• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 136 items
 1. Master of Science in de wiskunde

  – Geavanceerde kennis hebben van en inzicht hebben in complexe wiskundige theorieën, modellen, methoden en technieken. – Verdiepende kennis en inzicht hebben in minstens één deelgebied van de wiskunde. – Complexe wiskundige redeneringen kritisch verwerken. Hiermee creatief logische en analytische redeneringen opbouwen. – Zelfstandig complexe wiskundige of wetenschappelijke problemen analyseren, modelleren en oplossingen ontwerpen. Bestaande resultaten en oplossingsmethoden kritisch interpreteren en waar nodig aanpassen. – Wetenschappelijke probleemstellingen of oplossingsstrategieën kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen. – Bij de wiskunde aansluitende gepaste technologische hulpmiddelen zelfstandig selecteren en ze constructief gebruiken. – Zelfstandig wetenschappelijke (zeker ook Engelstalige) bronnen opzoeken, raadplegen en kritisch verwerken. – Zelfstandig wetenschappelijk wiskunde-onderzoek plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. – Complexe wiskundige resultaten en conclusies kaderen, interpreteren en beargumenteren. Hierover helder en accuraat schriftelijk rapporteren. Zowel voor een gespecialiseerd als breder publiek een presentatie verzorgen. – In staat zijn wetenschappelijke ontwikkelingen, in de gekozen specialisatie, op te volgen en kritisch te situeren in het bredere kader van de discipline; de relevantie ervan voor de bredere maatschappelijke context desgevallend inschatten en verantwoorden. – Kritisch inzicht verwerven in de internationa ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. LLM in European Union Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. LLM in International and European Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de Vergelijkende en Internationale Politiek

  1. Een diepgaande kennis hebben van theorieën en concepten van één of meerdere deeldomeinen van de politieke wetenschappen en deze kunnen situeren in het licht van bestaande literatuur. 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in het werken van instellingen en processen van besluitvorming en beleidsvoering door voor de politiek relevante maatschappelijke actoren. 3. Maatschappelijke problemen vatten en uiteenzetten in politiekwetenschappelijke termen, vertalen in onderzoeksvragen, deze beantwoorden conform wetenschappelijke criteria. 4. Genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen. 5. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. 6. In staat zijn relevante ontwikkelingen binnen één of meerdere maatschappelijke deeldomeinen op te volgen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de industriële wetenschappen bouwkunde

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de industriële wetenschappen kunststofverwerking

  Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen industrieel ingenieur:http://www.vluhr.be/media/docs/Learning%20Outcomes/DLR_families_Ingenieu... 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden en vanuit het perspectief van de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend on ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de ingenieurswetenschappen bouwkunde

  1. Familieleerresultaten van toepassing op alle masteropleidingen burgerlijk ingenieur: 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, oplossingen ontwerpen voor de specifieke casus met aandacht voor de toepassingsmogelijkheden en de bredere conceptuele draagwijdte. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden met aandacht voor het conceptuele kader en de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de seksuologie

  1. Een gevorderde kennis hebben van de multidimensionele aard van het studieobject ‘seksualiteit’ én van (de interacties tussen) de biologische, psychologische en sociale factoren/dimensies die seksualiteit mee bepalen; daarbij oog hebbend voor een levensloopperspectief. 2. Een gevorderde kennis hebben van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken om de menselijke seksualiteit te bestuderen én van hun toepasbaarheid binnen verschillende kennisgebieden van de seksuologie. 3. Een gevorderde kennis hebben van de menselijke seksuele ontwikkeling en haar inbedding binnen een maatschappelijke context. 4. De verworven kennis en inzichten op een multidisciplinaire manier aanwenden in verschillende contexten; m.n. in klinisch werk in de seksuele hulpverlening, in seksuele vorming en/of preventiewerk, in seksuologisch onderzoek en in seksuologie gerelateerd onderwijs. 5. Gegevens uit de wetenschappelijke literatuur over seksualiteit verzamelen, interpreteren en beoordelen op hun wetenschappelijke relevantie en kwaliteit. 6. Een kritische, wetenschappelijke vraagstelling formuleren en operationaliseren aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksmethodes; gegevens verzamelen; de resultaten kritisch interpreteren en kaderen in hun context en erover rapporteren om een relevante bijdrage te leveren aan het kennisontwikkelingsproces in de seksuologie. 7. Een wetenschappelijk onderbouwde presentatie geven, in het Nederlands én het Engels, over topics van het brede domein van de seksuologie, aan zowel va ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de sterrenkunde

  1. Een gevorderde kennis van en inzicht hebben in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in minstens één actief deelaspect van de fysica en sterrenkunde. 2. Een diepgaand begrip hebben van de belangrijkste fysische theorieën (logische en wiskundige structuur, experimentele ondersteuning, beschreven fysische fenomenen en toepassingen). 3. Een goede kennis hebben van de belangrijkste wiskundige, numerieke en computationele methodes vereist om zelfstandig de fysische wereld kwantitatief te kunnen modelleren. 4. Een diepgaande kennis hebben van de belangrijke experimentele en/of theoretische methodes in de gekozen specialisatie. 5. Vertrekkend van een afgebakende vraagstelling, zelfstandig onderzoek uitvoeren, resultaten beschrijven, structureren en kritisch evalueren. 6. De verworven kennis en vaardigheden kunnen toepassen buiten de eigen specialisatie. 7. De essentie van een situatie identificeren en hiervoor zelfstandig een werkend model opstellen, kritisch nadenken over de constructie van modellen en bekende oplossingen hergebruiken of aanpassen voor het oplossen van nieuwe vraagstukken en problemen. 8. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en ontwikkeling. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen verkennen. Op de hoogte blijven van nieuwe internationale ontwikkelingen en methodes. 9. Functioneren in een onderzoeksteam. Verantwoordelijkheid opnemen voor de projectplanning en de genomen beslissingen en resultaten. 10. Bewust zijn van het belang van de ethische dim ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in Earth Observation

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen en deze van de bachelor in de geografie. 1. Een diepgaande kennis hebben van de principes van aardobservatie (EO) en geomatica. 2. Gespecialiseerde kennis en vaardigheden hebben om analoge en digitale EO-gegevens te verwerken en te analyseren en om complementaire geo-data te verzamelen, te verwerken en te analyseren. De beoogde finaliteit hiervan is het leveren, vanuit een multidisciplinair oogpunt, van wetenschappelijke, professionele en maatschappelijk waardevolle bijdragen tot het duurzaam beheer van terrestrische ecosystemen (rurale systemen, stedelijke systemen en infrastructuren) over het volledige bereik van van ruimte en tijd. 3. Afhankelijk van de gekozen track in staat zijn concepten en systemen uit te werken voor het opvolgen en modeleren van land, kust- en atmosferische processen en ingenieursoplossingen uit te werken voor het verwerven, verwerken en beheren van geo-data, zowel op zelfstandige basis als in team. 4. Zich bewust zijn van het hedendaagse onderzoek en bedrijfskwesties/belangen in het EO- domein, een houding van levenslang leren bezitten, blijk geven van maatschappelijke verantwoordelijkheid en leiderschap. 5. Een origineel wetenschappelijk onderzoeksproject kunnen definiëren en uitvoeren. Vernieuwende ideeën in een onderzoeksomgeving kunnen toepassen. 6. Eigen onderzoek, overwegingen en ideeën, opinies en beoordelingen op een gepaste wijze binnen een professionele context kunnen pres ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages