• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 32 items
 1. Education of Entrepreneurship

  Būsimieji verslumo edukologai studijuoja ugdymo filosofiją, inovacijų vadybos psichologiją, žmoniškųjų išteklių valdymą, andragogikos teorijas, edukologinių tyrimų metodologiją, ugdymo strategijas ir modeliavimą, finansų valdymą, strateginį projektų valdymą, verslumą elektroninėje erdvėje, ES darbo rinkos ir gyventojų užimtumo teisinį reglamentavimą, žinių ekonomiką. Praktika nenumatyta. Verslumo edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių ar humanitarinių mokslų sričių bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Educology of Law

  1. Tikslai Parengti edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, gebančius dėstyti teisės pagrindus mokyklose bei vykdyti visuomenės ir įvairių socialinių grupių teisinį švietimą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Tos pačios studijų krypties (edukologijos) ne žemesnis nei bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygstantis universitetinis išsilavinimas. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 4. Studijų kalba - lietuvių. 5. Anotacija (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) " Mokslinis tiriamasis darbas (9); " Dorovinio ir teisinio ugdymo sąveika (3); " Edukologinių tyrimų metodologija (3); " Hodegetika (3); " Konstitucinė teisė (3); " Nuolatinio mokymosi kokybės vertinimas (3); " Švietimo politika (3); " Teisės pagrindai (3); " Teisės psichologija (3); " Vertybinis ugdymas (3); " Civilinė ir darbo teisė (2); " Tarptautinė žmogaus teisių apsauga (2). 6. Praktika (skliausteliuose - apimtis kreditais) Praktika mokyklose (5). Teisės edukologijos mokomoji-tiriamoji praktika yra studijų proceso dalis. Praktikos paskirtis: sudaryti sąlygas būsimam teisės edukologui įgyti praktinei teisinio švietimo veiklai reikalingos patirties, gebėjimų ir įgūdžių vadovaujant patyrusiems specialistams. 7. Studijų pabaiga Magistro baigiamasis darbas - 15 kreditų. Baigiamajam ir moksliniam tiriamajam darbui per visą studijų laikotarpį skirta 24 kreditai. Anotaciją parengė Lektorė dr. Brigita Kairienė ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Career and Professional Counseling

  Objective(s) of a study programme: The aim of the study programme of Career and Professional Counselling is to prepare specialists in the field of education who are able to perform the following functions: to evaluate the possibilities of learners' and employees' career possibilities taking into consideration their potential in the labour market; organise and analyse the data necessary for developing and implementing projects, career counselling and organising the teaching/learning process; plan formal and informal teaching/learning process and implement it in a community, organisation or school; counsel organisations of various types on the issues of staff training, career planning, and professional development; assess the quality of educational services in organisations, education institutions and communities. Learning outcomes: 1. Explain the main aspects of personal, career, philosophical, psychological and social development professional counselling aspects; 2. Counsel individuals and target groups on career development and teaching/learning planning issues, taking into account the political, legal, social, economic, labour market and educational system contexts; 3. Evaluate person’s career development opportunities with regard to requirements set for profession, person’s acquired qualification and labour market conditions; 4. Present information, ideas, critical insights on educational issues and possible variants of problem solution to specialist and non-specialist audiences; 5. Design a research into p ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Teaching physical culture

  Objective(s) of a study programme: Aim of the Study programme is to deepen theoretical knowledge and practical abilities of students and train highly qualified professionals in pedagogy of physical education, theoretically, practically and methodologically ready for successful pedagogical work or third level studies and striving for career in global society. Learning outcomes: Special abilities: 1. Ability to reasonably and creatively employ methodological knowledge in social sciences. 2. Ability to employ modern fundamental and applied knowledge for understanding of children physical education related problems and for their solution. 3. Ability to define parameters of physical fitness among children and young people, including knowledge from interdisciplinary spheres. 4. Ability to envisage and analyze physical education and health related problems. 5. Ability to plan and organize physical education of children. 6. Ability to influence the progress of children physical education. 7. Ability to understand, select and apply motion training methods and methodologies. 8. Ability to creatively employ knowledge and abilities in complex practical activity. Activities of teaching and learning: Problem-based learning, Scientific paper analysis, Case analysis (Case study), Discussion, Field trips/works visits, Group work, Idea (mind) mapping, Modeling of real-life (world) situations (projects), Practical exercises (tasks), Scientific paper analysis. Methods of assessment of learning achievements: Ten grade and gathered ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Career Designing

  Objective(s) of a study programme: To prepare qualified career designing specialists, able to conduct research, evaluate, manage and develop individual person’s or organization’s career designing culture in the institutions of education and labour market, applying effective strategies of choosing profession or further career development in the context of permanently changing educational and labour market needs. Programme learning outcomes: To critically evaluate theories of career designing and other related fields of science and to apply them for systemic analysis of career designing phenomena; To apply career education and career planning strategies in education and labour market organisations, creating possibilities for vocational self-expression and permanent development; To systematise the latest information and research data about opportunities provided by general education, vocational education and training and labour market, trends of their change as well as applicability for vocational and career counselling practice; To design vocational career research projects, corresponding to the needs of education and labour market organisations to obtain original data about the state of art of vocational information, counselling as well as career planning activities; To apply vocational career research results, providing advice for education and labour market organisations to improve career designing activities; To design plans for persons of various target groups to choose a profession or further career develop ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Educational Management

  Future managers of education study modern theories of organisational management, teaching processes and research, career planning methodology, modelling of pedagogical activity, personnel training in an organisation, the management of the quality of education, project management, sociology of education, the organisational systems of education, quality assessment of continuous education, change in culture and education, and the psychology of change, etc. Professional training is not planned. This education management programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in humanities or social sciences and would like to acquire the qualification of education manager. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Management of Educational Technology

  Programos turinys: Šiuolaikinės edukacinės technologijos; Modernių ugdymo technologijų valdymas; Lyderiavimas mokant ir mokantis; Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ugdymo procese; Technologijų taikymas specialiajame ugdyme; Technologijomis grįsto ugdymo turinio kūrimas ir vertinimas; Magistro baigiamasis darbas; Edukologinių tyrimų metodologija; Nuotolinio ir virtualaus mokymosi organizavimas / Projektinės veiklos modeliavimas / Konsultavimas karjerai organizacijoje; Nuotolinio mokymosi paramos sistemos / Švietimo projektų vadyba / Švietimo organizacijų žmogiškojo potencialo vystymas. Praktikos: Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika (6 sav.). ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Social pedagogy

  Programos turinys: Edukologija, Teisės pagrindai, Socialinio darbo teorija ir praktika, Psichologija, Profesinės kalbos kultūra, Ugdymo teorijos ir filosofija, Raidos ir pedagoginė psichologija, Socialinė pedagogika, Profesinė užsienio kalba, Vaiko ir jaunuolio socializacija ir kursinis darbas, Vaiko teisių apsauga, Nepilnamečių justicija, Mediacija ugdymo institucijose, Delinkventinė pedagogika, Vaiko politika ir gerovės modeliai, Specialusis ugdymas, Sociologija, Patyriminė pedagogika, Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas, Socialinio ugdymo technologijos ir kursinis darbas, Socioedukaciniai projektai ir programos, Kūno kultūra ir sveikatos ugdymo pagrindai, Laisvalaikio pedagogika ir rekreacija, Familistika, Socialinių tyrimų pagrindai, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Švietimo institucijų vadyba, Tyrimo duomenų apdorojimo programos, Bakalauro baigiamasis darbas. Praktikos: Stebimoji socialinė pedagoginė praktika (2 sav.), Socialinio pedagogo asistento praktika (4 sav.), Savarankiška socialinė pedagoginė praktika (6 sav.), Reflektyvioji socialinė pedagoginė praktika (8 sav.). ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Piano Pedagogy

  Objectives of a study programme: To train a highly qualified piano teacher, who is distinguished by theoretical and practical pedagogical competences, has a system of latest and specialized knowledge of piano art and music fostering, is able to professionally perform scientific-research work in areas of piano art and music fostering, as well as to apply its results while improving the processes of music fostering, and ensuring the dissemination of the musical-cultural activity. To train a piano teacher, who has cultural and subject competencies of a performer, necessary to comprehend one’s experience in contemporary socio-cultural space, and who is able to flexibly adapt to the work conditions in various institutions, where the art pedagogy knowledge, focused on fostering innovations and based on creative solutions, can be used. Learning outcomes: Knowledge and its application: A1. Will have fundamental knowledge of fostering science and piano art, necessary for a detailed and diversified cognition of the process of music fostering, and the innovative and creative activity that is based on that cognition. A2. Knows the patterns of planning and organizing scientific research, and the features of applying results in the contexts of music fostering. A3.Will know the patterns of piano art development, pedagogical and concert repertoire, the traditions, aesthetics, and practice of piano music performance, will be able to creatively apply knowledge in professional activity. Research abilities: B1 Will be able to anal ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Career Projection

  Būsimieji karjeros projektuotojai studijuoja plečiamojo lygio dalykus: karjeros projektavimo sistemas, karjerą amžiaus tarpsniuose, profesinės veiklos tyrimus, profesinio rengimo tyrimus, profesinės karjeros tyrimų metodologiją, konsultavimo karjerai metodologiją ir metodiką Praktinės studijos nenumatytos. Karjeros projektavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinių ar humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti edukologijos magistrais. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages