• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Economic History C

  Ekonomisk historia C består av två delkurser: Teori- och metodkurs (15 hp) och Uppsatskurs (15 hp). Teori- och metodkursen syftar till att ge en bra grund för författande av kandidatuppsatsen, samt omfattar både kvalitativ och kvantitativ metod. Uppsatskursen innefattar samhällsvetenskaplig arbetsmetod och enskilt arbete med att skriva och försvara en uppsats samt opponera på en uppsats som någon annan student skrivit. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Media and Communication Studies B: Journalism Studies

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom journalistikstudier. Den inledande kursen behandlar de viktigaste teorierna, diskurserna och vetenskapliga diskussionerna inom journalistikstudier. Här undersöks också roller och utmaningar för journalistik i en globaliserad och föränderlig mediemiljö. Nyhetsproduktion, nyhetsinnehåll, journalistik och samhälle samt samtida trender i nyhetsmedia är teman som studeras. Etiska och rättsliga aspekter av journalistik och undersökande journalistik behandlas också. Därefter följer en kurs i tillämpad journalistik. Här får du en introduktion till redaktionen som organisation och olika journalistiska roller och uppgifter. Du bekantar dig med metoder och tekniker för nyhetsinsamling, informationsvärdering och faktakontroll. Du får träning i de viktigaste teknikerna för journalistisk rapportering i olika genrer, format och nyhetsområden och får prova på några olika medietekniker. Kursen har ett fokus på undersökande journalistik. I den tredje kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området journalistikstudier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Media and Communication Studies B: Communication Studies

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom kommunikationsstudier. Den inledande kursen behandlar organisationers kommunikation. Organisationer agerar idag i en komplex miljö och kommunikation ses ofta som ett sätt att hantera krav, förväntningar och utmaningar. Även om inte alla problem kan lösas med kommunikation spelar kommunikation en viktig och central roll såväl för individen som för organisationer och samhället i stort. Kursen ger fördjupad kunskap och förmåga att kritiskt reflektera över centrala kommunikationsteorier och organisering. Under kursens gång omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Du producerar strategiska dokument som exempelvis en kommunikationsplan. Praktiska färdigheter innefattar även etiska och rättsliga överväganden. I den andra kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området kommunikationsstudier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Social and Economic Geography B

  Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på politisk geografi, samhällsplanering och urbangeografi. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Media and Communication Studies A

  Kurserna i detta kurspaket ger en introduktion till centrala begrepp, praktiker, utmaningar, teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och de tre fälten mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier. Vad är kommunikation? Hur kommunicerar vi? Hur har medierna utvecklats och vilka är dess politiska, ekonomiska, kulturella och sociala roller i samhället? Vilken roll har kommunikationen för organisationer? Vad är journalistik? Varför är journalistik viktigt för samhället? Detta är ett axplock av frågeställningar som du som student får diskutera och lära dig mer om på kursen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Media and Communication Studies B: Media Studies

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom mediestudier. Den inledande kursen behandlar medieteori om och analys av det samtida medielandskapet, med särskilt fokus på digitala och sociala medier. Här diskuteras också förhållanden mellan medier och kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Du får en introduktion till aktuell forskning om hur medier används av olika grupper och människor för olika ändamål, och etiska och rättsliga frågor i relation till mediepraktik och handling diskuteras. Kursen avslutas ett praktiskt projekt med koppling till sociala medier som fördjupar förståelsen av förhållandet mellan teori och praktik i dagens digitala medievärld. I den andra kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området mediestudier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Statistics C

  Statistics C ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Business Studies A

  Kurspaket: Marknadsföring och organisation, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Economics A

  Kurspaket: Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp, Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp, Internationell makroekonomi, 7,5 hp ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Economics C

  Nationalekonomi C 30 hp består av Examensarbete 15 hp, Offentlig ekonomi 7,5 hp och Analys av ekonomiska data 7,5 hp. Det är möjligt att läsa kursen Arbetsmarknadsekonomi 7,5 hp istället för Offentlig ekonomi eller Analys av ekonomiska data. Eventuellt byte av kurs görs vid terminsstart. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages