• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 112 items
 1. lovaskultúra oktató

  A lovaskultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzési szak célja a felsőfokú alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése. A képzésben részt vevők különböző szektorokban (állami, egyesületi és magán), a lovaskultúra különböző területein – a képzés eredményeként – legyenek képesek alkalmazni a feladatok ellátásához szükséges legújabb elméleti es gyakorlati ismerteket.   Kompetenciák: lovas edzésvezetés gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek; szaktanácsadás; lovas-túra vezetés, szervezés; iskolai, és iskolai kereteken kívüli lovas táborok szervezése, vezetése; lovas vállalkozások létesítése, irányítása; felsőfokú intézményekben lovaskultúra oktatása, terjesztése; nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: humán és állatorvostudományi alapismeretek (anatómia, élettan, sportegészségügyi ismeretek); neveléstudományi ismeretek; bevezetés a tudományos kutatásba, biometria; edzéselméleti ismeretek; a lovas szakágak (díjugratás, díjlovaglás, military, fogathajtás, lovastorna, távlovaglás, reining, western) elméleti és gyakorlati alapjai; a lovas terápia alapjai, alkalmazási lehetőségei; lovas hagyományok őrzése, művelése; az egészség és sport turizmus, lovas turizmus alapjai, marketingje; vendégforgalmi és vendéglátási ismeretek; gazdasági, jogi ismeretek, menedzsment.   Személyes adottságok, készségek: A képzés során a lovas-oktatói, szervezői munkához elengedhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek, jó kommuniká ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. fitness terapeuta

  A képzés célja: a hallgatók képesek legyenek a képzés befejeztével fitness trénerként a munkaerőpiacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják a fitness terápia legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Az interdiszciplináris oktatási forma, valamint a hangsúlyosan megjelenő mozgásszervi rehabilitációs ismeretek modul olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (ortopédiai és belgyógyászati betegségek elmélete és mozgásszervi rehabilitációs gyakorlati ismeretek), amelyek a fitness terápia tevékenységen túl vállalkozás kialakítására is alkalmassá teheti a fitness terapeutát. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:   * funkcionális anatómiai és élettani ismeretek,   * ortopédiai ismeretek,   * belgyógyászati betegségek ismerete,   * mozgásszervi és kardio-respiratorikus rehabilitáció,   * a testformálás elmélete,   * táplálkozási ismeretek,   * testsúlyszabályozás,   * az egészség értelmezése és az életmód,   * sportsérülések, sportbalesetek, elsősegélynyújtás,   * fitness terápia, speciális egészségfejlesztő programok,   * nyújtás, izomlazítás, ellazulás,   * masszázs,   * kommunikációs ismeretek,   * reklámelméleti ismeretek,   * a megjelenés kultúrája. A szakképzettség birtokában végzettek ismerik:    * a megváltozott életmód következtében kialakuló egészségkockázatokat,   * a hipoaktív és feszültségekkel teli életmód egészségügyi következményeit,   * az életmódbetegségek kialakulásának mozgásprogrammal történő megelőzését,   * a speciális mozgás ...

  Awarding bodyNyíregyházi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. preventív mozgásterapeuta

  Kompetenciák: -          Edzésvezetés időseknek -          Betegség-specifikus preventív mozgás terápia -          Az életmód-függő betegségek mechanizmusának alapfokú ismerete, elméleti és gyakorlati prevenció jártasság szintű tudása -          Életmód-tanácsadás -          Nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -          Orvostudományi alapismeretek (preventív medicina) -          Kórélettani alapismeretek -          Gerontológiai ismeretek -          Biomechanika -          Edzéselmélet -          Mozgástan -          Rekreációs alapismeretek   Személyes adottságok, készségek: A képzés során a gerontoterapeuta munkához elengedhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek: attitűd, empátia, kommunikáció, viselkedés magas szintű ki- és tovább fejlesztése.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: -          Gyakorlat-vezetői tevékenység különböző közegben, mint pl. fittness és wellness központok, edzőtermek, szeniorok klubja, idősek otthona. Életmód tanácsadás ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. wellness és spa szakmenedzser

  A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: E képzettség birtokában a wellness és spa szakmenedzser szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes - felismerni és értelmezni a turisztikai, kiemelten az egészségturisztikai folyamatok hátterét, összefüggéseit; - megismerni és átlátni a turisztikai szektor, kiemelten az egészségturisztikai szektor sajátosságait, e szervezetek működési rendszerét, szabályozó folyamatait, hatásrendszerét; - alkalmas az egészségturisztikai szervezetek és desztinációk stratégiájának és terveinek kidolgozására, egészségturisztikai projektek irányítására, megvalósítására; - önállóan tevékenykedni az egészségturisztikai szolgáltatók - kiemelten a wellness és a spa területén - gazdálkodásában, irányításában és tervezésében; - menedzselni az egészségturisztikai szolgáltatásokat, ellátni a marketing-menedzsment feladatokat, kiemelten a termékfejlesztéssel összefüggő területekre; - megismerni a keresleti trendeknek megfelelő termékelemeket, és alkalmazni az innováció, a fejlesztés eredményeit a termékfejlesztés területén kiemelten a wellness-szállodák, fürdők/spa-k, fitness-termek, szépségszalonok, spa-desztinációk, day-spa-k vonatkozásában; - a döntéselőkészítéshez szükséges információk beszerzésére és értelmezésére; - alkalmazni a megfelelő módszereket a tervek megvalósításának szervezésére, feladatok meghatározására, folyamatok irányítására és ellenőrzésére; - megfelelő magatartásformákat kialakítani, a vendég- és partnerkapcsolatokat ápolni, fejleszten ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. outdoor programvezető

  A képzés célja: a hallgatók képesek legyenek a megszerzett ismeretek, képességek és készségek birtokában outdoor programvezetőként munkát vállalni. Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják az outdoor programvezetői munka legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Képesek az emberek kulturált szabadidő eltöltésének segítésére és a különböző egészségközpontú szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Az interdiszciplináris oktatási forma, valamint a hangsúlyosan megjelenő outdoor vezetési ismeretek modul olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (outdoor elmélet és gyakorlat, turisztika), amelyek az outdoor programszervezői tevékenységen túl vállalkozás kialakítására is alkalmassá teheti az outdoor programvezetőt. Az outdoor programvezetők ismerik:   - a természetben történő sporttevékenység környezetvédelmi-természetvédelmi szabályait,   - a természetben történő sporttevékenység szervezését,   - a természetben történő sporttevékenység vezetését,   - az általuk vezetett outdoor programban résztvevők motiválási lehetőségeit,   - a nemzetközi trendek legújabb válfajait,   - speciális szakterületüknek az adott régióban adódó lehetőségeit.    Az outdoor programvezetők képesek, illetve alkalmasak:   - a természetben történő sporttevékenység környezet- és természetvédelmi szabályainak betartására, illetve betartatására,   - természetben történő sporttevékenység szervezésére-vezetésére,   - gyalogos közép- és magashegységi túra vezetésére,   - alapfokú sziklamászó tevékenység megszervezésér ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. rekreáció- és szabadidősport-szervező

  A képzés célja, hogy a tágabb értelemben vett sportszféra különböző területein tevékenykedő, illetve a sportszférát perspektivikus területnek tekintő, más területeken dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségüket kiegészítő sporttudományi, pszichológiai, vezetés- és szervezéstudományi, üzleti és kommunikációs, továbbá jogi és igazgatási kompetenciák szervezett továbbképzés formájában történő megszerzésének lehetőségét. Az elsajátított ismeretek és kompetenciák birtokában a végzettek a sport különböző területein (sportszervezetekben, az állami és önkormányzati sportirányítás, sportigazgatás szervezeteiben, a sportban érdekelt kereskedelmi, szolgáltató és média vállalatoknál) képesek eredményes önálló szervezői feladatok ellátására. A képzés célja olyan háttértudás biztosítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek a tanultak alkalmazásával képesek a fenti területeken gyakorlati feladatvégzésre és problémamegoldásra akár egyszemélyi vezetői szerepben, akár csoportok tagjaiként dolgozva.    A végzettek rendelkeznek az alábbi ismeretekkel: * a rekreáció- és szabadidősport-szervezés társadalmi összefüggései, elméleti és gyakorlati problémái, különös tekintettel a sport megváltozott társadalmi funkciójára; * pszichológiai alap- és szakismeretek, különös tekintettel a szervezetek működésének pszichológiai jelenségeire, illetve a sportszervezetek működését befolyásoló pszichológiai tényezőkre; * vezetés és szervezéstudományi ismeretek, különös tekintettel a különböző ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. sportanimátor

  A hallgatók képesek legyenek a képzés befejeztével sportanimátorként a munkaerő piacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. Szakmai felkészültséggel garantálni tudják a sportanimátori munka legmagasabb minőségét, a társadalmi elvárásoknak megfelelően. A kiegészítő ismereteik alapján alkalmassá váljanak a tevékenység egyéni vállalkozás alapján történő működtetésére A sportanimátorok ismerik:   - a különböző korú, eltérő kultúrához tartozó csoportokkal/egyénekkel történő kommunikáció és kapcsolatteremtés eszközeit,   - a szabadidő hasznos eltöltésének a sportolással történő szórakoztatásnak szintereit, eszközeit,   - a tevékenység során felkínált programok megszervezését, szakszerű lebonyolítását,   - a sportmozgások e szintjén felmerülő anatómiai, élettani ismereteket,   - a tevékenység vállalkozás szintű vezetésének ismereteit. A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:   - szállodák, wellness hotelek, egészségközpontok, gyógyfürdők alkalmazásában mozgásprogramok tervezésére, szervezésére és levezetésére,   - szabadidősport és rekreációs programszervezésre,   - sportmenedzseri teendők ellátására,   - sportanimátori munkakörök betöltésére. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:   - kreativitás, intuíció és módszeresség,   - hitelesség, fittség,   - megbízhatóság,   - empátia,   - jó kommunikációs készség,   - igény az elmélyült és minőségi munkára,   - a szakmai továbbfejlődéshez való pozitív hozzáállás,   - nyitottság, tolerancia, elfogadó attitűd,   - önismeret,   - sikeror ...

  Awarding bodyNyíregyházi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. coach- üzleti edző

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * általános menedzsment és szervezetfejlesztési kompetenciák, * kommunikációs kompetenciák, * HR rendszerek és eszközök működtetéséhez szükséges kompetenciák, * coaching kompetenciák. b) Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * menedzsment ismeretek, * munkaerővel összefüggő HR ismeretek, * szervezetek működésével összefüggő ismeretek, * A coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikák gyakorlatban történő alkalmazásának részletes ismerete: - a coach marketingjének ismerete, - a coach szerződés megkötéséhez szükséges ismeretek, - coach módszertan, folyamat, eszközök ismerete, - aktív és értő hallgatás, kérdezéstechnika ismerete, - az önismeret és a coaching pszichológiájának ismerete, - a konfliktus, stressz, döntés kérdéskörök részletes ismerete, - az emberek motiválásának ismerete, - az időgazdálkodás és feladat-delegálás ismerete, - az új munkatársak első 90 napos tevékenységéhez szükséges coaching ismerete, - a karriertervezés támogatásának ismerete, - a karizma, személyes márka és imázs kérdéskörök ismerete, - az interkulturális coaching sajátosságainak ismerete, - a nők reintegrációjának coachinggal történő támogatásához szükséges ismeretek, - a munka és magánélet egyensúlyának fontossága, - a csapatépítés és az ehhez szükséges team coaching ismerete, - a shadow és e-coaching technikáinak ismerete, - az érzelmi és szociális intelligencia fejlesztésének és a kreatív írásnak az ismerete, - a coaching gyakorlatának ismerete, - a sz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. wellness és spa szakközgazdász

  A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek: E képzettség birtokában a wellness és spa szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes: - felismerni és értelmezni a turisztikai, kiemelten az egészségturisztikai folyamatok hátterét, összefüggéseit; - megismerni és átlátni a turisztikai szektor, kiemelten az egészségturisztikai szektor sajátosságait, e szervezetek működési rendszerét, szabályozó folyamatait, hatásrendszerét; - az egészségturisztikai szervezetek és desztinációk stratégiájának és terveinek kidolgozására, egészségturisztikai projektek irányítására, megvalósítására; - önállóan tevékenykedni az egészségturisztikai szolgáltatók – kiemelten a wellness és a spa területén – gazdálkodásában, irányításában és tervezésében; - megismerni az egészségturisztikai szolgáltatásokat, ellátni a marketing-menedzsment feladatokat, kiemelten a termékfejlesztéssel összefüggő területekre; - megismerni a keresleti trendeknek megfelelő termékelemeket, és alkalmazni az innováció, a fejlesztés eredményeit a termékfejlesztés területén, kiemelten a wellness-szállodák, fürdők/spa-k, fitness-termek, szépségszalonok, spa-desztinációk, day-spa-k vonatkozásában; - megfelelő magatartásformákat kialakítani, a vendég- és partnerkapcsolatokat ápolni, fejleszteni, jól kezelni az emberi konfliktusokat, megfelelően kommunikálni. Megszerezhető ismeretek: - turisztikai szolgáltatások makro- és mikrokörnyezete; - turisztikai szolgáltatások humánerőforrás összefüggései; - turisztikai szolgáltatások és des ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Recreation Expert

  A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folyatatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A rekreáció irányító a) tudása - Ismeri az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, elméleti kereteit, módszereit és eredményeit, valamint a hazai és a nemzetközi innováció főbb trendjeit. - Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés specialitásait, megérti az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét és komplex hatásmechanizmusát. - Felismeri a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezi az optimális korrekciós megoldásokat. - Rendelkezik az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel, ismeri a különböző életkorok, személyiségtípusok, speciális élethelyzetek rekreációs tevékenységet befolyásoló jellemzőit. - Rendelkezik a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szaktudással. - Megfelelő módszertani és stratégiai tudáss ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages