• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. jogi szakokleveles felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember

  A képzés célja:A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi, ezen belül elsősorban csődjogi ismeretek szakirányú továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális csődjogi szaktudást is igénylő – feladataik ellátására, kialakult válsághelyzetek kezelésére. A képzés lehetővé teszi, hogy az oklevél birtokában – a jogszabályban előírt feltételek teljesítése mellett – a szakemberek felszámolóbiztosi, vagyonfelügyelői tevékenységet végezzenek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* alapvető jogi ismereteket feltételező problémák önálló megoldása, jogalkalmazói feladatok önálló ellátása;* a válsághelyzetek, ezen belül a fenyegető fizetésképtelenségi helyzet felismerése;* a válsághelyzet elkerülése érdekében tehető cégjogi, társasági jogi, csődjogi lépések ismerete;* más fizetésképtelenségi szakemberekkel partnerként tárgyalás a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárások résztvevőjeként;* a fizetésképtelenségi jogi ismeretek birtokában eljárás a hatóságok és a bíróságok előtt;* a fenti eljárások elektronikus ügyintézésének ismerete és alkalmazása.      Személyes adottságok és készségek:* az adott szakterületen felmerült jogi és ezen belül csődjogi problémák felismerési és megoldási képessége;* tárgyalási, kommunik ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. üzleti és tranzakciós szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakirányú továbbképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakirányú továbbképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakirányú továbbképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* az üzleti és tranzakciós jog egyes szakterületein önálló elemző munka elvégzése; * az üzleti jogot érintő nemzetközi, illetve európai jogközelítési folyamatok megértése; * üzleti és tranzakciós jogi szakterületen döntések előkészítése és meghozatala; * az üzleti és tranzakciós joggal kapcsolatos szakmai-tudományos vitákban való részvétel.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* az üzleti jogot alkotó egyes jogterületek szabály ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Paralegal

  A képzés célja felsőfokú jogi asszisztens szakalkalmazottak képzése, akik jogi alapismeretekkel rendelkeznek. Jártasak az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, Felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól. A felsőfokú jogi asszisztensa) tudása- Ismeri és érti a jogász szakmához kötött, az államra és a jogrendszerre vonatkozó alapvető és általános elméleti és gyakorlati ismereteket, a jogintézmények elvi hátterét és gyakorlati működési módozatait.- Ismeri a társadalomtudományok és a filozófia fogalmi készletének, elméletének, módszerének legfontosabb alapelemeit.- Ismeri a jogra és államra vonatkozó legfontosabb elméleti megközelítéseket, az állami irányítás jogi hátterét és működésének elveit.- Ismeri és használja az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületek intézményeiben alkalmazott speciális szoftvereket.- Ismeri és használja az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületek intézményeiben alkalmazott speciális adatbázisokat és azokat különböző szempontok szerint csoportosítja és rendezi.- Ismeri a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat.- Ismeri a munkaköréhez tartozó jogi etikai szabályokat és normákat.- Rendelkezik gépírási, iratkezelési, szerkesztési ismeretekkel.- Ismeri a jogi dokumentumok szerkesztésének szabályait és technikáit.b) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. végrehajtási jogi szakjogász

  A képzés célja:A végrehajtási jogi szakjogász képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a végrehajtási szakjogász képzésben résztvevő jogászoknak a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A jogi karokon folyó képzés a végrehajtási jog területén nem nyújt a bírói és közigazgatási gyakorlatra is kiterjedő ismereteket. A jogász szakon folyó képzés a végrehajtási eljárással mint a polgári eljárásjog egyik nemperes eljárásával foglalkozik, összefüggéseire, anyagi jogi szabályaira nem terjed ki. Ezek az alapismeretek nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló végrehajtási helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai. Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a végrehajtási eljárásjog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a határozatok állami kényszer útján történő kikényszerítése, amely csak a komplex ismeretanyagok együttes alkalmazásával lehet célravezető, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete elkerülhetetlen. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az állami keret ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember

  A képzés célja:A három félév alatt a hallgatók elsajátítják a gazdaságvédelem szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi –, igazgatási és gazdasági ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, tovább – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel – részletes képet kapnak a gazdaságvédelem alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   Általános kompetencia:* az adott szakterületen felmerült jogi és nyomozati problémák felismerési és megoldási képessége;* tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;* áttekintési és rendszerező képesség.Szakmai kompetencia: a képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában képes legyen* az adónyomozási eljárásokban a hivatalos feladatok hatékonyabb és eredményesebb ellátására;* a megfelelő eszközök jogi érvekkel történő meghatározására és adekvát alkalmazására;* a bűncselekmények feltárására és a bizonyítékok gyűjtésére. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett gazdaságvédelmi területen dolgozó szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű szaktudást, többletszakértelmet biztosít a képzés;* az alapozó jogi ismeretek mellett emelt szintű pénzügyi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai, gazdasági és ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. közbeszerzési szakjogász

  A szakirányú továbbképzés képzés célja a széles értelemben vett közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméletileg is megalapozott jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. A jogi képzésben ez a tárgykör csak érintőlegesen, illetve alternatív módon kerülhetett oktatásra. A képzés keretében lehetőség nyílik a közbeszerzések komplex és gyakorlatias megközelítésére, egyben az összetett és korszerű ismeretanyag, valamint a közbeszerzési joganyag alkalmazásához szükséges szemlélet elsajátítására, melynek birtokában a végzett szakemberek képessé válnak – a közbeszerzésekhez különböző módon kapcsolódó – jogi feladataik szakmailag megalapozottabb, hatékonyabb ellátására. Elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy * átlássa a közbeszerzések helyét, szerepét a beszerzések, a közpénzügyek és a közszerződések rendszerében; a közbeszerzési versenyeztetési és szerződéskötési eljárás jogi és nem jogi környezetét; más jog- és szakterületekkel, fejlesztési projektekkel való kapcsolatát; a közbeszerzésekhez kapcsolódó intézményrendszert;* a hazai és az európai uniós közbeszerzési jogi törzsanyag mélyebb elméleti, tételesjogi és joggyakorlati ismereteinek megszerzése, a szükséges szemléletmód elsajátítása révén a felmerülő közbeszerzési problémák megelőzésében, illetve jogi megoldásában, a konfliktusok kezelésében megfelelően részt tudjon venni; a jogalkalmazás problémáinak, nehézségeinek hatékony és szabályszerű megoldásához hozzájárulhasson;* a szakterület más ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. magánbiztonsági jogi szakjogász

  A képzés célja:A képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó, jogi végzettséggel rendelkező szakemberek számára a munkájukban hasznosítható speciális jogi ismereteket adjon, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek jogalkalmazási problémákra koncentráló oktatása révén.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* szakjogi ismeretek;* az érintett szakterületek jogalkalmazási tapasztalatai;* kriminalisztikai ismeretek;* lőfegyvertani ismeretek.    Személyes adottságok, készségek:A képzést sikeresen abszolváló hallgatók a jogi ismereteik kibővítése és a jogi gondolkodásuk fejlesztése révén megszerzik az alábbi képességeket:* önálló tájékozódás a magánbiztonságot szabályozó vagy arra vonatkozó joganyagban és annak jogalkalmazási gyakorlatában;* problémamegoldó készség, amely magában foglalja az érintett területen előforduló lehetséges jogi problémák felismerésére, azok elkerülésére és kezelésére vonatkozó képességet.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett szakemberek ismerik és értik a személy- és vagyonvédelemre, valamint a magánnyomozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és e tevékenységek jogi korlátait. Munkájukat jelentős jogi ismeretanyaggal tudják alátámasztani, amely révén tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember

     A képzés célja:A képzés célja, hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó szakemberek számára alapvető jogi ismereteket adjon, és ellássa őket a munkájukban hasznosítható speciális jogi tudással is, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek jogalkalmazási problémákra koncentráló oktatása révén.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* általános jogi ismeretek;* szakjogi ismeretek;* az érintett szakterületek jogalkalmazási tapasztalatai;* kriminalisztikai ismeretek;* lőfegyvertani ismeretek.    Személyes adottságok, készségek:A képzést sikeresen abszolváló hallgatók a jogi ismereteik kibővítése és a jogi gondolkodásuk fejlesztése révén megszerzik az alábbi képességeket:* önálló tájékozódás a magánbiztonságot szabályozó vagy arra vonatkozó joganyagban és annak jogalkalmazási gyakorlatában;* problémamegoldó készség, amely magában foglalja az érintett területen előforduló lehetséges jogi problémák felismerésére, azok elkerülésére és kezelésére vonatkozó képességet.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett szakemberek ismerik és értik a személy- és vagyonvédelemre, valamint a magánnyomozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és e tevékenységek jogi korlátait. Munkájukat jelentős jogi ismeretanyaggal tudják alátámasztani, amely révén tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. közoktatási jogi szakjogász

   A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik a közoktatási jog és a közoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.A közoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek a közoktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett a közoktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásában részt vevő, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. jogi szakokleveles felsőoktatási szakember

    A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek az oktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásában részt vevő, a szakter ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages