields of e-Business, Marketing and Communication, Logistics Chain and Transport, of Experienced Executives and Decision-making in research and professional activity.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of Business Administration and its interface with other areas of knowledge.• Have increased critical understanding of the evolutionary dynamics and cutting-edge issues in all areas of Business and Organizations’ Administration.• Select and organize appropriate strategies and practices for effective Management of Businesses and Organizations in the context of continuous change. Skills:• Implement methodological approaches and techniques in the performance of their organizational, production and administrative functions.• Implement with originality the knowledge acquired in research, analysis and development of innovative solutions to complex, interdisciplinary and innovative issues of Business Administration.• Articulate in a scientifically documented manner innovative solutions to complex and new issues and formulate valid judgments, taking into account the respective relevant social, economic, cultural and ethical dimensions.• Document their scientific positions with specialized information and arguments towards a public specialized or not, with clarity, efficiency and accu ...

  Awarding bodyPiraeus University of Applied Sciences Technological Educational Institute of Piraeus (T.E.I. of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Business Administration" (MBA). Pathways: a) Marketing, b) Financial Administration, c) Human Resources Administration, d) Tourism Business Administration, e) Healthcare Units Administration, f) Educational Administrations Administrati

  Knowledge: Graduates acquire increased specialized knowledge on the cognitive domains of the programme, with regard to the latest scientific developments, acquire the basis for original and critical thinking by combining various cognitive sectors, and are capable of connecting research to professional activity, taking into consideration the theories and methodologies of their cognitive domain. Skills: Graduates acquire skills with regard to the practical application of theories and methodologies, the critical and original application of the knowledge acquired on research, the analysis and evaluation of modern relevant subjects, as well as the documentation and resolution of composite problems with clarity, sufficiency, and precision, while taking into consideration the various application context thereof. In addition, they acquire skills for the collection and analysis of data, decision-making, the procedures of communication, the design of management programmes, as well as the management of teams. Competences: The graduates develop competences at a high level and are capable of using them effectively, both in scientific and professional situations. Moreover, they are capable of using these competences for the formulation of strategies, decision making, as well as crisis management. In addition, the acquire competences for learning, setting objectives and priorities, managing time, and formulating and presenting reports using new technologies. ...

  Awarding bodyUniversity of Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages