• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 96 items
 1. Farmācija- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi patstāvīgam darbam zinātniski pētnieciskā un akadēmiskā vidē, kā arī darbam tautsaimniecībā. Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu farmācijas aktuālākās problēmas. Attīstīt doktorantu spēju sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu farmācijas zinātnē. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmes, kas ļautu sekmīgi realizēt zinātniskus un inovatīvus pētījumus farmācijā • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna un dizaina izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātnes tirgū • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus akadēmiskajam darbam augstskolā • Veicināt jaunāko tehnoloģu, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas metožu ieviešanu zinātnisko pētījumu izstrādē • Radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātniskā darbā izvirzīto mērķu īstenošanai, darba ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Fizioterapija- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir augstas kvalifikācijas fizioterapeitu sagatavošana, kuri apgūstot padziļinatas zināšanas veselības aprūpes nozarē, fizioterapijas specialitātē un pētniecībā, kļūs par progresīviem fizioterapijas profesionāļiem, akadēmisko personālu un spēs sekmīgi iesaistīties fizioterapijas un kopējās rehabilitācijas nozares pētniecībā. Iegūtās zināšanas Padziļinātas fizioterapeita kvalifikācijai atbilstošas zināšanas un izpratne, lai realizētu kvalitatīvu ārstniecisko darbību, konsultatīvo procesu, pakalpojuma organizēšanas stratēģiju un pētniecisko darbu nozarē. Iegūtās prasmes - Prasme kritiski analizēt dažādu aktuālo fizioterapijas teoriju, metožu un paņēmienu pamatotību un zinātnisko pierādījumu līmeni, ko spēj integrēt lēmumu pieņemšanā par fizioterapijas mērķiem, plānu un realizāciju pacientam, kā arī konsultējot jaunākos kolēģus un piedaloties rehabilitācijas komandā. - Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem fizioterapijas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. - Vadīt fizioterapijas speciālistu darbu ar rehabilitāciju saistītos pētniecības projektos, analizēt paveikto, risināt problēmas, uzņemties atbildību par grupas darba rezultātiem. - Patstāvīgi virzīt savu akadēmisko zināšanu pilnveidi un specializāciju. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Klīniskā farmācija- Mag. studijas

  Uzņemšana notiek reizi divos gados. Studiju programmas mērķis Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas klīniskajā farmācijā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, pielietot tās praksē, kas nodrošinātu spēju speciālistam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu zāļu lietošanu saistītās situācijas veselības aprūpes sistēmā, iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandā. Programmas uzdevumi Nodrošināt iespēju iegūt plašas teorētiskas zināšanas klīniskajā farmācijā, klīniskajā farmakoloģijā un zinātniski pētnieciskajās darba metodēs Nodrošināt iespēju apgūt prasmi izmantot loģiskus klientu (pacientu) un kolēģu konsultēšanas paņēmienus par zālēm Nodrošināt iespēju attīstīt kritisko domāšanu un spēju analizēt pieejamo informāciju, veidot iemaņas alternatīvu situāciju analīzei un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai Sekmēt speciālistu konkurētspēju vietējā un ES darba tirgū Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi Studiju forma: lekcijas, semināri, maģistra darbs. IEGŪTĀS ZINĀŠANAS Studējošie apgūst teorētiskās zināšanas klīniskajā farmācijā, farmakoloģijā, zāļu metabolismā un to mijiedarbībā, farmaceitiskajā bioķīmijā un toksikoloģijā, farmakoekonomikā, datu analīzes un pētnieciskās iemaņas, kas nodrošina spēju klīniskajam farmaceitam patstāvīgi vērtēt, analizēt un uzraudzīt ar drošu, racionālu un ekonomiski pamatot ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Medicīna- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā ar padziļinātām zināšanām dažādās medicīnas nozarēs, sagatavotus veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, spējīgus apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmi, kas dotu viņiem spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē • Sagatavot augsta līmeņa speciālistus medicīnā, kuri spētu sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes un publicēt savus pētījumus starptautiskā līmeni • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas atklāšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū • Sagatavot akadēmisko personālu RSU katedrām, institūtiem un zinātniskajām laboratorijām, citām medicīnas augstskolām • Sagatavot augsti izglītotus cilvēkus, kas, nododot sabiedrībai savas profesi ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Sabiedrības veselība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sekmēt sabiedrības veselības kā akadēmiskās disciplīnas attīstību Latvijā, veicinot uz zinātnisko pētniecību orientētu sabiedrības veselības speciālistu apmācību un sagatavot augsti kvalificētus speciālistus sabiedrības veselības jomā ar fundamentālu teorētisko zināšanu bāzi, kuri spēs veiksmīgi darboties sabiedrības veselības problēmu identifikācijā un risināšanā. Programmas uzdevumi - Sniegt topošajiem sabiedrības veselības maģistrantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas sabiedrības veselības pētniecībā; - nodrošināt zināšanas un prasmes uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, kā arī dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā; - sekmēt sabiedrības veselības speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, prognozēt sabiedrības veselības attīstības tendences nākotnes perspektīvā; - īstenot mūsdienīgu zināšanu apguvi atbilstīgi Eiropas un pasaules sabiedrības veselības nozares attīstības jaunākajām tendencēm; - palielināt Latvijas sabiedrības veselības speciālistu līdzdalību starptautisku projektu izstrādē un īstenošanā; - sekmēt veselības aprūpes maģistrantūras studiju programmas absolventu konkurētspēju Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū. Studiju programmas Sabiedrības veselība absolventiem ir iespēja strādāt par sabiedrības veselības organizatoriem, sabiedrības veselības metodiķiem, sabiedrības veselības analītiķiem, veselības veicināšanas konsultantiem, veselības veicināšanas koordinētājiem, vides veselības analītiķiem, kā ar ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Uzturzinātne- Mag. studijas

  Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma. Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus sabiedrības veselības nostiprināšanai. Speciālistus, kas pārzinātu uzturzinātnes teoriju un spētu to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā saskaņā ar Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas galvenajām stratēģiskajām tendencēm un Latvijas Republikas Veselības ministrijas izstrādātajām tendencēm. Programmas uzdevumi: Sniegt padziļinātas zināšanas par uztura zinātnes fundamentālajiem principiem, par zinātniski pamatota uztura prioritāro nozīmi veselības nodrošināšanā visā cilvēka dzīvē; Dot iespēju apgūt mūsdienīgas un efektīvas metodes uztura un vielmaiņas novērtēšanai dažāda vecuma grupu cilvēkiem; Papildināt zināšanas par pārtikas produktu sastāvu, nozīmīgākos produktos netiekošām pārvērtībām to pārstrādes un uzglabāšanas laikā, iepazīstināt ar pārtikas kvalitātes izvērtēšanas metodēm. Padziļināt zināšanas par vielmaiņas un regulācijas molekulārajiem pamatiem, par mūsdienu ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas atklājumu izmantošanu uzturzinātnē; Sniegt zināšanas par atsevišķu pārtikas produktu ražošanā lietotām tehnoloģijām, par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), par pārtikas produktu ražošanā izmantojamām pārtikas piedevām, to funkcijām un nozīmi produktu tehnoloģisko īpašību un kvalitātes nodrošināšanā šo produktu ražošanas un uzglabāšanas laikā; Veidot izpratni par makrouzturvielu un mikrouzturvielu nozīmi fiziskajās aktivitātēs, par iespējam ar uztur ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Rezidentūra medicīnā- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā otrā līmeņa profesionālās studijas vairāk nekā 70 specialitātēs programmā "Rezidentūra medicīnā" studiju virzienā "Veselības aprūpe". Studiju ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir no viena līdz sešiem gadiem. Pēc sekmīga rezidentūras beigu pārbaudījuma nokārtošanas tiek piešķirta ārsta speciālista kvalifikācija. • Rezidentūras specialitāšu programmas vada augsti kvalificēti pasniedzēji – vadošie speciālisti savās nozarēs. • Mācības notiek Latvijas vadošajās klīnikās, moderni aprīkotās mācību, klīniskajās un zinātniskajās bāzēs. • Rezidentiem ir iespējas aktīvi apgūt un patstāvīgi veikt pacientu izmeklēšanu, terapiju, strādāt ar modernām tehnoloģijām. • Programmā iespējams studēt gan valsts finansētajās, gan maksas studiju vietās. Valsts budžeta līdzekļu finansētās rezidentūras vietas 2018./19. akadēmiskajam gadam: Pamatspecialitātes • Anesteziologs, reanimatologs • Arodveselības un arodslimību ārsts • Asinsvadu ķirurgs • Bērnu ķirurgs • Bērnu neirologs • Endodontists • Endokrinologs • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts • Gastroenterologs • Geriatrs • Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts * • Ginekologs, dzemdību speciālists • Hematologs • Infektologs • Internists • Kardiologs • Ķirurgs * • Laboratorijas ārsts • Medicīnas ģenētiķis • Mutes, sejas un žokļu ķirurgs • Narkologs • Neatliekamās medicīnas ārsts * • Nefrologs • Neirologs • Oftalmologs • Onkologs ķīmijterapeits • Otolaringologs • Patologs • Pediatrs • Plastikas ķirurgs • Pneimonologs • Psihia ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos. Māsas kvalifikācija tiek raksturota šādi:”māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstermālās situācijās. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē veselības zinātņu bakalaura māszinību studiju programmā, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC „Vaivari” un citām Latvijas reģionālajām klīnikām. Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Māszinības (pēc vidusskolas)- Prof. bak. studijas

  Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimību, aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību, un, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā. Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā – vai tā būtu pedagoģija, vadība, eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās, kas iespaido pacientu aprūpi, vai pētniecība. Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un māszinībās, lietojot problēmu risināšanas metodes. Programmas mērķis RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem — māsām. Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū. Studiju formas Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, individuālais darbs, mazo grupu darbs, patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Programmas saturs 1. un 2. studiju gadā studenti apgūst bāzes un preklīniskos priekšmetus – gūst priekšstatu par cilvēku un tā organismu, apgūst teorētiskās zin ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Mūzikas terapija- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Speciālā pedagoģija; Speciālā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Klīniskā psiholoģija; Mūzikas terapijas teorijas; Mūzikas terapijas vēsture, metodes un tehnikas; Medicīna u. c. Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai izglītības iestādē - turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages