• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Pedagogika (Pedagogy)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilji študijskega programa so usposobiti strokovnega delavca temeljnega profila za določena področja vzgoje in izobraževanja od splošnega poznavanja pojavov in procesov celotnega pedagoškega področja do usposobljenosti za sodelovanje v pedagoškem procesu, načrtovanje in nudenje individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom, organiziranje različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja v in ob procesu dela in v različnih oblikah in za različna življenjska obdobja, skrb za profesionalni razvoj ter za raziskovanje in inoviranje, kar naj bi diplomantom omogočalo tako vstop v delo, kot tudi nadaljevanje izobraževanja. Da bi imeli bodoči diplomanti široko razgledanost in osnovo za nadaljnje poglabljanje, so v programu zajeti tudi temeljni predmeti s področja kulture in družbe kot so: osnove pedagogike in razvoj šolstva, sociologija edukacije, antropologija, teme iz psihologije ter tudi osnove anatomije in fiziologije, s katerimi bodo diplomanti spoznali temeljne strukture in delovanje človeškega organizma ter odklone oziroma nepravilnosti v njihovem delovanju. Glede na velik pomen sporazumevanja in sodelovanja ter različnih partnerskih vlog, je cilj programa tudi temeljna razgledanost diplomantov na področjih, ki vključujejo tovrstna osnovna znanja in veščine kot tudi sposobnosti pozitivnega vrednotenja in upoštevanja različnosti. Diplomanti se bodo uvedli v področje sodelovalnega oz. timskega dela in spoznali osnove vseživljenjskega učenja. Ker je ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Predšolska vzgoja (Pre-school Teaching)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in/ali ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in željo po učenju. Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantu prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Razredni pouk (Primary School Teaching)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učitelja kot drugega učitelja, učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli. Poudarek izobraževanja učitelja je na sodobnih izhodiščih o pojmovanju pedagoških poklicev, za katere kandidati pridobijo tako akademsko izobrazbo kot poklicno kvalifikacijo. V visokošolskem študiju so tako poudarjene kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, in sicer obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja. Cilj le-tega je preizkušanje novih teoretičnih izhodišč tako pedagoško-psihološkega kot predmetnega področja v avtentičnem učnem okolju. Pri tem so poudarjeni splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem, kot poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in do družbe nasploh ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in discipline, na katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali ipd.). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Pedagogika in andragogika (Pedagogy and andragogy (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Temeljni cilji študijskega programa so študentom zagotoviti: kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved; uvajanje v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje; obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, pomembnih za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih stopnjah izobraževalnega sistema; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju zahtevnih del v različnih dejavnostih na področju izobraževanja, kadrovanja, prostočasnih dejavnosti, dejavnostih na področju dela z mladino in starejšimi osebami ter delovanje na področju kulture; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanost profesionalni etiki, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Glasbena pedagogika (Music education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj prvostopenjskega programa je usposobiti študenta za načrtovanje in izvajanje glasbene vzgoje in zborovskega petja na osnovnošolski in srednješolski ravni splošnega izobraževanja ter programov na predšolski ravni v glasbenem šolstvu pod mentorstvom učitelja. Prav tako ga usposablja za načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju neformalnega izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci. Pridobljene kompetence mu omogočajo tudi sodelovanje v profesionalnih kulturnih ustanovah (organizacija in vodenje glasbeno-kulturnih dogodkov), na področju glasbeno-amaterskih dejavnosti (zborovodstvo, glasbena animacija, vodenje glasbenih dejavnosti) in v medijih (delovanje v uredništvih in redakcijah različnih medijev v povezavi z glasbo in glasbenim izobraževanjem). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za glasbo (Academy of Music)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Glasbena pedagogika (Music Education)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje kompetence: temeljno poznavanje in razumevanje glasbenih zakonitosti; temeljno poznavanje vsebine in metodike področja; poznavanje in razumevanje pedagoško-didaktičnih principov v okviru glasbene stroke; poznavanje, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih zakonitosti pouka na področju glasbene vzgoje in glasbene umetnosti ob mentorjevem vodenju; razumevanje in uporaba temeljnih specialnodidaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev; pedagoško vodenje posameznika, oddelka in/ali skupine ob pomoči mentorja; organiziranje aktivnega samostojnega učenja; usposobljenost za pomoč pri preverjanju in ocenjevanju znanja in dosežkov učencev ter sooblikovanje povratnih informacij; komuniciranje s strokovnjaki z različnih vzgojnoizobraževalnih področij; poznavanje povezanosti glasbene umetnosti z družbenimi dogajanji; raba pristopov glasbenih zakonitosti za kvantitativno obravnavo problemov v šolstvu, okolju in družbi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Likovna pedagogika (Art Education)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje kompetence: temeljno poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb, celostno pojmovanje otroka; temeljno poznavanje vsebine in metodike področja; sposobnost za reševanje konkretnih manjših delovnih problemov z uporabo osnovnih znanstvenih metod in postopkov; poznavanje, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih zakonitosti pouka v osnovni in srednji šoli na področju likovne vzgoje in likovne umetnosti ob mentorjevem vodenju; razumevanje in uporaba temeljnih specialnodidaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v osnovni in srednji šoli; koherentno obvladanje temeljnega znanja in ob pomoči sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije; zmožnosti uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenj. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Dvopredmetni učitelj (Two-subject teacher)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Kandidat lahko ob prijavi izbira med naslednjimi vezavami smeri: Biologija – Gospodinjstvo, Biologija – Kemija, Fizika – Kemija, Fizika – Matematika, Fizika – Računalništvo, Fizika – Tehnika, Gospodinjstvo – Kemija, Matematika – Računalništvo, Matematika – Tehnika ter Računalništvo – Tehnika. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Predšolska vzgoja (Preschool education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki - predšolskimi in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. Študenti se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Specialna in rehabilitacijska pedagogika (Special and rehabilitation pedagogy)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojno-izobraževalnega in rehabilitacijskega dela za osebami s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih. Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike si bodo v procesu izobraževanja pridobili: osnovna teoretična spoznanja in razumevanje področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami; kompetence za praktično delovanje na področju preverjanja in ocenjevanja posebnih potreb ter načrtovanja, izvajanja ter evalvacije izvedbenih programov za te osebe; kompetence za komunikacijo in timsko sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci in starši oz. skrbniki oseb s posebnimi potrebami; dodatna znanja na izbranih področjih (kar bodo omogočali izbirni predmeti ter seminarsko in projektno delo študentov); temeljna znanja, ki omogočajo stalen profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages