• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Psiholoģija- Prof. bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Psiholoģija mērķis ir radīt iespēju iegūt profesionālu pamatizglītību psiholoģijā, akcentējot darbu klīnikā, – sagatavot studentus psihologa asistenta profesionālajai darbībai psihologa pārraudzībā, atbilstoši otrā līmeņa profesionālās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un radīt pamatu psiholoģijas vai mākslas terapijas tālākai apguvei maģistrantūras studiju programmās gan Latvijā, gan ārzemēs. Programmas uzdevumi Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot praktiskajā darbā Attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši psihologa asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt psihologa pārraudzībā Veicināt studentu kā topošo psihologu asistentu motivāciju profesionālajai izaugsmei un sevis pilnveidei tālākizglītībai un mūžizglītībai Attīstīt uzņēmību, iniciatīvu un atbildību profesionālajā darbībā Attīstīt augstus profesionālās ētikas standartus un sekmēt to realizāciju Programmas saturs 1. studiju gads: vispārizglītojošie studiju kursi un ievads psiholoģijas teorijā – vispārīgā, attīstības un sociālā psiholoģija, psihologa profesionālā darbība un ētika, ievads socioloģijā, filozofijas pamati, psihes bioloģiskie pamati, sociālo prasmju treniņš, loģika u. c., dažāda ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Reģionālā politika un valsts pārvaldība- Mag. studijas

  Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var apgūt politiku un valsts pārvaldību vienas programmas ietvaros. Programmas absolventi iegūst padziļinātas zināšanas valsts vispārējās pārvaldības veidošanā, valsts pārvaldes būtiskākajos aspektos, kā arī politikas procesa analīzē un ir labi sagatavoti darbam valsts, pašvaldību un arī privāto struktūru pārvaldībā. Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus politikas zinātnes jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus, strādās praktiskajā darbā, analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas politikā, pārējās Eiropas valstīs un pasaulē. Programmas uzdevumi Sniegt zināšanas par politikas teoriju un valsts pārvaldības dažādiem aspektiem; par politiskiem procesiem, pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā, Eiropas Savienībā, pasaulē. Iemācīt veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstās uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem. Attīstīt kritisko domāšanu un spēju izvērtēt un prognozēt politisko procesu attīstību. Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā. Iegūtās zināšanas • Politikas teorijā un dažādos valsts pārvaldības dažādos aspektos • Par politisko procesu analīzi, pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā un Eiropā • Par politikas un valsts pārvaldības mijiedarbību Iegūtās prasmes Veikt zinātniskus pētījumus, strādāt praktiskajā darbā, analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas un Eiropas politikā un valsts pārvaldē. Tiek apgūta prasme veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstīti u ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Starptautiskās attiecības un diplomātija- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību zinātnes jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus, lai tos izmantotu praktiskajā darbā, analizējot un novērtējot starptautiskos procesus globālā un reģionālā līmenī. Programmas uzdevumi • Sniegt teorētiskās zināšanas par starptautiskās politikas attīstības tendencēm un ietekmējošiem faktoriem • Apgūt globālās un Eiropas Savienības politiskās ekonomikas aktuālās problēmas, kā arī ES attīstības tendences • Sniegt zināšanas par starptautiskās politikas definēšanas procesu Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas un pasaules valstīm, novērtēt Latvijas un citu Baltijas valstu vietu Eiropas Savienības politiskajā un sociālajā telpā nākotnē • Iemācīt veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstās uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem • Attīstīt kritisko domāšanu un spēju prognozēt politisko procesu attīstību, veidot iemaņas alternatīvo situāciju analīzei • Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu. Iegūtās zināšanas • Par Latvijai aktuāliem starptautisko politisko, ekonomisko un tiesisko attiecību un diplomātijas jautājumiem, reģionālo un ES dinamiku, kā arī mūsdienu tendencēm un attīstības scenārijiem • Izvērstas zināšanas starptautisko attiecību teoriju un metodoloģijas jomā Iegūtās prasmes Patstāvīgi izvirzīt inovatīvas idejas un īstenot stratēģiskus un aktuālus pētījumus starptautisko attiecību un diplomātijas jomā, kā arī rast t ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Organizāciju un menedžmenta socioloģija- Bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Organizāciju un menedžmenta socioloģijamērķis ir sagatavot bakalaura līmenim un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošus, akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus speciālistus organizāciju un menedžmenta socioloģijas jomā, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas kalpo kā pamats tālākām mācībām radniecīgo programmu maģistratūrā un profesionālai darbībai dažādos valsts, pašvaldību un privātos uzņēmumos, institūcijās un aģentūrās. Studiju programmas absolventi strādā valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības konsultantu uzņēmumos, mārketinga, personālvadības un menedžmenta struktūrās, sociālo pētījumu centros, nevalstiskajās organizācijās, laikrakstu redakcijās, kā arī jebkurā amatā, kurā nepieciešama sociālo problēmu izpēte, informācijas analīze, efektīvas zināšanas un iemaņas lēmumu pieņemšanā. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Sociologs, sabiedriskās domas un mārketinga pētījumu vadītājs, sabiedriskās domas un mārketinga pētījumu vadītāja asistents, sabiedriskās domas un mārketinga projektu vadītājs, sabiedriskās domas un mārketinga projektu vadītāja asistents, datu analītiķis, datu analītiķa asistents u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Socioloģija- Doktora studijas

  Mērķis Doktora studiju programmas „Socioloģija” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus socioloģijā. Ņemot vērā to, ka viena no RSU vispārējām pētnieciskajām prioritātēm ir sociālā politika, programmas mērķis ir īstenot padziļinātas studijas trijos Rīgas Stradiņa universitātei aktuālos, sociālo politiku konkretizējošos un savstarpēju integrāciju veidojošos virzienos, katrā no tiem, atbilstoši Boloņas procesam, iekļaujot pēctecīgas studijas bakalaura, maģistra un doktora programmas līmenī: • sociālajā politikā un sociālā darba organizācijā, • veselības un medicīnas socioloģijā, • kultūras un komunikācijas socioloģijā. Uzdevumi • Sagatavot speciālistus, kas spētu augstas kompetences līmenī analizēt, sistematizēt, kontekstuāli un integratīvi interpretēt empīriskos novērojumus, saistot tos ar klasiskajām un modernajām teorētiskajām koncepcijām, speciālistus, kuri, balstoties uz savām zinātniski loģiskajām prasmēm, būtu spējīgi iesaistīties sociālās politikas un sociālā darba, veselības un medicīnas, kā arī kultūras un komunikācijas socioloģijas profesionālajā attīstībā • Sekmēt doktorantu zinātniskās darbības integrāciju inovatīvā vidē, tādējādi veicinot pētījumu produktivitāti un konkurētspēju gan Latvijas, gan starptautiskajā apritē • Pilnveidot doktorantu pedagoģiskās prasmes, lai tie spētu strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Starptautiskās attiecības- Eiropas studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, teorētiski izglītotus un analītiski domājošus speciālistus starptautiskajās attiecībās, kas būtu sagatavoti pielietot iegūtās zināšanas praksē vai turpināt akadēmiskās studijas. Studiju programmas absolventi strādā Latvijas un ES pārvaldes institūcijās (likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās), diplomātiskajās pārstāvniecībās, akadēmiskajās un pētniecības institūcijās, politiskajās institūcijās (partijās, pašvaldībās), medijos, privātuzņēmumos, kā arī starptautiskajās organizācijās visā pasaulē. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Eiropas Savienības projektu vadītājs, diplomāts, ierēdnis valsts pārvaldes iestādēs, konsultants Eiropas Savienības jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants ārlietu jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants starptautisko attiecību jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), deputāts, starptautisko ekonomisko attiecību speciālists, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Eiropas Savienības institūcijas darbinieks u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Politika un politiskā komunikācija- Bak. studijas

  RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Politika un valsts pārvaldība mērķis ir sagatavot bakalaura līmenim atbilstīgus, teorētiski izglītotus, analītiski domājošus speciālistus politikas zinātnē, kuri varētu pielietot zināšanas praksē vai turpinot studijas maģistrantūrā. Programmas uzdevumi - Apgūt politikas zinātnes teorijas un metodoloģijas pamatus - Iegūt zināšanas par politisko, ekonomisko, sociālo norišu cēloņiem un tendencēm Eiropā un pārējā pasaulē - Attīstīt analītisku un kritisku pieeju politisko norišu izvērtēšanai un politikas prognozēšanai. Absolventiem ir darba iespējas kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā gan privātajā sektorā, gan valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās. Politikas un valsts pārvaldes zināšanas programmas beidzējiem palīdzēs kļūt par gudriem un zinošiem politiķiem. Darba kvalitāti un atalgojumu nosaka zināšanas. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Politologs, politiķis, diplomāts, valsts sektora darbinieks vai ierēdnis (referents, speciālists, konsultants, koordinējošais eksperts), ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages