• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 182 items
 1. (a felvétel alapjául szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése) szakirányú szakfordító (idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek:    - a fordítási és tolmácsolási tevékenység egyes elméleti kérdései,   - nyelvi és kulturális ismeretek a forrás és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika),   - a fordító és tolmács szakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok),   - kommunikációs alapismeretek. A szakon végzettek alkalmasak:    - szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítésre (fordítás, szakfordítás, tolmácsolás),   - terminológiai gyűjtemények készítésére,   - fordítástámogató eszközök használatára,   - tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok:    - elemzőképesség,   - döntésképesség,   - kreativitás,   - ítélőképesség,   - stressz tűrő képesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:    - megbízáselemzés,   - szövegelemzés,   - stratégiatervezés,   - szövegalkotás,   - tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Baby-sitter and Nanny (English)

  A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához. Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteket illetően bizonyítják, hogy - megfelelő szintű angol nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek; - ismerik az angolszász kultúrát; - angol nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás; - ismerik az adott korosztály nevelés során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket; - korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén; - képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni; - segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését; - folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat. Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak: - elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekek valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni; - korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. fordító és szerkesztő

  A szakirányú továbbképzés célja két, egymást kiegészítő feladat professzionális ellátására felkészíteni a felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatókat. A lassan áttekinthetetlenül sokféle szerkesztő- és fordítóképzés közül ugyanis mai ismereteink szerint egyik sem köti össze a kétféle munkafolyamatot, márpedig a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a szerkesztőként is dolgozó fordító, illetve a fordítói tapasztalattal is bíró szerkesztő lényegesen jobban, hatékonyabban és körültekintőbben képes elvégezni a munkáját. A látszólagos túlkínálat ellenére a munkaerőpiac mindkét oldalán inkább hiány mutatkozik: a könyvkiadók számára a folyamatosan romló minőségű fordítói és a pongyola szerkesztői munka okoz számottevő többletköltségeket és jelentős fennakadásokat – ritkaságszámba megy a jó szerkesztő, a jó fordító pedig fehér holló –, míg a bolognai rendszerben első diplomájukat megszerző hallgatók minden eddiginél kevesebb hasznosítható ismerettel, jártassággal és készséggel vágnak majd neki munkavállalói pályafutásuknak. A képzés során az elméleti háttér elsajátításával párhuzamosan az adott témakörök gyakorlati előfeltételeire, munkafolyamataira helyeződik a főhangsúly. A hallgatók a kurzus során elsajátíthatják a fordítás és szerkesztés alapvető fontosságú feladatainak ismeretét és azok gyakorlatban történő alkalmazását.a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- általános fordítói ismeretek- általános szerkesztői ismeretek- általános korrektori ismeretek- általános szöveg-előkészítői ismeretek- által ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. idegen nyelv mérési és értékelési tanácsadója (angol, német)

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* a nyelvtudásmérés alapvető szakmai kritériumait;* az európai keretrendszer szintrendszerét.képesek:* osztálytermi mérések tervezésére, az eredmények feldolgozására;* összehasonlító (formális) mérések, versenyek tervezésére és lebonyolítására;* feladatkészítésre osztálytermi méréshez és formális mérésekhez;* összehasonlító (formális) mérések eredményeinek feldolgozására, elemzésére;* vizsgafeladatok, tesztfeladatok összehasonlító elemzésére;* nyelvi teljesítmények és feladatok szintjének meghatározására.    alkalmasak:* osztálytermi mérések tervezésére, az eredmények feldolgozására;* összehasonlító (formális) mérések, versenyek tervezésére és lebonyolítására;* összehasonlító (formális) mérések eredményeinek feldolgozására, elemzésére.rendelkeznek:* tapasztalattal a feladatfejlesztés terén;* tapasztalattal mérések előkészítésében és lebonyolításában. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. kínai nyelvi szakfordító és tolmács

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek  ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten a modern kínai mandarin (putonghua) nyelvet; * a kínai politikai, diplomáciai, gazdasági, üzleti élet sajátosságait, nyelvhasználatát, terminológiáját; * a kínai politikai, diplomáciai, gazdasági, üzleti életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * a fordító és tolmácsmunkához szükséges etikai normákat;   képesek: * kínai nyelvű politikai, diplomáciai, gazdasági, üzleti, jogi szövegek magyarra fordítására, ilyen típusú magyar nyelvű szövegek kínaira fordítására; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind kínaiul, mind magyarul; * olyan szöveget alkotni mind magyar, mind kínai nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő kínai és magyar nyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására;   alkalmasak: * az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind kínai, mind magyar nyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel  az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhaszná ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. orosz nyelvi referens és fordító

  Elsajátítandó kompetenciák: ­ az orosz és a magyar nyelv magas szintű ismerete, amely képessé teszi a hallgatót a könnyed és szabatos kifejezésre, mind a szóbeli, mind az írásbeli érintkezésben; ­ az orosz nyelv készségszintű alkalmazása intézményi ügyvitelben, adminisztrációban, levelezésben, külföldi partnerek fogadásakor, valamint nem kimondottan szaknyelvi fordítás és tolmácsolás során; ­ a jogi és európai uniós szakszókincs elemeinek elsajátítása.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A fenti kompetenciákat megalapozó nyelvi és kulturális ismeretek, úgymint:  ­ a mai orosz nyelv nyelvtana és szókincse, helyes kiejtése; szociolingvisztika, a különböző beszédhelyzetekhez kötött stílusrétegek, a fordítás/tolmácsolás szempontjából releváns orosz-magyar kontrasztív nyelvészeti jelenségek; ­ Oroszország (és a volt Szovjetunió) kultúrája, alapvető földrajzi, történelmi, irodalmi és művészeti tájékozottság, valamint az ország mindennapjainak, gazdasági és társadalmi-politikai változásainak folyamatos követése az írott és elektronikus sajtó révén. Személyes adottságok: A nyelvismereten és a kulturális tájékozottságon túl ezek alkalmazásának képessége változatos kommunikációs helyzetekben; önálló, gyors és intelligens döntéshozatal, a külföldi partner szándékainak, gondolkodásmódjának megértése, a felmerülő vitás kérdések bölcs, mindkét fél számára kielégítő rendezése.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett ismeretek és elsajátított készségek alkalmassá teszik a v ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakfordító és tolmács idegen nyelvből (adott szláv/balti nyelv) és magyar nyelvből

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl, számos olyan tantárgyat, mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek       ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a szakterminológiát, a különféle szövegfajták jellegzetességeit;   képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát; * eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában  a nyelvhelyességi szabályok automatikus alka ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből

  A szakirányú továbbképzés célja a szaknyelvoktatáson kívül, olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európa Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl, számos olyan tantárgyat mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit.   képesek: * ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies

  A képzés célja olyan bölcsész szakemberek képzése, akik ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (C1), komplex típusú, vagy azt meghaladó szintjén képesek újlatin (francia, olasz, portugál, román vagy spanyol) nyelvű, a munkavégzésükhöz kapcsolódó általános kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni, alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek a lehetséges munkavállalási területek (az adott újlatin nyelv és kultúra ismeretéhez kötődő feladatok ellátása hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, az újságírás, a PR területén) elvárásainak megfelelően szakmai, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére, feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A romanisztika szakos bölcsész a) tudása - A szakot elvégző hallgató tájékozott az adott újlatin nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében. - Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális szövegeit, kontextusait, valamint, ha van, legalább egy, a saját szakirányához kapcsolódó Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. - Ismeri az adott újlatin nyelvű kultúra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában a Közös Európai Referenciakeret középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén képesek valamely szláv (bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, az adott nyelvi kompetencia keretei között közvetíteni, valamint alkotni írásban és szóban. Rendelkeznek továbbá a szláv nyelvek és kultúrák - beleértve a magyarországi szláv nyelvű nemzetiségek nyelveit és kultúráit - területén, valamint általános társadalomtudományi, humán műveltségi témakörökben olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek birtokában képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris gyakorlati művelésére, emberi, kulturális problémák kreatív kezelésére és e területen konkrét feladatok önálló megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szlavisztika, orosz/ bolgár/ cseh/ lengyel/ horvát/ horvát nemzetiségi/ szerb/ szerb nemzetiségi/ szlovák/ szlovák nemzetiségi/ szlovén/ szlovén nemzetiségi/ ukrán/ ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész a) tudása - A szakot elvégző hallgató általános ismeretekkel rendelkezik a szlávság kulturális és nyelvi sokszínűségéről, jól ismeri a szakirányának megfelelő szláv nyelvű közösség kulturális és nyelvi identitásának fejlődéstörténetét. - Ismeri az alapvető összefüggéseket a szláv, a magyar és az európai identitás legfontosabb kulturális objektumai és szö ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages