• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. Academic bachelor's degree in textile materials and design (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) design and plan products with regard to adequate workmanship, quality and price and carry out independent technical evaluations on the basis of scientific analysis and synthesis, integrate the basics of engineering economics and environmental protection issues with the issue of textile materials and engineering design in the textile industry, quickly and creatively link theory and practice through organised, professional and supervised practical work, show greater creativity and innovation as the result of interdisciplinary study, analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences, master research methods, procedures and processes, develop critical and self-critical assessment, apply knowledge in practice, perform professional work autonomously, develop communication skills and abilities, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, show cooperativeness and work in a group (including in an international environment), (subject-specific competences) demonstrate mastery of knowledge from the field of engineering design, textile materials, computer science and information science, planning and manufacture of garments, ecology, environmentally friendly textile engineering, environmental policy, engineering management, measuring techniques, production processes and waste management, supervise existing technological procedures and modernise them, design and plan products w ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. faipari termék és formatervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel (látványtervezés, integrált és fő rendszerek) kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezési iskolákat, módszereket és a környezetbe illesztést tekintettel a fenntartható fejlődésre,* Megtanulják a funkció és a forma összehangolását,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolását,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* menedzsment ismeretek: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:      Faipari technológiai folyamatok tervezése.      Faipari termékek, alkatrészek, szerkezetek tervezése.      Faipari formatervezés.Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. faipari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel (látványtervezés, integrált és fő rendszerek) kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezési iskolákat, módszereket és a környezetbe illesztést tekintettel a fenntartható fejlődésre,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolását,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* menedzsment ismeretek: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Faipari technológiai folyamatok tervezése.Faipari termékek, alkatrészek, szerkezetek tervezése.Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Food Safety and Quality Engineer

  A képzés célja élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik elkötelezettek a szakmájuk iránt az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség területen és rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai, egészségvédelmi és élelmiszerjogi ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és forgalmazását. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök a) tudása Részletekbe menően ismeri a teljes élelmiszerlánc általános és specifikus jellemzőit, összefüggéseit, határait, működésének sajátosságait, jogszabályi környezetét, annak legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit, az ezeket felépítő terminológiát és az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Ismeri az élelmiszerlánc-biztonságot és az élelmiszer minőséget, valamint az emberi egészséget veszélyeztető tényezőket a teljes élelmiszerlánc folyamatában. Ismeri és érti az élelmiszerbiztonsági és -minőségi szakterület belső összefüggéseit és beágyazottságát a hazai, az európai uniós és a tágabb nemzetközi környezetbe (a társadalmi, agrárágazati, jogi, közgazdasági és kereskedelmi környezet vonatkozásában). Részletesen ismeri az élelmiszerek és azok előállítási folyamatainak ellenőrzésében használatos eszközöket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Food Science and Technology Engineer

  A képzés célja élelmiszermérnökök képzése, akik az élelmiszer-tudományi területen a szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek, rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, ismerik és alkalmazzák a szakterület legújabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természettudományi és műszaki tudományi területeken. Képesek megszerzett szakmai tudásuk alkotó alkalmazására a különböző élelmiszeripari ágazatokban. A megszerzett élelmiszer-tudományi és ezzel összefüggő élelmiszerlánc komplex ismeretének birtokában képesek a teljes élelmiszeripari vertikumban rendszerszemléletű munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az élelmiszermérnök a) tudása Részletekbe menően és rendszer szinten ismeri az élelmiszer előállítás általános és specifikus jellemzőit, összefüggéseit, határait, élelmiszerlánc-biztonsági összefüggéseit, jogszabályi környezetét, a legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit, az ezeket felépítő terminológiát és az élelmiszertudomány és élelmiszer technológia kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Komplex módon ismeri és elemzi az élelmiszer-ipari nyersanyagokban az élelmiszer előállítás és élelmiszer forgalmazás során lejátszódó változásokat. Érti és ismeri a hagyományos és újszerű élelmiszer feldolgozási technológiákat, képes a termékfejlesztés során új összetételű élelmiszerek létrehozására. Ismeri az emberi jólét és az élelmiszeripar kapcsolatát, az élelmiszeripar kulturális relációit, kultúrákon ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. geotechnikai szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja az okleveles építőmérnöki oklevéllel rendelkező és a mélyépítésben dolgozó szakemberek tudásának fejlesztése, ismereteik elvi alapjainak felfrissítése. A geotechnika új területeinek megismerésével lehetővé válik az e területen működő vállalkozások fejlesztése. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a geotechnika és kapcsolódó rokon szakmák legújabb ismereteit:* alapos elméleti ismeretek a geotechnika minden területén, * korszerű számítógépes módszereket támogató ismeretek,* talaj és szerkezet egymásra hatása alapozási kérdésekben földrengés esetén,  * mérnökgeológia és geofizika ismeretei,   * mélymunkagödrök és mélyalapozások ismeretei, * földmunkák legújabb ismeretei.       Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok ellátására, a szükséges vizsgálatok elvégzésére többek között:* talajvizsgálati jelentések készítésére, * komplex feltárási tervek készítésére, feltárások irányítására, * alapozások és mélymunkagödrök tervezésére, kivitelezésére, * geotechnikai számítógépes szoftverek elmélyült alkalmazására,  * felszínmozgások, földművek károsodásának elemzésére, * a szerkezetek vízzel kapcsolatos problémáinak jobb megítélésére, * megoldások alkalmazására a környezeti geotechnika problémáira.  Személyes adottságok, készségek:* elemző, problémamegoldó készség, képesség.  * áttekintő-képesség,  * szakmai elhivatottság, * ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Light Industry Engineer

  A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik a könnyűipar szakterületeihez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek az elméletben és a gyakorlatban jelentkező műszaki és szervezési, valamint komplex tervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett műszaki, informatikai, esztétikai ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó készségek révén alkalmasak a tervezési, a technológiai és a szolgáltatások területén jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, további önálló ismeretszerzésre. Felkészültek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A könnyűipari mérnök a) tudása - Komplex módon, magas szinten ismeri a könnyűipari szakmaterületek elméleti és gyakorlati részeit. - Rendszerezett módon birtokolja a könnyűipari anyagismereti, és technológiai szaktudást. - Innovatív, részletekre figyelő tervezői tudás birtokában van. - Ismeri a könnyűipari terméktervezés szakterületen alkalmazott anyagokat, összetételüket, tulajdonságaikat, alkalmazási területeiket, az anyagjellemzők és a feldolgozás közötti összefüggéseket. - Rendelkezik vezetői ismeretekkel, valamint a csoportban végzett munka sikerességét támogató tudással. - Ismeri a biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi (SHE) illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési (QA/QC) követelményrendszereket. - Ismeri, alkalmazza és betartatja a műszaki és g ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Master brewer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Stelt de receptuur op (co 01226) - Volgt de bestaande receptuur op of stelt een nieuwe receptuur samen - Maakt het brouwschema en volgt het op - Kiest de grondstoffen uit in functie van de receptuur - Gaat na of de grondstoffen voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen - Berekent de juiste hoeveelheid van elke grondstof en respecteert de verhoudingen - Interpreteert het analyseverslag van de grondstoffen - Bepaalt het toedieningstijdstip per grondstof - Zorgt voor de juiste voorraad - Plant de nodige brouwsels in ● Behandelt de grondstoffen voor (co 01227) - Weegt de grondstoffen af - Bedient de molen - Schroot* de mout - Stort de grondstoffen - Bereidt de juiste temperatuur voor in functie van de grondstof - Bepaalt de mout-water verhoudingen - Meet de pH-waarde met de gepaste meettoestellen en past aan indien nodig * *Schroten : malen of pletten van mout ● Maïscht* het brouwsel (co 01228) - Verstijfselt* het ruwe graan - Voert het brouwschema uit - Meet de pH en past deze eventueel aan - Bouwt de temperatuurtrappen op door de juiste temperatuur in te stellen - Bewaakt het temperatuurschema - Meet de versuikering - Volgt het proces nauwgezet op - Stopt het maïschen tijdig op de aangewezen temperatuur * *MaÏsche: vrij dikke brij van gemalen mout (eventueel andere ongemoute granen en water). De grondstoffen worden samengevoegd in de beslagkuip om dan de 1ste stap in het brouwproces te ondergaan; maïschen *Verstijfselen: oplos ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Engineering (Wood Materials and Technology) (LLU)

  The aim of the study programme: - preparing highly qualified specialists for scientific, pedagogical as well as lead positions, who would be endowed with a creative, independent ability to decide and promote further development of the Latvia forest industry. Results: - obtaing knowledges of the achievements in the field of wood materials and technology, research and data analysis methods, information collection and use both ways - theoretical and practical, skills investigate, collect, analyze and use data related to wood material and processing technology topical issues; - publish research results in scientific conferences and publications, competencies in wood materials and technology research from the aspects - theory and practice. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Master of Engineering in Food Science (LLU)

  To acquire deepened courses of Food science in chemistry of natural substances and modelling of food processes using modern information technologies; - to acquire knowledge for assessment of food quality and food safety using physically-chemical, microbiological and sensory evaluation methods; - to understand tendencies of novel food (GMF, functional food, etc.) in the world and scientific findings connecting with them; - to realise economical assessment of new food products; - to carry out independent research investigated one of the problems in food science, summarizing obtained research results in Master Thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages