• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. felnőttképzési akkreditációs tanácsadó

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: Képzési cél: A felnőttképzés akkreditációs követelményrendszerét ismerő és gyakorlati tudással rendelkező iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben jártas szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek minőségorientált felnőttképzési tevékenység tervezésére, szervezésére, értékelésére. A megszerzett tudás birtokában alkalmassá válnak felnőttképzési szervezeteknél képzési tevékenységért felelős munkatársként tevékenykedni vagy önfoglalkoztatóként felnőttképzési vállalkozás vezetésére, továbbá a felnőttképzési akkreditációs eljárások előkészítéséhez tanácsadói, szakértői feladatok vállalására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * felnőttképzés intézményrendszere; * felnőttképzés jogi szabályozása; * felnőttképzés tervezése; * felnőttképzési tevékenység folyamatai; * a felnőttképzés marketing, piackutatási ismeretei; * mérés-értékelés a felnőttképzésben; * felnőttképzés módszertana; * az általános, a szakmai és a nyelvi képzés sajátosságai; * képzési programok és szolgáltatások tartalmi, formai, módszertani ismeretei; * minőségirányítás a felnőttképzésben; * intézmény-akkreditáció; * program-akkreditáció; * tanácsadói és szakértői tevékenység követelményrendszere.   Személyes adottságok: * önállóság; * felelősségtudat; * elhivatottság, elkötelezettség; * kitartás; * stressztűrő képesség; * önfegyelem; * kritikai szemlélet; * jó kommunikációs készség; * nyitottság, tolerancia; * döntésképesség; * empátia; * etikus viselkedés.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környeze ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gyógypedagógiai segítő munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: hatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére foglalkozások eszközeinek előkészítésére gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására differenciált bánásmód alkalmazására a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására ügyeleti és kísérési feladatok ellátására munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. mozgásfejlesztő

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a 3-10 éves korú gyermekek különböző nevelési-oktatási intézményeiben az egészségnevelés megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerű ellátására. Továbbá olyan szakmai tudás létrehozása, amelyek birtokában képesek mozgásfejlesztés elméletét és gyakorlatát a gyermekek és a szülők körében is közvetíteni.– Az általánosan alapozó tárgyak keretében a hallgatók test- és az egészségkultúra részterületeiről, óvodás- és kisiskoláskorra vonatkozó mozgásfejlődés és fejlesztéséről kapnak áttekintést.– A specifikusan alapozó tárgyak oktatása során megismerkedhetnek a hallgatók a pszichoszomatikus fejlesztés komplex szemléletét kialakító speciális szakterületekkel, azok jellemzőivel és a személyiség fejlődésében betöltött szerepével. Áttekintést nyernek mozgásfejlődést és fejlesztést közvetlenül meghatározó mozgásrendszerről, annak pedagógiai és pszichológiai kísérő jelenségeiről.– A gyakorlati képzés és képességfejlesztés tantárgyai a speciális tevékenység feladatainak ellátására való alkalmasság növelését szolgálják. A hallgatók megismerik a mozgásfejlesztés egyed fejlődésben betöltött funkcióját, a mozgásfejlődés és fejlesztés folyamatát és kölcsönhatását. Elsajátítják a mozgásfejlesztésben nélkülözhetetlen attitűdbeli és kommunikációs kompetenciákat és eredményekben is mérhető szakmai tudást. – Az elsajátított kompetenciákat a hallgatók a külső intézményekben folytatott mozgásfejlesztő tevékenység során gyakorolják és alkalmazzák, amelyekről az ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. módszertani kultúrát megújító pedagógus

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az integrált tevékenységszervezés pszichológiai alapjai A kompetencia alapú fejlesztés pedagógiai kérdései Az integrált tevékenységszervezés tartalma, módszertani komplexitás Megújuló eszköztár az integrált, játékos óvodai tevékenységek szervezéséhez Az integrált óvodai tevékenységek tervezése – projektek, integrálás, komplexitás, differenciálás (játék és szabadidő, a természeti és társadalmi környezet komplex megismertetése, a művészeti tevékenységek integrálása, a mozgás köré szervezhető játékos tanulás) Önértékelés, önelemzés elmélete   Személyes adottságok, képességek: Készségek, képességek: összefüggések, kapcsolatok felismerésének képessége, kreativitás, módszertani analizáló, szintetizáló képesség, asszociációs képesség; komplex élményátadás; a tervezés képessége; helyzetteremtő-, felismerő, elemző képesség; a motiválás képessége; önelemzés, önértékelés. Nyitottság, fogékonyság, szakmai alkotási vágy, innovatív gondolkodás és cselekvés, tanulás segítése, játékosság, rendszerszemlélet.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A módszertani kultúrát megújító pedagógus konkrét tevékenységét saját nevelési intézményében, ill. többlettudását szélesebb szakmai környezetében mint multiplikátor fejtheti ki. Módszertani kultúrájának fejlesztését hasznosítani tudja a pedagógiai tervezés és pedagógiai gyakorlat során annak érdekében, hogy az óvodás életkor korspecifikus integrált tevékenységrendszere struktúráját még tudatosabban, pedagógiai, ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. nem hivatásos népdalkör művészeti vezetője

  7.1. KompetenciákMÓDSZER                                SZEMÉLYES                           TÁRSAS kompetenciákHangképzés                             Hangfelismerés                      KarvezetésFelfogóképesség                      Elhivatottság, elkötelezettség   Konfliktus kezelésNépdaloktatás                         Fejlődőképesség, önfejlesztés   Prezentációs készségEredményorientáltság              Szorgalom, igyekezet              Tömör fogalmazás készségeNyitott hozzáállás                    Megbízhatóság                        ToleranciaIntuíció, módszeresség            Vezetői alkalmasság                Együttműködés        Ellenőrző-, értékelő képesség   Jó memória                           Empatikus képesség               Népművészet-ismeret             Széles körű műveltség        Motiválhatóság 7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretekA népdalkör művészeti vezetője, olyan szakember, aki alapvető pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, zenei és énekkari  kultúrával, művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a település és/vagy intézmény kisközösségét. Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, s fellépések, előadások létrehozásával részt vesz a tágabb közösség kulturális életének szervezésében. 7.2.1. A népdalkör művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje:- a folklórtörténet legfontosabb korszakait,- a korstílusok,  dialektusok fejlődéstörténetét,- a főbb népzenei és népdal gyűjtő személyiségek munkásságát,- a népzene, n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. nem szakrendszerű tanulásszervező

  A képzés célja: az 5-6. osztályban a nem szakrendszerű oktatást végző pedagógusokat felkészíteni az adott korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai-pszichológiai ismeretekre és individuálpedagógiai szemléletű gyakorlatra. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az együttműködés, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, módszertani felkészültség, a szociális területen a szempontváltás, a kooperáció. Tudáselemek:Pszichikus funkciók, pedagógiai diagnosztika, tanulás tanítása, tanulásszervezés, kulcskompetenciák (írás, olvasás, szövegértés, elemi számolási, rendszerezési és kombinatorikai ismeretek). Megszerezhető ismeretek:- Személyiség pszichikus funkciói, kompetenciák.- Tanulási stratégiák, módszerek és tanulásszervezés.- Fejlesztendő kulcskompetenciák 1. A gondolkodás fejlesztése (gondolkodás, problémamegoldás).- Fejlesztendő kulcskompetenciák 2. Kommunikáció szóban és írásban.- Differenciálás és eredményesség.- Egyéb kommunikációs lehetőségek: Vizuális nevelés    vagyDrámajátékok    vagyOlvasásértés, kommunikáció nemzetiségi (német) nyelven.- Tanulási teljesítmények diagnosztikája. Személyes adottságok, készségek:- Rendszerszintű gondolkodás- Kommunikációs és kooperációs képességek- Pedagógiai módszertani kultúra- Differenciált tanulásszervezés- Céltudatosság és távlatokban gondolkodás- Individuálpedagógiai szemlélet A szakképzettsé ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages