• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas kopīga bakalaura profesionālā studiju programma FinTech industrijā. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila zināšanas. Studiju programma ietver studiju kursus, kas sniedz zināšanas par programmatūru kodēšanu, projektēšanu, uzturēšanu, ieviešanu, testēšanu un prasību specificēšanu, kā arī finanšu sektora un ekonomikas studiju kursus. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot programmēšanas inženierus profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetenci finanšu vadības jomā, kas ļautu pretendēt uz starptautiski atzītas, t.sk.ar Scottish Qualifications Authority (SQA) sertifikātu apliecinātas, kvalifikācijas iegūšanu Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: – sniegt zināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās, mākslīgā intelekta pamatmetodēs un sniegt ieskatu nozares labākajās praksēs; – sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas sistēmu projektēšanā, izstrādē, paredzot attiecīgu dokumentāciju izstrādi un informācijas sistēmas funkcionēšanas nodr ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū – programmēšanas inženierus (atbilstoši 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī konkurētspējīgām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu vadībā. Pirmā un vienīgā studiju programma Latvijā un reģionā, kura sagatavo starpdisciplinārus speciālistus IT un finanšu jomā. Studentiem paveras plašas iespējas strādāt fintech jomā, kas ir viena no straujāk augošajām un inovatīvākajam nozarēm pasaulē, kurā ir liels pieprasījums pēc IT un finanšu speciālistiem. Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu programmēšanas inženiera kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu. ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Business Management in Digital Environment- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for those who are interested in computer science, design, business and believe that a good business can be successfully managed with the help of e-marketing and modern technologies. Upon successful completion of this programme, graduates can work as project managers in e- commerce, as website designers, managers in e- commerce departments in public institutions and private businesses. Study subjects: Business Communications, Marketing, Databases, Banking, Internet Technologies, Internet Marketing, Web Design, Accounting, Statistics for Economists, Operations Management, Commercial Law, Entrepreneurship, Basics of Graphic Design, Computer Networks, Computer Operating Systems, Innovations, Computer Graphics, Integrated Management Standards, Network Data Base-Systems, Multimedia Technologies, Electronic Documents Managements Systems, Computer Aided Software Engineering (CASE), Labour Law and Work Safety, Programming JAVA, Information Technology and Communications Law, Strategic Management E-Commerce and Money, Business Ethics, International Entrepreneurship, Business Simulation INTOPIA™, Bachelor Thesis ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-4. kurss - Rīgā. Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Licence pro réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux

  La licence professionnelle a pour objectif d'apporter les connaissances théoriques et pratiques indispensables à la compréhension des réseaux et de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances et des savoir-faire spécifiques au domaine de l'administration et la sécurité des systèmes et des réseaux. Secteurs d'activité :Le titulaire du diplôme peut intervenir dans des secteurs d’activité variés tels que : l’installation de réseaux informatiques les opérateurs de télécommunications et fournisseurs d’accès à Internet les sociétés de services et d’ingénierie informatiques (SSII) les entreprises gérant elles-mêmes leur système d’information Et de manière générale, toute administration ou entreprise (tous secteurs confondus) possédant un réseau informatique conséquent. Métiers visés :Le titulaire de ce diplôme sera capable d’occuper un des postes suivants : Responsable Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) Administrateur systèmes et réseaux Assistant ingénieur système et réseaux Architecte système et réseaux Consultant en sécurité des systèmes d’information Responsable déploiement réseaux Chef de projet Cadre technico-commercial... ...

  Provider NameCFA universitaire

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 8. Licence pro sciences, technologies, santé mention activités et techniques de communication spécialité service en ligne- commercialisation des produits en ligne

  Analyser, concevoir, gérer, animer, administrer des sites commerciaux. S'assurer de la pertinence marketing du site et des produits proposés. Secteurs d'activité : Boutiques de vente en ligne Distribution et grande distribution Entreprises de services (banques, assurances ) et de conseil Métiers visés : Gestionnaire de Webmagasin (animateur commercial, logisticien) Consultant Web Marketing Webmarketeur Chef de projet (ou assistant) en commerce électronique Référenceur Administrateur de sites ...

  Provider Nameuniversité de Bourgogne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bourgogne (Dijon)
 9. Licence pro systèmes informatiques et logiciels spécialité métiers du web et du commerce électronique

  Ces professionnels sont des informaticiens spécialistes en gestion et développement de nouvelles ressources technologiques. Le développeur Web met en place, gère et maintient des sites internet ou intranet, dédiés ou non au commerce électronique, et développe et déploie des applications sur internet. Secteurs d'activité : TPE, PME-PMI ; Services informatiques d'entreprises moyennes ou grandes ; Centres de Ressources Informatiques des Administrations et des Universités ; Consulting. Métiers visés : Développeur Web Analyste-programmeur Chef de projet ou responsable informatique (dans les PME) ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 10. Licence pro réseaux et télécommunications spécialité administration et sécurité des réseaux

  Le diplômé de la Licence Professionnelle ASUR intervient dans la mise en oeuvre et la consolidation des parcs informatiques des entreprises et des infrastructures de réseaux Datacom hauts débits des opérateurs télécoms. A ce titre la sécurité est essentielle pour garantir l'isolation des environnements de travail et la pérennité des données, dans un cadre réglementaire évolutif. Selon la taille de l'entreprise qui l'emploie, il doit être spécialiste en sécurité des systèmes et réseaux ou polyvalent, il peut animer des projets complexes ou y participer, il conçoit et déploie une architecture réseau sécurisée, il administre et fait évoluer les systèmes pour parer à tout dysfonctionnement. Il pourra viser à court ou moyen terme des fonctions d'encadrement. Grâce à une veille technologique constante, le diplômé est capable de rendre compte à sa hiérarchie de manière synthétique de l'impact des nouvelles technologies de communications en terme de services rendus, d'évolution des usages, de planification des coûts de fonctionnement et d'investissement, et des risques informatiques encourus. Ces métiers offrent actuellement de nombreux débouchés chez : Les opérateurs télécom. et fournisseurs d'accès à Internet Les entreprises gérant elles-mêmes leurs ressources informatiques Les sociétés de services et d'ingénierie informatiques (SSII) ou intégrateurs de solutions Métiers actuels et futurs visés : Architecte en solutions système & réseaux Responsable sécurité système & réseaux Administrateur système & r ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)

Pages