• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3 items
 1. Master of Science in Transport and Maritime Management

  1. Een verbredende en verdiepende kennis van en inzicht hebben in de hedendaagse facetten en de onderlinge samenhang van de transportgerelateerde bedrijfskunde, opgebouwd door relevante onderzoeksresultaten en door internationale ervaring vanuit de vervoerswereld. 2. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van de transportketen, haar diverse modi, interfaces en actoren en de interactie met het logistiek management. 3. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van het logistiek management, met name wat betreft import-exportmanagement, opslag en distributie van goederen, relevante wetgeving en regulering. 4. Binnen het domein van het transportmanagement een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren. 5. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om haalbare oplossingen voor concrete bedrijfsgerichte problemen uit te werken. 6. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake vervoer voor te bereiden, te nemen en op te volgen binnen het geheel van de transportketen. 7. Kritisch reflecteren over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, en hun impact op het transportgebeuren in een (inter)nationaal perspectief. 8. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten en/of oplossingen van complexe casussen op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rap ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master in Innovation and Entrepreneurship

  Gemeenschappelijke eindtermen masteropleidingen Vlerick, gevalideerd door de internationale accreditatieorganisatie AACSB in 2014: 1. Sterke interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen, met als doel samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te kunnen werken op een manier die motiveert en inspireert. 2. Zelf-managementvaardigheden ontwikkelen en reflecteren over je persoonlijke sterktes en zwaktes, in een levenslang streven jezelf verder te ontplooien. In staat zijn te reflecteren en ageren op basis van zelfreflectiemethodes. 3. Analytische en creatieve probleemoplossende vaardigheden verwerven door probleemidentificatie, professioneel onderzoek, gestructureerde analyse en synthese van data, in combinatie met een kritische, resultaatsgerichte afweging van alternatieven. 4. In staat zijn om de tijdens de opleiding verworven kennis toe te passen in de managementpraktijk door inzicht te verwerven in mogelijke implementatieproblemen. 5. Blijk geven van een flexibele en creatieve ingesteldheid door proactief marktopportuniteiten te identificeren en ontwikkelen, binnen diverse type organisaties. 6. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht op managementproblemen door het oplossen van casestudies uit diverse industrieën zoals de financiële sector, productie, groothandel, consultancy, enz. De voor de Master in Innovation and Entrepreneurship specifieke eindtermen zijn: 1. In staat zijn om zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodieken te gebruiken om opportuniteiten te identificeren en te exploiteren v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master in International Management and Strategy

  Gemeenschappelijke eindtermen masteropleidingen Vlerick, gevalideerd door de internationale accreditatieorganisatie AACSB in 2014: 1. Sterke interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen, met als doel samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te kunnen werken op een manier die motiveert en inspireert. 2. Zelf-managementvaardigheden ontwikkelen en reflecteren over je persoonlijke sterktes en zwaktes, in een levenslang streven jezelf verder te ontplooien. In staat zijn te reflecteren en ageren op basis van zelfreflectiemethodes. 3. Analytische en creatieve probleemoplossende vaardigheden verwerven door probleemidentificatie, professioneel onderzoek, gestructureerde analyse en synthese van data, in combinatie met een kritische, resultaatsgerichte afweging van alternatieven. 4. In staat zijn om de tijdens de opleiding verworven kennis toe te passen in de managementpraktijk door inzicht te verwerven in mogelijke implementatieproblemen. 5. Blijk geven van een flexibele en creatieve ingesteldheid door proactief marktopportuniteiten te identificeren en ontwikkelen, binnen diverse type organisaties. 6. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht op managementproblemen door het oplossen van casestudies uit diverse industrieën zoals de financiële sector, productie, groothandel, consultancy, enz. De voor de Master in International Management and Strategy specifieke eindtermen zijn: 1. Een doorgedreven inzicht verwerven in analytische technieken die het strategisch beslissingsproces van diverse type organisaties ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community