• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Pravo (Law)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje kompetence: zmožnost samostojnega, odgovornega in kreativnega dela v poklicu; pravilna uporaba pravnih virov; zmožnost sprejemanja odločitev pri oblikovanju in reševanju sporov v zvezi s temi razmerji; zmožnost učinkovitega ustnega in pisnega izražanja in komuniciranja o pravnih vsebinah; zmožnost prenosa teoretičnega znanja v prakso pri reševanju strokovnih pravnih vprašanj; zmožnost analiziranja primerjalnih pravnih virov; učinkovito uporabljanje računalniških baz podatkov s pravnimi vsebinami pri iskanju pravnih virov in sodne prakse; kritično mišljenje in kritičen odnos do različnih družbenih dogajanj; poznavanje tuje pravne terminologije; poznavanje mednarodnega javnega prava kot sklopa pravil, ki urejajo odnose med državami in poznavanje vloge, sistema delovanja in strukture mednarodnih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Pravo (Law)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij usposablja študente za vse vrste pravnih poklicev in zagotavlja pridobivanje znanj, ki jih diplomirani pravnik potrebuje na katerikoli izbrani poklicni poti, bodisi v pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali državni upravi. Omogoča pa tudi nadaljevanje študija na dvoletnem podiplomskem magistrskem programu na drugi stopnji in s tem poglabljanje strokovnih znanj za vse te poklice. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Pravo (Law)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita. Študentom s ciljem opraviti pravniški državni izpit pa nuditi kvalitetno podlago za nadaljevanje študija po učnem načrtu druge stopnje. Tipični poklici za profil diplomanta prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa so v gospodarstvu, upravi z možnostjo vodenja upravnih postopkov in kot podporni poklici v pravosodju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia