• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 314 items
 1. gyermekjátékdráma asszisztens

  A módszer rövid leírása Az individuálpszichológia (IP) a három nagy mélypszichoterápiás iskola egyike, az IP prevenciós és terápiás módszerével ismerteti meg a kurzus a résztvevőket alapfokon. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület képzéseinek keretében folyó gyermekjátékdráma Kende B. Hanna klinikai szakpszichológus (SFPSA Paris) által kidolgozott pszichoterápiás módszer, amelyet mint a francia Societé Francaise de Psycho-Analytique Adlerienne kiképző pszichoterapeutája honosított meg Franciaországban és Magyarországon. Ez a dinamikus pszichoterápiás módszer a gyermekek kisebbértékűségi érzését, konfliktusait, önbizalomhiányát fantáziaviláguk, kreativitásuk mozgósítása segítségével a szimbolizmus hatóerejére építve oldja meg. A csoportos drámajáték lehetővé teszi, hogy problémáikat szimbolikusan vagy mesevilágba áttéve, kijátsszák, színre hozzák, és feldolgozzák.   A szakirányú továbbképzési szak célja a fent leírt módszer elméleti és gyakorlati ismereteinek közvetítésével a tevékenységhez szükséges asszisztensek képzése. A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, hogy a gyermekellátásban ezeket a jelölt hasznosítani tudja. 7.a. A szakirányú továbbképzési szak célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák Gyermekjátékdráma szakos szakirányú továbbképzés célja, olyan széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkező szakember képzése, aki * ismeri a gyermekkori szorongásos és viselkedéses zavarok egész spektrumát, a multiproblémás családot és gyermeket, a kisebbségi (roma) problé ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)

  A szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen): - a képzés során felkészül a pedagógus/gyógypedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására; - ismereteket szerez az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásáról, annak változásairól, és alkalmazási lehetőségeiről a nevelés-oktatás különböző színterein;  - ismereteket szerez az intézmények eredményes irányítására, működésére, minőségbiztosítására vonatkozóan; - tudása bővül a tevékenysége ellátásához szükséges, legújabb tudományos kutatásokon alapuló elméleti ismeretekkel és korszerű pedagógiai gyakorlattal;  - alkalmas a képzésben választott modul szerint való kompetenciák magas szintű elsajátítására és adaptív alkalmazására.   A képzés hallgatója:  * sajátítsa el az alapvető közigazgatási vezetési ismereteket, a nevelési-oktatási intézmény szervezetének működését, a pedagógiai szolgáltatásokra vonatkozó minőségbiztosítás és minőségirányítás elveit és gyakorlatát; a pedagógus szerepét a közoktatásban, a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának feltételrendszerét; * tájékozott legyen a közigazgatás, foglalkoztatás és a szociális-egészségügyi ellátás jogforrásaiban és szabályozóiban és azok alkalmazásában; * sajátítsa el a (gyógy)pedagógiai tevékenység ellátásához szükséges korszerű, új elméleti és gyakorlati ismereteket;  * ismerje és értelmezze a sajátos nevelési igényhez, különleges gondozáshoz fűződő jogokat, egészségügyi, szociális és pedagógiai rehabilitációs lehetőségeket és fo ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szakvizsgázott pedagógus gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen

  A) Kötelező ismeretkörök A kötelező ismeretkörök célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a pedagógus ismeri: * a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, és tudja a kötelezettségeit, jogait, * a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni számára fontos szabályozásoknak, * az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit, * azt, hogy az óvodák szervezeti kultúráját miként lehet fejleszteni, * az intézmények eredményes irányítását, s kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére, * és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekbe, * az EU munkáját, szervezeti felépítését, * és érti a társadalmi változások, a közoktatás összefüggéseit.   Személyes adottságok, készségek A szakon végzett pedagógus képes: * különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni, * a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni, * együttműködni a nevelőtestületével, * k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gyakorlatvezető mentorpedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas: * hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra; * az iskolai gyakorlat – képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelő – megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére; * a hallgatók különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására; * a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására; * szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére; * a hallgatói/kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére; * önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására; * az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására; * a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására; * az egész életen át tartó tanulást, a hallgatók szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére.   Szakmai tudás: A gyakorlatvezető mentorpedagógus rendelkezik * a közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismeretével; * a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismeretével; * a hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés- és ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus

  Olyan pedagógusok szakirányú továbbképzése, akik az alapszakokra épülő általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak a 3-12 éves korú gyermekek prevenciós/korrekciós- és gyógytestnevelési feladatainak ellátására.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az általánosan alapozó tárgyak keretében az alapszakokon megszerzett és kialakított kulcskompetenciákon túl az egzisztenciális kompetenciák megszilárdításával és bővítésével olyan szakmai felkészültség elsajátíttatása, amely a képzési célban megfogalmazott speciális feladatok felelősségteljes ellátásához szükséges: * tanügyi, jogi ismeretek bővítése, * a befogadó szemlélet kialakítása, formálása, * a gyermek- és gyógytestnevelés anatómiai és élettani alapjainak megismertetése és elemzése, * a mozgásfejlődés és fejlesztés során a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjainak együttes megjelenítése a terhelhetőség optimális szintjének tervezéséhez és szervezéséhez, * az egészségfejlesztés komplex értelmezésével, elméleti és gyakorlati tartalmának innovációjával új tudáselemek létrehozása, * átjárható tudás kialakítása a meglévő és a képzés általános alapozó tárgyaiban szerzett ismeretek együttes alkalmazásával.   A szakmai alapozó tárgyak tananyagának feldolgozása során további újabb szakmai kompetenciák alakulnak ki. Ezek motívum- és tudásrendszerében egységben jelenik meg az óvodapedagógus, tanító prevenciós-, korrekciós és gyógytestnevelésre szerveződött egzisztenciális kompetenci ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

  A képzésben részt vevő pedagógusok a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában valószínűleg nagyon eltérő kompetenciák birtokában vannak a mentori követelmények szempontjából. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a résztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A képzés során lehetőség nyílik a felsorolt kompetenciaelemek fejlesztésére, kiegészítésére.   A képzés során elsajátítandó, továbbfejlesztendő kompetenciák: A mentor szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas: * az iskolai gyakorlat – képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelő – megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére; * a kezdő pedagógusok különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására; * a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására; * a kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére; * az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására; * a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására; * szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére; * önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására; * a tanulói személyiség fejlesztésére; * kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazására; * a tanulói csoport ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. gyermekintézmény-fejlesztő, szakvizsgázott pedagógus

  7.1. A képzésben elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek Kötelező ismeretkörökben:- a közoktatás intézményrendszere működésének ismerete, hatékony irányítása és fejlesztése, - az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazása a gyakorlatban, - a pedagógus személyiségformálása az új ismeretek és kompetenciák terén,- a pedagógus képességének formálása az integráció és szegregáció terén,- a sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítése a nevelés-oktatásban,- a hátrányos helyzetből adódó lemaradások, részképesség-kiesések megfelelő értelmezése és kezelése,- a kommunikációs képességek fejlesztése, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel.         Választható ismeretkörökben a hallgató a képzés során:- olyan menedzseri ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes irányítani az oktatási intézményeket,- megismerkedik a fejlesztőpedagógia legújabb lehetőségeivel és módszereivel,- jártasságot szerez a kompetencia alapú nevelés-oktatásban,- megismerkedik a befogadó (inkluzív) pedagógia, rehabilitáció komplex rendszerével és alkalmazásával az oktatás-nevelés intézményeiben,- elsajátítja a tehetségfejlesztés hazai és külföldi modelljeit és azok implantációs lehető-ségeit a közoktatásban,- elsajátítja a bábpedagógia művészetét, hogy tudásával színesebbé és élvezhetőbbé tegye nevelő-oktató munkásságát,- jártasságot szerez a koragyermekkori zenei nevelés terén, hogy tudását alkalmazza óvodai és iskolai kereteken belül. 7.2. Sz ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakvizsgázott pedagógus (digitális médiakommunikáció területen)

      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Kötelező ismeretek:A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretek:A hallgató ismereteket szerez - a vizuális kommunikáció általános törvényszerűségeiből; - a médiaelmélet és a médiaesztétika területéről, az elektronikus médiumok szerepéről a társadalom életében.A hallgató ismeri- a vizuális kommunikáció fajtáit;- a művészettörténet stíluskorszakait és legújabb irányzatainak sajátosságait, ismer jelentős alkotókat, kiemelkedő alkotásokat.- a színek törvényszerűségeit és kifejezőerejét, tudja ezeket lényegkiemelésre, valamint figyelemfelhívó jelleggel alkalmazni;- a hagyományos és számítógépes animáció formanyelvének jellemzőit, alapvető törvényszerűségeit, ismereteket szerez a webdesign terén.Személyes adottságok, készségek:Kötelező ismeretek:Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.Választható ismeretek: A hallgató képes- képet digitalizálni, a digitalizált képeket céljainak megfelelően manipulálni, illetve kompozícióba illeszteni;- képek és filmképek értő befogadására;- alkalmazni szöveg- és kiadványszerkesztő programokat. A hallgató jártasságra tesz szert- a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. egészségfejlesztő mentálhigiénikus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - képes arra, hogy az eredeti hivatását tágabb keretben értelmezze, így tudatosabban, hatékonyabban dolgozni; - képes saját kompetencia határait felismerni, figyelembe venni, ennek alapján beavatkozni, ha szükséges a klienst a megfelelő helyre továbbirányítani; - képes mentálhigiénés elvek egyéni és társadalmi szintű érvényesüléséért cselekedni; - képes egészségtudatosság egyéni és társadalmi szintű érvényesüléséért cselekedni; - képes saját hivatása során a mentálhigiénés elveket alkalmazni; - képes egészségtudatos magatartásra és ezt környezetének is átadni; - képes felismerni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetében és ezt korrigálni; - képes átadni megszerzett ismereteit azoknak, akikkel kapcsolatba kerül a hivatása során; - képes együttműködésre; - képes empátiás készségének fejlesztésére; - képes egyénekkel és csoportokkal a mentálhigiénés elveket figyelembe véve bánni. Tudáselemek, megszerezhető ismerete: - speciális mentálhigiénés ismeretek; - speciális egészségtani, egészségpszichológiai ismeretek; - szociológiai, szociálpolitikai ismeretek; - az egyéni és csoportos tanácsadás pszichológiájáról ismeretek; - speciális módszertani ismeretek; - gyakorlati ismeretek. Személyes adottságok, készségek: - szakmai készségfejlesztés; - kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése; - teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése; - önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése; - empátiás készségek fejlesztése ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakvizsgázott pedagógus "óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" alternatív program szakterületen

  A) Kötelező ismeretkörökA kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a pedagógus ismeri­ a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, tudja a kötelezettségeit, jogait;­ a törvények hierarchikus rendszerét, és utána tud nézni egyes szabályozásoknak;­ az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit;­ az óvodák szervezeti kultúrájának fejlesztési lehetőségeit;­ az intézmények eredményes irányítását;­ és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztéseiben;­ az EU munkáját, szervezeti felépítését;­ és érti a társadalmi változásokat, a közoktatás összefüggéseit;­ az óvodák szervezeti kultúrájának fejlesztési módját;­ az intézmények eredményes irányítását, és kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére;­ a törvények hierarchikus rendszerét. Személyes adottságok, készségekA pedagógus képes ­ különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni,­ a nevelési programju ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages