• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 29 items
 1. korrózióvédelmi specialista

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező specialisták képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein felmerülő korróziós problémák megoldására.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a korrózióvédelem területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; a korrózióvédelemhez kapcsolódó korszerű, szabványos vizsgálati módszerek elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete; a környezetvédelem, minőségügy, műszaki szabályozás alapvető ismeretei; alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban, adatgyűjtésben és elemzésben; a felmerülő korróziós problémák korrekt felismerése és javaslat tétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra.   Személyes adottságok, készségek:   problémafelismerő és -megoldó képesség; fejlett műszaki érzék; együttműködő képesség, tolerancia; rugalmasság, kreativitás; a minőség iránti elkötelezettség; rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás; képesség az önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A korrózióvédelmi specialista szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a különböző korróziós problémák felismerésére és megalapozott állásfoglalás kialakítására, valamint ezen álláspont adekvát kommunikációjára. A nemzetközi szakmai kö ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Chemical Engineer

  A képzés célja vegyészmérnökök képzése, akik alkalmasak vegyipari folyamatok, berendezések üzemeltetésére és fenntartására, vegyipari technológiák bevezetésére, alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetésére, az emberi egészségre kifejthető hatásainak felismerésére, a szükséges prevenciós tevékenység eszköztárának alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A vegyészmérnök a) tudása - Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét. - Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat. - Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait. - Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit. - Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket. - Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Molecular Bionics Engineer

  A képzés célja molekuláris bionikus mérnökök képzése, akik szelektív biológiai, molekuláris fizikai-kémiai, elektronikai és számítástechnikai, valamint orvosi alapismereteket és kísérleti metodikákat elsajátítva, ezeket a gyakorlati és elméleti munkában integrálni képesek. Ismereteiket alkalmazni tudják a gyógyszeripar, orvosi biotechnológiai, továbbá orvosi- és bioelektronikai ipar, nanotechnológiai ipar, bio-protézis ipar, bio-képalkotó berendezés ipar és rokon iparágak területén és más kapcsolódó területeken (környezet- és közegészség-védelem, ipari és természeti katasztrófavédelem, köz- és személyi biztonság, személyre szóló orvosi és gyógyszer-technológiák). Képesek lesznek nagy értékű berendezések készségszintű működtetésére az egészségügyi és ipari alkalmazásokban egészségvédelmi és biztonsági alapelveket figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A molekuláris bionikus mérnök a) tudása - Ismeri a bionikai szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, modern mérnöki fizikai, molekuláris és sejtbiológiai, genetikai, elektronikai és informatikai valamint kvantitatív idegtudományi alapelveket. - Összefüggő ismeretekkel rendelkezik a molekuláris világ fizikai, kémiai, elektromos, mágneses és optikai alapjelenségei terén. - Gyakorlati szinten ismeri az elektronikai valamint molekuláris biológiai laboratóriumi alapméréseket és metodikákat, beleértve a számítástechnikai szakismereteket is. - Ismeri és érti a bionikai szakterületen a tanulási, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Biochemical Engineer

  A képzés célja biomérnökök képzése, akik alkalmasak a széles körűen értelmezett biotechnológiai rendszerek, és az azokat működtető személyzet irányítására, analitikai vizsgálatok, gyártásközi és végső minőségellenőrzés végzésére, valamint legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére. A képzés lezárultával a biomérnök részt vehet technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, részfeladatokat láthat el kutatásokban, a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A biomérnök a) tudása - Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit. - Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket. - Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit. - Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait. - Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását. - Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket. - Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait. - Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági és menedzsment sz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Drog- és toxikológiai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat dokumentációs feladatokat végezni felkészülni és megtervezni a napi munkáját elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait kiértékelni az elvégzett vizsgálatokat alkalmazni a munkájára vonatkozó szabványokat, jogszabályokat betartani a minőségbiztosítási rendszer előírásait figyelemmel kísérni a felügyelete alá tartozó berendezések műszaki állapotát oktatásokon, továbbképzéseken részt venni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Gyógyszeripari szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat dokumentációs feladatokat végezni felkészülni és megtervezni a napi munkáját elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait kiértékelni az elvégzett vizsgálatokat figyelemmel kísérni a felügyelete alá tartozó berendezések műszaki állapotát oktatásokon, továbbképzéseken részt venni ellenőrizni az alapanyagok beszállítását, raktározását alkalmazni a minőségbiztosítási rendszer előírásait elvégezni az eszközök, eljárások validálási feladatait speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokat végezni gyógyszergyártási műveleteket végezni elkészíteni és kiszerelni a gyógyszerformákat betartani a gyógyszerkönyvi előírásokat részt venni a gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés folyamataiban gyógyszeralapanyag gyártó, fermentáló műveleteket végezni gyógyszerkiszerelő berendezéseket kezelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gázipari technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Nyomásszabályozó állomásokat üzembe helyezni, javítani, karbantartani Karbantartási munkákat tervezni, elvégezni A megfelelő gáztüzelő berendezést kiválasztani, a fogyasztói vezetékhez csatlakoztatni, beüzemelni, beszabályozni, karbantartani és javítani A gázfogyasztót a gázkészülék biztonságos és gazdaságos üzemeltetésére kioktatni Tüzeléstechnikai méréseket végezni, a mérés során kapott eredményeket kiértékelni Szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát elvégezni, a kapott eredményt értékelni, dokumentálni PE csöveket kezelni, hegeszteni A megfelelő hegesztési eljárásokat kiválasztani A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat betartani, betartatni A tűzvédelmi rendszabályok betartását ellenőrizni Szerelési vázlatot készíteni Gáztervek alapján anyagés szerszámigényt összeállítani, gázszerelések technológiai lépéseit összeállítani Értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni Elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a tételes anyagjegyzéket Előkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat Irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat Hőközpontokat, kazánházakat üzemeltetni Tervezni és irányítani a karbantartási, javítási és szerelési feladatokat Elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket Propán-bután hálózatokat, falugáz rendszereket üzemeltetni ...

  Awarding bodyDUNAGÁZ GÁZIPARI OKTATÁSI ÉS MINŐSÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Vegyipari rendszerkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: -a beszállított alapanyagok, gyártási segédanyagokat fogadni, raktározni; -a beszállított anyag minőségével és pontos mennyiségével kapcsolatos gyorsvizsgálatokat elvégezni; (üzemanalitikai feladatok, fizikai és kémiai alapjellemzők mérése) beszállított anyagot feldolgozásra előkészíteni; -a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákat felmérni; –-a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat és segédanyagokat kiválasztani, a vonat az alapvető gyorsjavításokat (tömítéscsere, szabványos cserealkatrész beépítése, kenési rendszer ellenőrzése, kenőanyag utántöltése) elvégezni; új berendezés üzembe helyezésében részt venni; -figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással; a korszerű, automatizált gyártás folyamatjelző műszereit leolvasni, értékelni, és a jelzések alapján a technológiai utasításnak megfelelő mértékben beavatkozni; technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működtetni vegyipari berendezéseket, végrehajtani gyártási technológiát; a korszerű, automatizált sorozattermelő (adagoló, kiszerelő, csomagoló stb.) berendezések vezérlőelemeit pneumatikus, elektromos vagy hidraulikus vezérlőeszközeit - üzembe helyezni, működésüket ellenőrizni és a szükséges mértékű zavarelhárítást végrehajta közreműködni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárításában -ellenőrizni a zavartalan alapanyagés energiaellátást; –-betartani az üzemre, gyártási folyamatokra ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vegyész technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: felmérni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek eszközök mennyiségét és műszaki állapotát meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással kivizsgálni és javaslatot tenni vagy intézkedni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárítása érdekében gondoskodni a gyártási feltételek folyamatos fenntartásáról, ellenőrizni a zavartalan alapanyagés energiaellátást elvégezni a termeléssel összefüggésben szükséges, közvetlen minőségi ellenőrző laboratóriumi vizsgálatokat -ellenőrizni, irányítani az alapanyagok, gyártási segédanyagok beszállítását, raktározását és feldolgozását -ntézkedni a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzése felől –-j berendezés üzembe helyezésében részt venni –-gondoskodni a betartani és beosztott munkatársaival betartatni a laboratóriumra, az üzemre, a gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat -vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészíteni –-vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait minőségi és mennyiségi analitikai munkát végezni -vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni –-preparatív laboratóriumi munkát végezni –-laboratóriumi műveleteket végrehajtani önállóan, vagy magasabb képzettségű (üzemmérnök vagy m ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Pirotechnikai terméküzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: 500 kg nettó hatóanyag tartalom alatt termék felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztráció vezetésére engedélyeztetési eljárásokat lefolytatatására (a felhasználás engedély szerinti felelőse, kivéve a vezető pirotechnikus képzettséghez kötött tűzijátékokat) látvány kivitelezésére minden olyan munkaterületen, ahol engedélyhez kötött pirotechnikai terméket használnak fel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages